250 Trinn 3: Ledelse av medledere

Godkjent for 25–40 timer  |  4–50 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gjennom patruljearbeid skal deltakerne bli mer bevisste på seg selv som speiderledere og få dypere forståelse for speidingens verdigrunnlag.

Deltakerne skal være i stand til å bevisst og aktivt bruke speidermetoden og veiledning som ledelsesform i alle lederoppgaver.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Speiderledere i Norges speiderforbund bør ta dette kurset. Du må ha tatt Trinn 1 og Trinn 2 før du tar Trinn 3.

Innhold

Trinn 3 er et helgekurs med to overnattinger som kan organiseres som en patruljetur eller et patruljeprosjekt, der prosessene i patruljen står sentralt i læringen. Kursets mål er delt i fire emner; patrulje, veiledning, verdiformidling og refleksjon. Alle målsetningene jobbes med i løpet av hele kurset. Sortering i emner er derfor en kategorisering av de ulike målsetningene og ikke en kategorisering av hvordan kurset gjennomføres.

Mål under hvert emne:

Patrulje

 • Deltagerne skal gjennom patruljearbeid bli bevisst på verdien av å ha forskjellig kunnskap og erfaringer.

Veiledning

 • Deltakerne skal få erfaring i å veilede og bli veiledet.
 • Deltagerne skal få mulighet til å reflektere rundt temaet veiledning som ledelsesform.
 • Deltakerne skal få trening og erfaring i veiledning gjennom å planlegge en patruljetur/et patruljeprosjekt, der rammen er speidermetoden.
 • Deltagerne skal få erfaring i å gjennomføre en patruljetur/et patruljeprosjekt med fokus på veiledning som ledelsesform.

Verdiformidling

 • Deltakerne skal få en forståelse for hvorfor og hvordan vi motiverer og formidler verdier til speidere og ledere.
 • Deltakerne skal få erfaring i verdiformidling i praksis.
 • Deltakerne skal etter endt kurs kunne bruke alle elementer av speidermetoden bevisst og aktivt i alle deler av speiderarbeidet.

Refleksjon

 • Deltakerne skal få erfaring i evaluering av og refleksjon rundt egen innsats og samhandling med andre ledere.
 • Deltakerne skal få mulighet til å reflektere over hva det betyr å være forbilder for speidere og andre ledere.
 • Deltakerne skal få en dypere innsikt i hvordan de selv er som speiderledere og veiledere.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

* Ledelse i Norges speiderforbund
* Forslag til gjennomføring (ligger sammen med kursplanen det er linket til)
* Vedlegg til kursplanen (ligger sammen med kursplanen det er linket til)

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Gruppearbeid
Diskusjon
Praktisk trening/arbeid
Arbeid i patruljer

Krav til lærer/instruktør

* Kursleder må ha gjennomført Ledertrenerkurset i Norges speiderforbund, være oppnevnt ledertrener og ha vært i stab på kurset minst en gang.

* Kursstab/veiledere på kurset må ha gjennomført grunntreningen.

Utfyllende opplysninger

* En måte å sikre at deltakerne når målene for kurset på og lærer elementene i learning by doing er at kurset legges opp som en tur eller et prosjekt hvor deltakerne planlegger, gjennomfører og evaluerer turen/prosjektet og veilederne skaper rom for refleksjon gjennom hele kurset.

* Speiderne er ressurser og drivkrefter i kurset. Det er derfor viktig at veilederne skaper sitasjoner hvor de kan oppdage deltakernes ressurser og bruker tid på å la deltakerne bruke sine ressurser i løpet av kurset.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.