1747 4H-leir Hovudkomite

Mål

Lære å planlegge og arrangere/gjennomføre ein leir.
• Planlegging: ◦Lære å lage hovedrammer for leiren
◦ Lære om økonomistyring ◦ Lære om teknisk planlegging og koordinering
• Gjennomføring: ◦ Lære systemer for delegering ◦ Lære systemer for detaljgjennomføring ◦Lære å del og sluttevaluere.

Målgruppe

Dei som skal arrangere 4H-leir

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Det skal gjennomførast som ein studiering utan lærar med jamnlege møte i forkant av leiren og evaluering i etterkant. Planen er eit forslag til korleis ein kan arbeide saman om å arrangere leir. Det er mange måtar å gjere det på, t.d. kan talet på møte og lengda på kvart møte variere, men uansett må de innom dei punkta som er satt opp i møteplanen. Det kan nok vere mest praktisk å halde ein god del av møta på leirstaden. Ein del faste postar bør vere med på alle møta: - gjennomgang av programmet for møtet - status for leirarbeidet - praktisk arbeid - klubbaktivitetar: fordel desse slik at alle får prøve seg, gjerne fleire saman - planlegging og fordeling av arbeidsoppgåver til neste møte.

1. samling

Timer uten lærer: 4

Tema

Etablering av hovudkomite

Stikkord

Hovudkomiteen vert etablert, val av leirsjef og fordeling av ansvar for dei ulike underkomiteane. Erfaringsutveksling.

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering med: Diskusjon, samtale og undersøking.

Problemstillinger

Kor skal vi starte? Kven gjer kva? Har vi spennande idear for leiren?

2. samling

Timer uten lærer: 4

Tema

Hovudrammer for leiren

Stikkord

Ansvarleg arrangør, målgruppe, målsetjing og tid- og stadfesting.

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering med: Diskusjon, samtale og undersøking.

Problemstillinger

Sette opp eit grovt rammeprogram for leiren og ein framdriftsplan for arbeidet i gruppa.

3. samling

Timer uten lærer: 4

Tema

Program og økonomi

Stikkord

Praktiske forhold på leirstaden, program og aktivitetsplan, økonomi og leiravgift

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering med: Diskusjon, samtale og undersøking.

Problemstillinger

Korleis er teltområdet, kva finst av hus, toalett, teknisk utstyr og anna på leirstaden, kva av dette kan de bruke og kva vil det koste? Andre kostnadar til t.d. mat og aktivitetar.

4. samling

Timer uten lærer: 4

Tema

Teknisk plan og mat

Stikkord

Vidare arbeid med leirområdet og tekniske løysingar. Finne medhjelparar. Mat, vatn, toalett og vaskeplassar.

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering med: Diskusjon, samtale og undersøking.

Problemstillinger

Kva treng de hjelp til og kven kan de spørje? Korleis organisere dei andre måltida? Finne ut korleis de skal organisere mat, vatn, toalett og vaskeplassar. Kontakte det lokale mattilsynet for løyve til matlaging og servering.

5. samling

Timer uten lærer: 4

Tema

Tryggleik og beredskap

Stikkord

Beredskapsplan, leirreglar, vakthald, fyrstehjelp, bading

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering med: Diskusjon, samtale, undersøking

Problemstillinger

Beredskapsplan/Kven skal kontaktast om uhell skulle skje? Kan vi legge til rette for bading? Kor mykje vakthald? Fysisk sikring?

6. samling

Timer uten lærer: 4

Tema

Tur og aktivitetar

Stikkord

Turdag, aktivitetar, emnekurs

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering med: Diskusjon, samtale og undersøking.

Problemstillinger

Kva slags tur ønskjer vi å tilby deltakarane?

7. samling

Timer uten lærer: 4

Tema

Detaljane

Stikkord

Detaljplanlegging, tryggleik og beredskap, budsjett, endeleg program og informasjon til deltakarane og til dei som bur i nærleiken av leirstaden.

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering med: Diskusjon, samtale, undersøking og skriftleg arbeid

Problemstillinger

Balanserar kostnadane med inntektene? Beredskapsplan/Kven skal kontaktast om uhell skulle skje? Kva informasjon skal ut til deltakarane?

8. samling

Timer uten lærer: 6

Tema

Gjennomføring og delvurdering av leiren

Stikkord

Gjennomføre etter planen. Leirgruppa bør ha vurderingsmøte undervegs.

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering med: Praktisk, diskusjon og samtale

Problemstillinger

Vurdere gjennomføringa med jamne mellomrom. Går alt etter planen? Bør noko av planen endrast?

9. samling

Timer uten lærer: 4

Tema

Oppsummering

Stikkord

Evaluering og avslutning av rekneskapen.

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering med: Diskusjon, samtale og skriftleg arbeid

Problemstillinger

Korleis gjekk gjennomføringa av leiren og kvifor gjekk det slik? Trekke konklusjonar. Gjere ferdig prosjektkrava og planleggje utstillinga til haustfesten

Litteratur/materiell for deltakerne

Dokumentasjon frå, og kontakt med tidlegare arrangørar av fylkesleir.

Opplegg for evaluering

Sjå siste samling.