249 Sikker ferdsel i vinterfjellet

Godkjent for 18–20 timer  |  4–8 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

* Lære å vurdere terreng for potensiell skredfare, herunder helningsvinkler og utløpsoner for skred,
* Lære å ta snøprøver og vurdere skredfare.
* Lære å bruke nattstedet Varsom.no.
* Lære kameratredning, herunder bruk av sender/mottaker, utgraving av skredtatt, og førstehjelp.
* Lære å bruke kart/kompass og GPS og lage ruter for sikker ferdsel på skuter

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Personell som må ferdast i fjellet på vinterstid

Innhold

Dag 1:

 • Oppmøte, presentasjon av deltakarane,
 • Gjennomgang av Sikker Jobb analyse for kurset, avdekke faremomenter og legge inn tiltak for å unngå skader.
 • Informasjon om innhald i kurset og kva det skal øvast på.
 • Kameratredning, egen sikkerheit, varsling, redning. (teori)
 • Bruk av SM-utstyr, utgraving av skredtatt, førstehjelp, Praktisk øving ute i fjellet.

Kveldsøkt:

 • Teori med bruk av Varsom.no, sikker ferdsel, skredlære. GPS.
 • Praktisk bruk av GPS, legge opp til sikre ruter for neste dag.
 • Gjennomgang av dag 2, tema førebygging.

Dag 2:

 • Gjennomføre rute som vart laga kvelden før.
 • Bruke GPS.
 • Ta snøprøvar og vurdere terrenget med tanke på sikkerheit undervegs
 • Få forståing for kva som er skredterreng, brattleik, fareteikn, lagdeling.
 • Oppsummering, evaluering, avslutning,

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

* Presentasjon om sikker ferdsel i fjellet, lese signaler, vurdere terreng, måle vinkler, utløpssoner, terrengfeller mm
* Presentasjon bruk av kart, kompass og GPS
* Bruk av Basecamp
* Garmin GPS bruk av forskjellige modeller

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Fagleg ansvarleg bør være tindevegleiar, hjelpeinstruktør er lavineinstruktør i NRH eller tilsvarende.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.