1787 Mosekunnskap og kartleggingsdugnad på Vestlandet

Mål

Lære nye moseinteresserte om Vestlandske mosearter og i samarbeid med øvede bryologer kartlegge moser i avgrensede områder på Vestlandet

Målgruppe

Moseinteresserte som vil lære noe om moser og få øvelse i kartlegging og registrering i artsdatabanken

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kunnskaper om moser og deres utbredelse er viktige elementer i forståelsen av framtidige potensielle økologiske endringer

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Gjennomgang av opplegg for kurshelgen. Hvordan skiller vi mellom mosearter?

Stikkord

Bruk av bestemmelsesnøkler

Arbeidsform og gjennomføring

Undervisning og selvstudium under veiledning

2. samling

Timer uten lærer: 7

Tema

Hvordan kjenne igjen arter i felt. Registrering av forekomster

Stikkord

Learning by doing under veiledning av erfarne bryologer

Arbeidsform og gjennomføring

Arbeidsdugnad

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Øvelser i artbestemmelse og utveksling av kunnskaper

Stikkord

Bruk av bestemmelsesnøkler

Arbeidsform og gjennomføring

Undervisning og selvstudium under veiledning

4. samling

Timer uten lærer: 3

Tema

Hvordan kjenne igjen arter i felt. Registrering av forekomster

Stikkord

Learning by doing under veiledning av erfarne bryloger

Arbeidsform og gjennomføring

Arbeidsdugnad

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Øvelser i artsbestemmelse og utveksling av kunnskaper

Stikkord

Bruk av bestemmelsesnøkler. Oppsummering

Arbeidsform og gjennomføring

Undervisning og selvstudium under veiledning

Litteratur/materiell for deltakerne

Mossor: Hallingbäck og Holmåsen British Bryological Society: Mosses and Liverworts of Britain and Ireland - a field guide Damsholt: Illustrated Flora of Nordic Liverworts and Hornworts

Krav til lærer/instruktør

Gode kunnskaper til Vestlandske moser. Helst på universitet og høyskolenivå

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Samme som for deltakerne. De 3 bladmosebind i Nationalnyckeln till Sverige Flora och Fauna