1721 Ett år i min hage

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære basisprinsipper i planlegging og vedlikehold av hage og om mikrolivet i jorda.
Det vil bli lagt vekt på jordsmonn, skjøtsel, vekster og nytteinsekter. Deltakerne vil også lære om stauder, busker, trær og nyttevekster.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hageeiere som ønsker å få mer ut av hagen sin. Medlemmer og ikke-medlemmer av Hageselskapet.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Introduksjon til kurset. Presentasjon av deltakerne og deres hagespørsmål.

Stikkord
Skjøtsel året rundt. Vår (bl.a. beskjæring og gjødsling), sommer og høst.

Arbeidsform og gjennomføring
Første delen blir en introduksjon til kurset, andre delen blir forelesning og diskusjon.

Problemstillinger
Deltakernes problemstillinger.

2. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Hageplanlegging

Stikkord
Langsiktig hageplanlegging. Planteskisser, målestokk, hvordan man går fram for å lage egen hageplan.

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning og øving på å tegne egen hage. Gruppearbeid, løsningsforslag i plenum.

Problemstillinger
Hvilke ønsker har jeg for den ferdige hagen.

3. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Jord og jordkvalitet

Stikkord
Kompost, dekkmaterialer, kanter/avgrensninger, nyttehagen/grønnsakhagen. Insekter.

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning, gruppearbeid, oppsummering i plenum.

Problemstillinger
Mikroliv og vedlikehold.

4. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Plantevalg

Stikkord
Aktsomhet, svartelisting, Artsdatabanken, rødlisting. Evaluering av kurset.

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning, gruppearbeid/diskusjoner i plenum.

Problemstillinger
Hvilke plante hvor og hageeiers ansvar.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Hageselskapets sortsliste
Materialer utarbeidet av Merete Hugaas
Hageselskapets hjemmesider, Norsk hagetidend
A3-ark, linjaler, blyanter
Hagelitteratur om stauder, grønnsaker, jord
Internett; bl.a. Artsdatabanken
Naturmangfoldsloven – forenklet versjon
Nye forskrifter om innføring, omsetting og utsetting av en rekke arter 1.1.2016.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Lærer er utdannet gartner med undervisningserfaring, og assistenter er erfarne hageamatører med undervisningserfaring.

Avsluttende prøve/eksamen

Studieforbundets evalueringsskjema

Utfyllende opplysninger

Plan for egen hage er gjennomgangstemaet. Praktiske temaer knyttet til dette tas opp underveis.
Det vil bli 4 samlinger med lærer (gartner).

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.