209 Matnyttig Lokalmat

Godkjent for 8-14 timer  |  4-14 deltakere

Mål, læringsmål

Kurset er todelt med en teoretisk og en praktisk del.

 • Teori: Deltakerne får en innføring når det gjelder regelverk for oppstart av lokalmatproduksjon. Presentasjon av forskjellige typer lokalmatproduksjon.

 • Praktisk: Deltakerne lærer om ulike typer produksjon av bakverk og kjøttforedling.

Målgruppe og forkunnskaper

Alle. Ingen forkunnskap nødvendig.

Kursinnhold

Teoretisk del:

 • Innføring i regelverket til mattilsynet om hva som kreves for å kunne få en godkjenning for produksjon og frambud av mat.

 • Innledere om forskjellige typer produksjoner knyttet til lokalmat.

 • Innledere fra lokalmatprodusenter som allerede er i gang.

Praktisk del:

 • Kursdeltakerne skal lære å bearbeide ulike typer lokalmat, som bakst og kjøttforedling.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Læringsressurser

Mattilsynet.no
Presentasjoner av ulike innledere
Eget utarbeidet materiell på praktisk del

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.