240 Kurslederkurset

Godkjent for 8–30 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

* Deltakerne skal få innsikt i en kursleders oppgaver. Kurslederen skal lære å lede kurs i frivillig sektor og arbeide med voksne deltakere på kurs.
* Deltakerne skal få grunnleggende kunnskap om pedagogikk. Herunder lære om målbeskrivelser, arbeidsmåter, didaktisk kunnskap og evalueringsmåter.
* Deltakerne skal få fordypning om emnene voksenopplæring, tilpasset undervisning og utenforskap, samt friluftspedagogikk.
* Deltakerne skal gjennom arbeidsmåter, samarbeid med andre deltakere og praktisering få forståelse for feltet av frivillighet og at det behøves en egen tilnærming til møtet med den voksne deltakeren.
* Deltakeren skal gjennom arbeidsmåter, arbeidsoppgaver og samarbeid med andre deltaker få innsikt i praktisere hvordan det er å arbeide med voksne deltakere. Herunder lære om planlegging, gjennomføring og evaluering av kurs i frivillig sektor.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset passer for alle som vil ha kunnskap om å være kursleder i frivillig sektor.

Innhold

Samling 1. Før kurset.

• Overordnet • Motivasjon og rekruttering • Praktisk

Samling 2. Kurslederen.

• Rollen • Psykologi • Planlegging • Didaktikk • Rammefaktorer

Samling 3. Kurset.

• Pedagogikk • Voksenpedagogikk • Tilpasset opplæring • Lese og skrivevansker • Utenforskap • Friluftspedagogikk

Samling 4. Kurset.

• Mål og målformuleringer • Mål i adferdstermer • Studieforbundet • Studieplanen • Lage ny studiepan

Samling 5. Evaluering og avslutning.

• Evaluering og evalueringsformer • Kompetanse, realkompetanse, CV • Kursbevis • Avslutning

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

* Kurset skal kunne holdes uten noen form for læremidler.
* Kurset er lagt opp med tanke på at deltakerne kan ha med PC og bruke den noe i oppgaveløsning og «for å slå opp med».
* Det forutsettes at kurslokalet på store deler av kurset har datanettverk.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Diskusjon
* Kurset er stort sett lagt opp som en teoretisk innledning med en mer praktisk del med arbeidsoppgaver etter hver gjennomgang.

Krav til lærer/instruktør

* Det stilles ingen formelle krav for å holde kurset.
* Det er tenkt at den som holder kurset er kjent med frivillige organisasjoner og at vedkommende har undervist i slike sammenhenger tidligere.
* Det kan være en fordel å ha noe grunnleggende teoretisk- pedagogisk kunnskap.

Avsluttende prøve/eksamen

* Kurset gir kvalifikasjoner som vil hjelpe den som skal være kursleder i denne oppgaven.
* Det skal deles ut kursbevis når kurset holdes etter voksenopplæringsloven.

Utfyllende opplysninger

* Kurset anbefales for en gruppe på seks til femten deltakere. Antall deltakere vil imidlertid kunne variere med kursleders erfaring.
* Mange studieforbund gir ikke kurstilskudd til kurs med mindre enn tre deltakere.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.