248 Cubitalindex på biraser.

Godkjent for 12-16 timer  |  5-20 deltakere

Mål, læringsmål

Målet er at birøktere skal kunne rasebestemme sine bier eller påvise at de ikke er renraset.
For å nå målet gjennomgår kursdeltakerne:

 • Teorietisk gjennomgang av om hva cubinalindex er.
 • Lære gjennom praktisk øvelse hvordan fremstilling av prøver, registrering og analyse foregår.
 • Lære om hvordan tiltak kan settes igang.

Målgruppe og forkunnskaper

Alle birøktere med nybegynnerkurs og som har bier.

Kursinnhold

 • Om cubitalindeks, bakgrunn, gyldighet og metoder
 • Om behov for analyse av cubitalindeks i reinavlsdistrikt
 • Framstilling av prøver til analyse
 • Registrering av resultater av prøvene
 • Analyse av resultatene
 • Tiltak dersom resultatene fører til annen konklusjon enn forventet

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Læringsressurser

Nettressurser cbwing http://www.cybis.se/cbeewing/

Eventuelle merknader

Det er viktig for alle birøktere, men særlig for røktere i renavlsdistrikt å kunne finne frem til cubitalindex på sine bier.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.