272 Metodeseminar bre

Godkjent for 26–35 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Metodeseminar bre skal gi deltakerne dypere innblikk i og forståelse av metoder for ferdsel på bre og breredning og evne til å beherske og vurdere disse.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Metodeseminar bre er et seminar for de som er eller har vært godkjent som breinstruktør. Seminaret er nødvendig for breinstruktører som ønsker å videreutdanne seg til breinstruktør nivå 2, det kvalifiserer også til regodkjenning som breinstruktør nivå 1.

Innhold

Temaliste:

 • Varsling og organisering ved en ulykke
 • Helhetlig og balansert redningstjeneste, den organiserte redningstjenesten og hvordan en redningsaksjon organiseres og gjennomføres
 • Valg av område for redningsøvelser
 • Repetisjon av grunnleggende kameratredningsteknikker
 • Improvisasjon ved vanskelig adkomst - teknikker for opphenting fra smale bresprekker
 • Utstyr og teknikk brukt av den organiserte redningstjenesten under heising, firing, transport og sikring av båre samt tilkomst og evakuering i trange sprekker
 • Søk i sprekkområder og samband
 • Opptreden ved ulykker på kurs eller under føring
 • Hensyn til natur ved en eventuell ulykkeshendelse
 • Førstehjelp med spesiell vekt på medisinske risikofaktorer under breferdsel

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Breboka

Organisering og arbeidsmåter


Instruksjon med lærer
Forelesning
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Deltakeren skal i løpet av seminaret vise ferdigheter når det gjelder videregående kameratredning og alpin fjellredningstjeneste på bre. Deltakeren skal også vise solid egenferdighet på breen. Seminaret skal ta opp spesielle hensyn ved ulykker, samt gi en innføring i den alpine fjellredningstjenesten. Seminaret skal også være et forum hvor instruktører får faglig oppdatering og vedlikeholder sin kompetanse gjennom å utveksle erfaringer med andre instruktører og miljøer. Det forventes at deltakerne er aktive i diskusjoner og bidrar til innhold og gjennomføring

Krav til lærer/instruktør

Breinstruktør nivå 2

Avsluttende prøve/eksamen

Deltakerne skal få en løpende, muntlig vurdering underveis i seminaret. Sluttvurdering skal gis i en personlig samtale med hver enkelt deltaker. Deltakeren skal oppfordres til selv å gjøre seg opp en mening om sine sterke og svake sider som instruktør. Kandidatene skal vurderes ut fra følgende punkt, i prioritert rekkefølge: Sikkerhet, egenferdighet, formidlingsevne og lederskap. Kandidatene vurderes til bestått eller ikke bestått, og kursleder skal gi en skriftlig og begrunnet vurdering som føres inn i kandidatens loggbok. På redningsdelen skal det legges avgjørende vekt på hensiktsmessig og troverdig innsats i redningsarbeid på bre. Deltakere som viser lav egenferdighet og/eller liten forståelse for sikkerhet og metoder skal ikke anbefales som breinstruktør 2.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.