1706 Florasamling

Mål:

Lære om sjeldne planter i Norge, kartlegge og overvåke planter.
Få kunnskap om hvordan floravokteri foregår.

Målgruppe:

Åpen for alle med interesse for bevaring av mangfoldet av planter

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Samlingen er et tiltak i målsetting å engasjere floravoktere over hele landet. Oppgaven blir å føre tilsyn med lokaliteter med sjeldne planter en eller flere ganger i året.

1. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 2

Tema:

Informasjon om grunnlag for floravokteri og øke kompetansen hos den enkelte til å løse oppgaven

Stikkord:

Foredrag om rødlista, informasjon om viktighet av kartlegging, floravokteri i Norge og Sverige, videreutvikling av floravokteri i Norge

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag og workshop

Problemstillinger:

Utvalg av tema kan være en utfordring.

2. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 4

Tema:

Utforsking av et landskapsområde med eksempel på trua arter som trenger voktere.

Stikkord:

Utvalg av arter, kunnskap om landskapet.

Arbeidsform og gjennomføring:

Informasjon og samtale gjennom praktisk øving.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Artikler og litteratur som er utarbeida om tema. Floraer.

Krav til lærer/instruktør:

Kunnskap om rødliste, kartlegging og ulike landskapstyper.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Samme som over, men større utvalg.

Opplegg for evaluering:

Samtale om erfaringene som er gjort.