1765 Ville vekster til småskalaproduksjon

Godkjent for 8–24 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal kunne identifisere, sanke og foredle ville vekster til mat og drikke. De skal kunne kalkulere utsalgspriser, kjenne til mulige salgskanaler, samt ha kjennskap til regleverk rundt produksjon og omsetning.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Gårdbrukere og andre med interesse for småskala matproduksjon. Ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 6
Tema
Muligheter

Stikkord
- Ville vekster til mat og drikke: Hva, hvordan, hvorfor? - Eksempel på produkter - Ulike planter: hvordan kjenner vi dem, og hvor finner vi dem? - Lov og rett, helse og hygiene i sankinga

Arbeidsform og gjennomføring
Foredrag, smaksprøver, planteeksempler, diskusjon Dersom samlinga holdes i vekstsesongen, inngår "oppdagelsesferd" for å bli kjent med ulike planter.

2. samling
Timer med lærer: 6
Tema
Sanking

Stikkord
- Høstetider og –metoder, hvordan ta vare på fangsten - Helsemessige hensyn, tilleggsvirkninger av plantene - Litteratur - Sette opp individuell sankeplan og produksjonsønsker

Arbeidsform og gjennomføring
Foredrag, idéutveksling, individuelt arbeid med sankeplan

3. samling
Timer med lærer: 6
Tema
Produksjon

Stikkord
- Oppdatering fra kursdeltakerne: Hvordan har sankinga gått? - Produksjonsforhold og merkekrav, Mattilsynet - Oppbevaring og holdbarhet - Produksjon av saft, gelé, syltetøy, te, urteblandinger, evt annet etter deltakernes ønsker

Arbeidsform og gjennomføring
Innspill fra deltakerne, foredrag, praktisk trening med vegledning (krever kjøkken). Samling 3 eller 4 kan gjerne avrundes med felles måltid der produkter fra kurset inngår i menyen.

4. samling
Timer med lærer: 6
Tema
Salg

Stikkord
- Testing av egne produkter - Priskalkulering - Salgskanaler - Støtteapparat og gode hjelpere

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk vurdering/smak, foredrag, gruppearbeid priskalkulasjon, idéutveksling

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)


Det finnes et utall bøker om sanking og foredling. Www.rolv.no gir god oversikt over planter, bruksområder og helsemessige hensyn. Www.mattilsynet.no Matnettverket/NIBIO

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Tilstrekkelig kunnskap om det hun/han skal undervise i

Avsluttende prøve/eksamen

Skjema på slutten av siste samling

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.