1730 Florakunnskap og interessefellesskap

Godkjent for 4–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Utvide deltagernes kunnskapsgrunnlag om planter, natur og skjøtsel av natur. Bruke teoretisk og praktisk tilnærming for å lære om plantegrupper og artsbestemmelser. Bruke felles faglige interesser for å utvide nettverk og bli litt kjent med andre med samme interesse.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle interesserte

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 1Timer uten lærer: 2
Tema
Gjennomgang av en plantegruppe, Norge eller utland

Stikkord
Visning av bilder og kunnskapsformidling på grunnlag av de utvalgte bilder.

Arbeidsform og gjennomføring
Lysbilder, gjennomgang av faglig art og samtale om bildene.

Problemstillinger
Faglig nivå må tilpasses tilhørerne. Det gjelder både de.mest faglig sterke og nykomlinger.

2. samling
Timer med lærer: 1Timer uten lærer: 6
Tema
Organisert tur der det letes etter arter som ble gjennomgått på innledningsmøte..

Stikkord
Viktig å finne aktuelle turområder. Dersom det er gjennomgått utenlandsk materiale er det aktuelt å finne arter i samme familie..

Arbeidsform og gjennomføring
Oppdeling i smågrupper som gjennomgår det aktuelle området for å finne arter som planlagt.

Problemstillinger
Det vil alltid dukke opp andre funn enn planlagt. Disse må artsbestemmes så langt det er mulig. Samtale om turen

3. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Evakuering. Vurdering av læringsutbytte. Gode ideer for kommende opplegg.

Stikkord
Innlegg i artsobservasjoner. Gjennomgang av notater.

Arbeidsform og gjennomføring
Samtaler. Tanker om videre arbeid.

Problemstillinger
Viktig at flest mulig deltar på hele opplegget. Det kan være viktig å poengtere læringsutbytte ved det totale opplegget.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Floraer og andre bøker med informasjon om det aktuelle området og planter som er funnet i det aktuelle området.
Annen litteratur av samme type som nevnt over.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Person med tilstrekkelig botanisk kunnskap

Avsluttende prøve/eksamen

Samtale eventuelt evalueringsskjema til alle deltagere.

Utfyllende opplysninger

Samtidig elektronisk kommunikasjon er godkjent som arbeidsmåte

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.