1710 Botanikk- grunnkurs

Mål:

Gi deltagerne en innføring i systematikk, ulike plantegrupper og gjøre deltagerne i stand til å plassere organismer i riker og avdelinger. Gjøre deltagerne i stand til på egen hånd å bestemme høyere planter ved hjelp av flora.

Målgruppe:

Botanikkinteresserte personer som har ønske om grunnleggende kunnskap i botanikk

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Studieplanen er utarbeidet som en kveldssamling med informasjon og introduksjon til tema. Den andre delen av kurset er tenkt som hele dager. Funn under feltarbeidet arbeides videre med.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Introduksjon til tema og gjennomgang av aktuell litteratur. Forslag til emner som egner seg som forberedelse til feltarbeidet.

Stikkord:

Systematikk, oversikt over de ulike plantegruppene. Evolusjon. Formering. Evolusjonære krefter. Økologiske tilpasninger.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning. Gruppearbeid. Se på typiske arter.

Problemstillinger:

Tema er svært omfattende. Utvalget av undertema kan bli påvirket av deltagerne på det enkelte kurs.

2. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 8

Tema:

Organismer plassert i plantegrupper og begynnende arbeid med artsbestemmelse av karplanter

Stikkord:

Planlagt tur med introduksjon om innsamling og nødvendig dokumentasjon for å kunne bestemme i ettertid. Vektlegging av etterarbeid og dokumentasjon.

Arbeidsform og gjennomføring:

Tur med forutbestemte oppgaver

Problemstillinger:

Artsutvalget kan bli svært forskjellig ut fra lokalitet som blir valgt. Målet om at deltageren på egen hånd skal kunne bestemme en art ut fra bestemmelses nøkler i flora.

3. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 8

Tema:

Feltarbeid med fokus på karplanter plassert i hovedgrupper og artsbestemmelse.

Stikkord:

Valg av naturtype som gir annen erfaring enn første dag. Vektlegging på bestemmelse og innlegg i Artsobservasjoner. Evaluering av bestemmelsene.

Arbeidsform og gjennomføring:

Feltarbeid. Gruppearbeid. Gjennomgang av artsbestemmelsene.

Problemstillinger:

Fokus er avhengig av området som er utvalgt på forhånd og deltagernes fokus og kunnskap fra tidligere.

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Evaluering

Stikkord:

Gi navn til utvalgt planter.

Arbeidsform og gjennomføring:

Prøveform med gjennomgang.

Problemstillinger:

Utvalg som passer til undervisningen i kurset og utvalget av planter og organismegrupper som er gjennomgått.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Floraer. Artsobservasjoner med informasjon og tidligere funn i det aktuelle området .

Krav til lærer/instruktør:

Må ha grunnleggende kunnskap i botanikk. Det er også viktig med erfaring i bestemmelse av planter på egen hånd og bruk Artsobservasjoner.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Samme som til deltagerne, men mer utfyllende.

Opplegg for evaluering:

Prøve i kunnskap og artsgrupper og enkelte karplanter bestemt til art.