240 Kurslederkurset

Godkjent for 8-30 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

 • Deltakerne skal få innsikt i en kursleders oppgaver. Kurslederen skal lære å lede kurs i frivillig sektor og arbeide med voksne deltakere på kurs.
 • Deltakerne skal få grunnleggende kunnskap om pedagogikk. Herunder lære om målbeskrivelser, arbeidsmåter, didaktisk kunnskap og evalueringsmåter.
 • Deltakerne skal få fordypning om emnene voksenopplæring, tilpasset undervisning og utenforskap, samt friluftspedagogikk.
 • Deltakerne skal gjennom arbeidsmåter, samarbeid med andre deltakere og praktisering få forståelse for feltet av frivillighet og at det behøves en egen tilnærming til møtet med den voksne deltakeren.
 • Deltakeren skal gjennom arbeidsmåter, arbeidsoppgaver og samarbeid med andre deltaker få innsikt i praktisere hvordan det er å arbeide med voksne deltakere. Herunder lære om planlegging, gjennomføring og evaluering av kurs i frivillig sektor.

Målgruppe og forkunnskaper

Kurset passer for alle som vil ha kunnskap om å være kursleder i frivillig sektor.

Kursinnhold

Samling 1. Før kurset.

• Overordnet
• Motivasjon og rekruttering
• Praktisk

Samling 2. Kurslederen.

• Rollen
• Psykologi
• Planlegging
• Didaktikk
• Rammefaktorer

Samling 3. Kurset.

• Pedagogikk
• Voksenpedagogikk
• Tilpasset opplæring
• Lese og skrivevansker
• Utenforskap
• Friluftspedagogikk

Samling 4. Kurset.

• Mål og målformuleringer
• Mål i adferdstermer
• Studieforbundet
• Studieplanen
• Lage ny studiepan

Samling 5. Evaluering og avslutning.

• Evaluering og evalueringsformer
• Kompetanse, realkompetanse, CV
• Kursbevis
• Avslutning

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Kurset er stort sett lagt opp som en teoretisk innledning med en mer praktisk del med arbeidsoppgaver etter hver gjennomgang.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

 • Det stilles ingen formelle krav for å holde kurset.
 • Det er tenkt at den som holder kurset er kjent med frivillige organisasjoner og at vedkommende har undervist i slike sammenhenger tidligere.
 • Det kan være en fordel å ha noe grunnleggende teoretisk- pedagogisk kunnskap.

Læringsressurser

 • Kurset skal kunne holdes uten noen form for læremidler.
 • Kurset er lagt opp med tanke på at deltakerne kan ha med PC og bruke den noe i oppgaveløsning og «for å slå opp med».
 • Det forutsettes at kurslokalet på store deler av kurset har datanettverk.

Kvalifiserende/test/eksamen

 • Kurset gir kvalifikasjoner som vil hjelpe den som skal være kursleder i denne oppgaven.
 • Det skal deles ut kursbevis når kurset holdes etter voksenopplæringsloven.

Eventuelle merknader

 • Kurset anbefales for en gruppe på seks til femten deltakere. Antall deltakere vil imidlertid kunne variere med kursleders erfaring.
 • Mange studieforbund gir ikke kurstilskudd til kurs med mindre enn tre deltakere.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.