1765 Ville vekster til småskalaproduksjon

Mål

Deltakerne skal kunne identifisere, sanke og foredle ville vekster til mat og drikke. De skal kunne kalkulere utsalgspriser, kjenne til mulige salgskanaler, samt ha kjennskap til regleverk rundt produksjon og omsetning.

Målgruppe

Gårdbrukere og andre med interesse for småskala matproduksjon. Ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Muligheter

Stikkord

- Ville vekster til mat og drikke: Hva, hvordan, hvorfor? - Eksempel på produkter - Ulike planter: hvordan kjenner vi dem, og hvor finner vi dem? - Lov og rett, helse og hygiene i sankinga

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag, smaksprøver, planteeksempler, diskusjon Dersom samlinga holdes i vekstsesongen, inngår "oppdagelsesferd" for å bli kjent med ulike planter.

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Sanking

Stikkord

- Høstetider og –metoder, hvordan ta vare på fangsten - Helsemessige hensyn, tilleggsvirkninger av plantene - Litteratur - Sette opp individuell sankeplan og produksjonsønsker

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag, idéutveksling, individuelt arbeid med sankeplan

3. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Produksjon

Stikkord

- Oppdatering fra kursdeltakerne: Hvordan har sankinga gått? - Produksjonsforhold og merkekrav, Mattilsynet - Oppbevaring og holdbarhet - Produksjon av saft, gelé, syltetøy, te, urteblandinger, evt annet etter deltakernes ønsker

Arbeidsform og gjennomføring

Innspill fra deltakerne, foredrag, praktisk trening med vegledning (krever kjøkken). Samling 3 eller 4 kan gjerne avrundes med felles måltid der produkter fra kurset inngår i menyen.

4. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Salg

Stikkord

- Testing av egne produkter - Priskalkulering - Salgskanaler - Støtteapparat og gode hjelpere

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk vurdering/smak, foredrag, gruppearbeid priskalkulasjon, idéutveksling

Krav til lærer/instruktør

Tilstrekkelig kunnskap om det hun/han skal undervise i

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Det finnes et utall bøker om sanking og foredling. Www.rolv.no gir god oversikt over planter, bruksområder og helsemessige hensyn. Www.mattilsynet.no Matnettverket/NIBIO

Opplegg for evaluering

Skjema på slutten av siste samling