232 NKK Instruktør - trinn II Brukshund

Godkjent for 74–78 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

NKKs mål med instruktørkurs Trinn II er å opparbeide en instruktørstab slik at alle klubber har tilgang på bemyndigede instruktører. Bemyndiget som Trinn II Bruksinstruktør, kan man avholde nybegynner og videregående kurs i Brukshund øvelser for NKKs samarbeidende klubber.

Læringsmål - teori og praksis:

 • Eleven skal kunne gjøre rede for de fleste av emnets vesentlige fakta, begrep, regler og lignende.
 • Skal kunne benytte kunnskapene til å analysere og løse et problem eller en oppgave.
 • Skal kunne dele opp en øvelse i delmomenter og momenter og kunne forklare innlæring på de ulike trinn.
 • Kursdeltakeren skal ha ferdighet til selvstendig å kunne gjennomføre de forelagte oppgaver på en i alt vesentlig riktig måte.
 • Bør kunne komme med forslag til feilretting.
 • Skal kunne planlegge og utføre en handling.


Holdningsmål:

 • Utøve Instruktørvervet etter NKK's etiske retningslinjer og gjeldende lover og regler.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Trinn I instruktører som ønsker å videreutdanne seg innen brukshundarbeid, og som er anbefalt av egen klubb, samt har de praktiske krav som kreves på plass (se merknader

Innhold

Modul I.
Timer med lærer: 38 + 2 tim eksamen

Grunnmodul – som inneholder regler, lovverk etc. Pedagogikk, atferd og læring, lydighetsøvelsene innen bruks, feltsøk, rapport (teori), samt skriftlig eksamen.

Innhold:

 • Forarbeid, motivasjon, kommunikasjon, etikk og holdninger.
 • Instruktørens rolle i en læresituasjon.
 • Forskjellige undervisningsformer.
 • Hjelpemidler i undervisningen.
 • Pedagogisk praksis - Planlegging og gjennomføring av leksjon, gruppearbeid og foredrag.
 • Forberede elevleksjoner i gruppe.
 • Uforberedt framtreden overfor en gruppe.
 • Praktisk gjennomføring av leksjoner.

Adferd og Læring:

 • Hundens utviklingsfaser fra fødselen til voksen hund.
 • Hundens instinktreaksjoner og vanligste tegn og signaler.
 • Problematferd hva oppleves som problemer, og hvordan løses dem.
 • Stress.
 • Hundens forplantning og nedarving av visse egenskaper og defekter.
 • Hundens mentalitet - funksjonsanalyse.

Øvelser:

 • Lydighetsøvelser innen bruksprogrammet, som fremmadsending, skuddprøve, apportering, innkalling med stå og dekk, fritt hopp, hals på kommando, stigeklatring mm.

Feltsøk:

 • Utstyr.
 • Søksmåte.
 • Gjenstander/Apporter.
 • En gjenstand.
 • Flere gjenstander.
 • Avlevering.

Rapport:

 • Utstyr.
 • Fører og hjelpefører.
 • Opptreden på stasjonene.
 • Sending og mottak.
 • Øvelse i åpent terreng.
 • Forlengelse av strekningen.
 • Øvelse i skjult terreng.
 • Økende lengde på strekningen.
 • Forstyrrelser. Etc.

Arbeidsform og gjennomføring:
Man vil kunne benytte både foredrag, diskusjon, demonstrasjon og rollespill. På den praktiske delen vil man benytte instruksjon, praktisk trening med veiledning og observasjon av andre deltakere og hunder

Modul I – er på 40 timer (inkl. 2 timer eksamen).. Der ca. 50% er teori og 50% er praksis. Kurset bør avholdes over 2 stk. langhelger (torsd-sønd), eller som et ukes kurs.

Modul II. Spor
Timer med lærer: 18 + 1 tim. Eksamen

Spor – teori og praksis, pedagogikk i praksis, atferd og læring, samt praktisk eksamen.

Spor:

 • Sporvitring, spormuligheter og begrensninger.
 • Værets innvirkning på sporet. Samspill mellom hund og fører.
 • Skape interesse for sporet.
 • Belønningens betydning.
 • Utstyr.
 • Påsett.
 • Behandling av sporlina.
 • Opptreden i sporet.
 • Analyse av hunden i sporet.
 • Apportering av gjenstander i sporet.
 • Spor i forskjellig terreng.
 • Spor av ulik alder.
 • Sporoppsøk.
 • Opptreden ved vinkel. Etc.

Arbeidsform og gjennomføring:
Man vil kunne benytte både foredrag, diskusjon, demonstrasjon og rollespill. På den praktiske delen vil man benytte instruksjon, praktisk trening med veiledning og observasjon av andre deltakere og hunder

Modul II – er på 18 timer + 1 time eksamen. Der ca. 20% er teori og 80% er praksis. Kurset bør avholdes som ett langhelgs kurs (torsd-sønd).

Modul III. Rundering
Timer med lærer: 18 + 1 time eksamen

Rundering – teori og praksis, pedagogikk i praksis, atferd og læring, samt praktisk eksamen

Rundering:

 • Utstyr.
 • Søksmåte.
 • Markering/melding.
 • Synlig figurant.
 • Blindslag og figurant.
 • Markering/melding på skjult figurant.
 • Flere figuranter. Etc.

Arbeidsform og gjennomføring:
Man vil kunne benytte både foredrag, diskusjon, demonstrasjon og rollespill. På den praktiske delen vil man benytte instruksjon, praktisk trening med veiledning og observasjon av andre deltakere og hunder

Problemstillinger:

 • Eleven skal kunne ha innsikt og forståelse og kan se sammenhenger.
 • Skal kunne bygge opp øvelser etter øvelses- og momentlæra, at de har forståelse for hvordan en kan bygge opp en hund og viktigheten av å tilpasse opplæringen etter hundens egenart og alder. Valpens utvikling er vesentlig.
 • At eleven kan organisere og gjennomføre en praktisk leksjon i en eller flere øvelse. Kunne se feil og korrigere.

Modul III – er på 18 timer + 1 time eksamen. Der ca. 20% er teori og 80% er praksis. Kurset bør avholdes som ett langhelgs kurs (torsd-sønd).

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

 • Man trenger undervisningslokale, skogsterreng og bane.
 • Kompendium med regelverk, utdanningsplan, pedagogisk veiledning fra pensumlisten, samt instruktørens egne notater/PowerPoint presentasjoner.
 • Div. Vurderingsskjemaer for bedømming av kandidatene (kommer ferdige fra NKK).
 • Ekvipasjer (hunder og førere) til praktisk bedømmelse.


Pensumlitteratur for deltakerne:

 • NKK’s utdanningsplan for instruktører trinn II – Brukshund. www.nkk.no * En pedagogisk veiledning for NKKs instruktører. www.nkk.no
 • Din hund og Din hund fortsetter av Sven Järverud og Gunvor af Klinteberg.
 • Regelverk for Brukshund prøver. www.norsk-brukshundsport.no www.nkk.no * Instruktørens egne undervisningsopplegg.


Anbefalt tilleggslitteratur:

 • «Hundespråk» av Renee Sjøberg
 • «Leksikon i hundespråk» av Anders Hallgren
 • Hundens mentalitet (från test till beskrivning) av Ingrid Tapper * Mentaltest – hundens högskoleprov – hefte av Barbro Börjesson
 • Søkshunden, sporhunden og rapporthunden – av Inki og Roland Sjöström * Hefter av Terje Østlie (kan bestilles) ostlie.hundesenter@gmail.com


Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Aktuell litteratur til støtte for kursleder: samme som for deltakerne

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Rollespill
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Kurset er modulbasert for å kvalitetssikre at instruktørene som utdannes, har både teoretisk og praktisk kompetanse i de grener de skal undervise i.

Krav til lærer/instruktør

Godkjent Trinn III instruktør Brukshund av NKKs hovedstyre.

Avsluttende prøve/eksamen

Etter gjennomført kurs med Modul I med eksamen og Modul II med eksamen, skal lærer/instruktør dokumentere dette på deltakerens Utdanningskort. Det er deltaker selv som er ansvarlig for å sende inn utdanningskortet til NKK for godkjenning. NKK sender etter godkjenning det endelige Trinn II beviset til deltaker. Man kan bli Trinn II instruktør i enten spor, Trinn II instruktør i rundering eller begge deler, ut fra de praktiske kravene.

Utfyllende opplysninger

Det er følgende krav for å bli bemyndiget Trinn II bruksinstruktør: (se også utdanningsplanen for Trinn II bruks på hjemmesiden til NKK eller NBF)

Formelle krav: Være bemyndiget som Trinn I instruktør (NKK), og skal ha en anbefaling fra sin lokale klubb som er samarbeidende med NKK.

Praktiske krav: Skal ha trent og ført frem hund i minst: klasse A spor, rundering eller begge grener i NKKs offisielle Brukshund program (NBF). Alternativt A-godkjent redningshund sommer (NRH), eller ha oppnådd predikatet God i klasse 3 RSP eller RRP eller i begge grener i NKK’s program for RIK. Alternativt godkjent patruljehund i politiet eller forsvaret, eller godkjent søkshund narkotika. I tillegg ha virket som instruktør på kurs eller treningsgruppe på min. 20 timer.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.