250 Trinn 3: Ledelse av medledere

Godkjent for 25-40 timer  |  3-50 deltakere

Mål, læringsmål

Gjennom patruljearbeid skal deltakerne bli mer bevisste på seg selv som speiderledere og få dypere forståelse for speidingens verdigrunnlag.

Deltakerne skal være i stand til å bevisst og aktivt bruke speidermetoden og veiledning som ledelsesform i alle lederoppgaver.

Målgruppe og forkunnskaper

Speiderledere i Norges speiderforbund bør ta dette kurset. Du må ha tatt Trinn 1 og Trinn 2 før du tar Trinn 3.

Kursinnhold

Trinn 3 er et helgekurs med to overnattinger som kan organiseres som en patruljetur eller et patruljeprosjekt, der prosessene i patruljen står sentralt i læringen. Kursets mål er delt i fire emner; patrulje, veiledning, verdiformidling og refleksjon. Alle målsetningene jobbes med i løpet av hele kurset. Sortering i emner er derfor en kategorisering av de ulike målsetningene og ikke en kategorisering av hvordan kurset gjennomføres.

Mål under hvert emne:

Patrulje

 • Deltagerne skal gjennom patruljearbeid bli bevisst på verdien av å ha forskjellig kunnskap og erfaringer.

Veiledning

 • Deltakerne skal få erfaring i å veilede og bli veiledet.
 • Deltagerne skal få mulighet til å reflektere rundt temaet veiledning som ledelsesform.
 • Deltakerne skal få trening og erfaring i veiledning gjennom å planlegge en patruljetur/et patruljeprosjekt, der rammen er speidermetoden.
 • Deltagerne skal få erfaring i å gjennomføre en patruljetur/et patruljeprosjekt med fokus på veiledning som ledelsesform.

Verdiformidling

 • Deltakerne skal få en forståelse for hvorfor og hvordan vi motiverer og formidler verdier til speidere og ledere.
 • Deltakerne skal få erfaring i verdiformidling i praksis.
 • Deltakerne skal etter endt kurs kunne bruke alle elementer av speidermetoden bevisst og aktivt i alle deler av speiderarbeidet.

Refleksjon

 • Deltakerne skal få erfaring i evaluering av og refleksjon rundt egen innsats og samhandling med andre ledere.
 • Deltakerne skal få mulighet til å reflektere over hva det betyr å være forbilder for speidere og andre ledere.
 • Deltakerne skal få en dypere innsikt i hvordan de selv er som speiderledere og veiledere.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Praktisk trening/arbeid

Arbeid i patruljer

Lenker til eksempler på kursprogram

https://speiding.no/laer-ledelse/ledertrenersider/kursdokumenter (Tilgang gis til oppnevnte ledertrenere i Norges speiderforbund)

Krav til lærer/instruktør

 • Kursleder må ha gjennomført Ledertrenerkurset i Norges speiderforbund, være oppnevnt ledertrener og ha vært i stab på kurset minst en gang.

 • Kursstab/veiledere på kurset må ha gjennomført grunntreningen.

Læringsressurser

 • Ledelse i Norges speiderforbund
 • Forslag til gjennomføring (ligger sammen med kursplanen det er linket til)
 • Vedlegg til kursplanen (ligger sammen med kursplanen det er linket til)

Eventuelle merknader

 • En måte å sikre at deltakerne når målene for kurset på og lærer elementene i learning by doing er at kurset legges opp som en tur eller et prosjekt hvor deltakerne planlegger, gjennomfører og evaluerer turen/prosjektet og veilederne skaper rom for refleksjon gjennom hele kurset.

 • Speiderne er ressurser og drivkrefter i kurset. Det er derfor viktig at veilederne skaper sitasjoner hvor de kan oppdage deltakernes ressurser og bruker tid på å la deltakerne bruke sine ressurser i løpet av kurset.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.