194 Bruksprøvedommer - Norsk Brukshundsports Forbund (NBF)

Godkjent for 42–50 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Offisiell status som bruksprøvedommer innen spor / rundering (grenen rapport er ikke aktuelt per dags dato), og dommer for NKK's brukshundkåring.

Læringsmål - Teori:

 • Ha kunnskap om regelverket "regler for brukshundprøver" og kunne gjengi innholdet for det til en hver tid gjeldende regelverk.
 • Kunne fylle ut de til en hver gjeldende skjemaer som tilhører regelverket.


Læringsmål - Praktisk bedømmelse/elevarbeid:

 • overføre kunnskap til praksis dvs. under veiledning av godkjent dommer, øve på å bedømme ekvipasjer (hunder under arbeid og under kommando av fører).


Holdningsmål- Refleksjon:

 • Utøve domerverver etter NKK's etiske retningslinjer og dommerens etiske regler.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Egnede kandidater skal anbefales av egen klubb ift. å utdanne seg til dommere, og dette skal bygge på lang erfaring i praktisk arbeid med egen hund.
Kandidaten skal ha praktisert med egen hund, og ha opprykk til klasse A etter NKK's regler for brukshundprøver i spor og/ eller rundering (grenen rapport er ikke aktuelt per dags dato).

Innhold

Teoretisk kurs:
Innholdet er i hovedsak fra det til en hver gjeldende regelverk "regler for brukshundprøver" og som inneholder kapitlene:

 1.  Fellesbestemmelser,
 2.  Instruks for NKK's representant,
 3.  Klasseinndeling,
 4.  Gjennomføring av prøven,
 5.  Spesialøvelser,
 6.  Premiering,
 7.  Bedømmelse og godkjenning,
 8.  Norgesmesterskap / internasjonalt mesterskap,
 9.  Championatregler,
 10.  Kommentarer til NKK's fellesbestemmelser,
 11.  Materialbeskrivelse,
 12. Oversikt over lydighetsøvelser i de ulike klassene. (Se ellers henvisning til div. lenker lenger ned på siden).

Praktisk bedømmelse / elevarbeid:
Under veiledning skal kandidatene overføre teori til praksis, og trene på å bedømme ekvipasjer (hunder i arbeid under kommando av fører). Her skal man innom øvelsene:

 • lydighet,
 • feltsøk,
 • sporoppsøk,
 • og rundering (per dags dato ikke øvelsen rapport).

Kurset på 42 timer er fordelt på ca. 40% Teori og 60% praktisk bedømmelse/elevarbeid.

Avsluttende skriftlig prøve ut fra regelverket "regler for brukshundprøver":
Prøven er på 1 time og inngår ikke i de 42 oppsatte kurstimene, dvs. denne kommer i tillegg.

Aspirantarbeid:
For å kunne få tittel som Bruksprøvedommer, må kandidaten ETTER kurset på 42 timer utføre Aspirantarbeid dvs. gå i lære og utføre selvstendig bedømming sammen med godkjent dommer (dette må kandidaten organisere selv): Aspirantarbeid for angitt antall hunder - bestått / ikke bestått (egen tabell i utdanningsplanen beskriver dette nærmere). 15 stk. hunder innen lydighet, 15 stk. hunder innen rundering, 15 stk. hunder innen sporoppsøk, 10 stk. hunder innen feltsøk (grenen rapport er ikke aktuelt per dags dato).

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Man trenger undervisningslokale, skogsterreng og bane.
Kompendium med regelverkene "Regler for brukshundprøver" og Regler for Kåringsprøver", samt instruktørens egne notater/PowerPoint presentasjoner.
Dommerskjemaer til utfylling under praktisk bedømmelse.
Ekvipasjer (hunder og førere) til praktisk bedømmelse.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Forelesning
Diskusjon
Praktisk trening/arbeid
Kurset bør gjennomføres f.eks som 2 langhelger (torsdag - søndag), eller over en periode på 6 dager (ukeskurs).

Krav til lærer/instruktør

Godkjent Bruksprøvedommer - Norsk Brukshundsports Forbund (NBF)

Avsluttende prøve/eksamen

Autorisering av bruksprøvedommere.
NKK's hovedstyre godkjenner brukshundprøvedommere etter innstilling fra NBF v/Fagkomiteen for Bruks i henhold til gjeldende utdanningsplan. Kandidaten skal da ha gjennomgått et kurs på 42 tim. bestått 1 tim. eksamen og fullført sitt Aspirantarbeid.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.