184 Tillitsvalgt- kurs

Godkjent for 9–15 timer  |  4–50 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Tilføre deltakerne grunnleggende kunnskaper og innsikt i hvordan en organisasjon fungerer, og om hvordan de styrende organer best kan utøve sin funksjon.
 • Gi deltakerne innsikt i hvilke oppgaver som tilligger de ulike tillitsverv som leder, nestleder, kasserer og sekretær

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Tillitsvalgte og andre interesserte i lokale birøkterlag. Ingen spesielle forkunnskaper

Innhold

Gjennomføres over tre samlinger á 3 timer.

Samling 1:

Hva er en organisasjon?

 • Formål og oppbygning
 • Organisasjonsdemokrati
 • Ivaretakelse av interesser
 • Medlemmene - plikter og rettigheter
 • Vedtekter
 • Ledelse av en organisasjon 
 • Kommunikasjon og markedsføring
 • Bruk av medier

Samling 2:

Styret / tillitsvalgte

 • Planlegging
 • Oppgaver og fordeling av disse
 • Leder
 • Nestleder
 • Kasserer
  - Økonomi og regnskap
 • Sekretær
  - Brev/skriv/ informasjo
  - Protokolle
  - Medlemsregister
 • Styremedlemmer

Samling 3

Møter og drift

 • Årsmøte
  - Innkalling
  - Saksliste
  - Forretningsorden
  - Møteledelse
  - Valg
  - Avstemning – avstemningsregler
  - Protokoll 
 • Medlemsmøter
 • Styremøter
 • Aktiviteter
 • Komiteer og utvalg
 • Kurs og praktisk opplæring

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Presentasjoner som kopieres til deltakerne

Organisering og arbeidsmåter


Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon

Krav til lærer/instruktør

Erfaring fra tillitsvalgtarbeid

Utfyllende opplysninger

Studieplanen er laget med utgangspunkt i kurs for tillitsvalgte og medlemmer i Østfold Birøkterlag

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.