1764 Kråkejakt

Mål

Deltakerne skal selvstendig kunne utøve kråkejakt på en human og sikker måte. Deltakerne skal tilegne seg kunnskap gjennom teoretisk og praktisk kunnskapstilfang. Deltakerne skal lære om valg av våpen og våpenbehandling. Deltakerne skal lære om sikkerhet ved jakt.

Målgruppe

Alle som har bestått jegerprøven og har interesse for kråkejakt.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset. Det anbefales flere instruktører når deltagerantallet overstiger 5 personer.

Eventuelle merknader

Det er en fordel om hver instruktør har ansvaret for en liten gruppe deltagere, og at flere terreng er tilgjengelig for kråkejakta.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Kråkejakt teori

Stikkord

Kråkefugler i Norge (artskunnskap), jakttider og sentrale bestemmelser.
Biologi og atferd.
Jaktformer (jakt med skytevåpen og feller).
Våpen og ammunisjon. Våpenbehandling og sikkerhet.
Kamuflasje og skjul (klær og nett) og skuddfelt.
Lokkefløyte, hubro og lokkekråker.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori med mulighet for diskusjon

Problemstillinger

Valg av skytevåpen, kaliber(hagle eller rifle). Bruken av lokkekråker, hubro og lokkefløyte. Human jaktutøvelse.

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Kråkejakt praktisk

Stikkord

Praktisk utførelse av kråkejakta med veiledning fra erfaren jeger.
Vurdering av skudd, sikkerhet, avstand og treff.
Erfaringsutveksling og diskusjoner i etterkant av de ulike jaktsituasjonene.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk jakt under oppsyn av instruktør.

Problemstillinger

Våpenbehandling, sikkerhetssoner, bakgrunn.

Litteratur/materiell for deltakerne

Jegerprøveboka

Krav til lærer/instruktør

Praktisk erfaring med kråkejakt. Kjennskap til de jaktbare kråkefuglene og forvekslingsarter. Habil skytter med hagle, og gjerne instruktør på hagle.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Jegerprøveboka

Opplegg for evaluering

Evalueringsskjema sendes til deltagerne etter kurset.