191 Trinn 1: Jeg er beredt

Godkjent for 14–20 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal etter endt kurs ha grunnleggende kompetanse, kunnskap og ferdigheter for å kunne planlegge og gjennomføre gode speidermøter- og turer for speidere.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Deltakerne skal ha gjennomført Lederstart (Introkurset med opplegg for egenlæring basert på heftet "Velkommen som leder", og ledersamtalen).

Innhold

Trinn 1 består av fire moduler. Det beregnes ca 3,5 klokketime på hver modul.

Modul 1: Speiding og ledelse

 • Mål: Etter endt modul skal deltakerne:

  • Kjenne til speidingens verdigrunnlag og formål.
  • Ha kunnskap om alle elementene i speidermetoden.
  • Kunne bruke følgende elementer fra speidermetoden aktivt i speiderarbeidet:
   • Learning by doing
   • Friluftsliv
   • Symbolikk, rammer og lek


  • Ha god forståelse for hva det innebærer å være speiderleder.
 • Innhold: Modul 1 inneholder temaene "Speidingens idé og verdigrunnlag, "Å være speiderleder" og "Speidermetoden 1"
Modul 2: Speiderprogram og speiderfriluftsliv
 • Mål: Etter endt modul skal deltakerne:  • Vite hvorfor vi har et speiderprogram, hvordan dette er bygd opp og hvordan en kan
   bruke dette som speiderleder.

  • Ha forståelse for hvordan og hvorfor friluftsliv brukes som ramme og metode i Norges
   speiderforbund.

  • Vite hvilke retningslinjer og prinsipper som gjelder for turer i regi av Norges
   speiderforbund.

  • Vite hvilken friluftslivskompetanse en trenger som leder for ulike speideraktiviteter og
   hvor en kan finne denne kompetansen.
 • Innhold: Modul 2 inneholder temaene "Speiderprogrammet 1" og "Friluftsliv i
  speiderarbeidet".
Modul 3: Planlegging av speideraktiviteter
 • Mål: Etter endt modul skal deltakerne:  • Vite hvordan de kan planlegge et godt speidermøte med utgangspunkt i
   speiderprogrammet.

  • Vite hvilke programrelaterte planleggingsverktøy som finnes og hvordan de kan brukes.

  • Ha fått trening i praksis med å planlegge et speidermøte.
 • Innhold: Denne modulen skal være praktisk og gi kursdeltakere konkrete verktøy til å kunne planlegge speideraktiviteter, med et speidermøte som eksempel. Det er ønskelig å legge til en praktisk øvelse i denne modulen, samt diskusjon der det faller naturlig.
Modul 4: Trygge speideraktiviteter
 • Mål: Etter endt modul skal deltakerne:  • Kunne planlegge trygge og sikre speideraktiviteter.

  • Kjenne til hvilke retningslinjer som gjelder for aktiviteter og turer i regi av Norges
   speiderforbund.

  • Kunne forebygge og håndtere uønskede hendelser og atferd.
 • Innhold: Modul 4 inneholder temaene "Trygg speiding" og "Trygge turer"Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Ledelse i Norges speiderforbund
Trinn 1 - Kursplan
Kurset kan holdes både inne og ute. Kursstedet (ute/inne) bør inspirere til uformelt samvær (leirbålsplass, peisestue e.l. Speiderhytter eller forbundets leirsteder passer gjerne til dette). Friluftsliv som ramme velges når/hvis det er mulig. Å være ute gir mange muligheter og naturen styrker fellesskapet.
Notatboka er også et godt arbeidsredskap på dette kurset. Her kan deltakerne notere ideer, tanker, skrive analyser, gjøre refleksjoner, sette opp avtaler, skrive inn dikt og derfor lage en tips- og minnebok fra kurset til senere bruk. Samtidig er blyant og notatbok like godt egnet til å bruke både inne og ute.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Gruppearbeid
Diskusjon
Praktisk trening/arbeid
Kurset kan gjennomføres enten over en helg eller som separate moduler. Viktig å fokusere på praktisk gjennomføring med diskusjon der dette faller naturlig.

Krav til lærer/instruktør

Kurset holdes av godkjente ledertrenere i Norges speiderforbund.

Kurslederen setter sammen en kursstab av veiledere som har fullført grunntreningen, halvparten av staben bør ha vært i staben før. For å styrke veiledningen i patruljene bør veilederne ha variert kompetanse og bakgrunn. Antall veiledere avhenger av antall deltakere/patruljer, men det er gode erfaringer med å bruke to veiledere som utfyller hverandre i hver patrulje.

Utfyllende opplysninger

Kursdeltakere skal gjøres kjent med hovedinnholdet og målene med kurset i forkant av kursstart, slik at de selv kan ta ansvar for egenutvikling og stille spørsmål om det er noe de lurer på i forbindelse med kurset. I løpet av kurset bør deltakerne få tid til å reflektere over egen læring og erfaringer.
Speidermetoden bør brukes aktivt gjennom hele kurset. For å bevisstgjøre deltakerne på viktigheten av å bruke patruljesystemet og veiledning som metode, bør dette også være gjennomgående for hele kurset.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.