1716 Flåtebygging

Mål:

  • Deltagerne planlegger og bygger en flåte i fellesskap og prøver den ut
    • Lære om ulike samarbeidsformer og planlegging
    • Lærer om sikkerhet i vannet

Målgruppe:

Ungdom fra 12 år

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Deltagerne trenger redningsvest.
Materiell til å bygge flåte må skaffes på forhånd; ev avtale med grunneier.

1. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Planlegging

Stikkord:

Drøfte i fellesskap hvordan flåten skal være
Vurdere bruk av materialet og verktøy som er tilgjengelig
Fordele oppgaver
Komme i gang

Arbeidsform og gjennomføring:

Samtale, diskusjon, samling av argumenter for/imot, vurdere ulike forslag i gruppa

Problemstillinger:

Hvordan bli enige?
Hvordan forholde seg til ressursene som (ikke) står til rådighet?

2. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Byggeprosessen

Stikkord:

Flåten skal bygges.
Det brukes materialer fra naturen. Deltagere lærer litt om og bruker snekring og tømring.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk arbeid

Problemstillinger:

Hvordan feste masten? (med kiler)
Stabilitet? Størrelse?
Revurdere planen underveis?
Hvordan inkludere og involvere hele gruppa i byggeprosessen?

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Utprøving

Stikkord:

Flåten prøves ut i vannet.
Deltagerne opplever stolthet over selv bygd flåte, får en trivelig opplevelse i naturen og koser seg i fellesskap. Noen trenger å pushe egne grenser.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk

Problemstillinger:

NB! Sikkerhet på vannet?
Hva tåler flåten?

Krav til lærer/instruktør:

Erfaring ift bygging av flåte, materiell og verktøy, snekker/tømrerkunnskap.
Kurs i livredning pga ferdsel ved og på vannet.

Opplegg for evaluering:

Bygging av flåten evalueres (og tilpasses) hele veien.
Evaluering av kurset skjer i gruppesamtale etter endt kurs. Stikkord noteres ned.