248 Cubitalindex på biraser.

Godkjent for 12–16 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Målet er at birøktere skal kunne rasebestemme sine bier eller påvise at de ikke er renraset.
For å nå målet gjennomgår kursdeltakerne:

* Teorietisk gjennomgang av om hva cubinalindex er.
* Lære gjennom praktisk øvelse hvordan fremstilling av prøver, registrering og analyse foregår.
* Lære om hvordan tiltak kan settes igang.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle birøktere med nybegynnerkurs og som har bier.

Innhold

  • Om cubitalindeks, bakgrunn, gyldighet og metoder
  • Om behov for analyse av cubitalindeks i reinavlsdistrikt
  • Framstilling av prøver til analyse
  • Registrering av resultater av prøvene
  • Analyse av resultatene
  • Tiltak dersom resultatene fører til annen konklusjon enn forventet

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Nettressurser cbwing http://www.cybis.se/cbeewing/

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Utfyllende opplysninger

Det er viktig for alle birøktere, men særlig for røktere i renavlsdistrikt å kunne finne frem til cubitalindex på sine bier.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.