1704 NF-godkjent metodekurs klatring

Godkjent for 8–48 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Etter kurset skal deltakerne ha høy bevissthet om grunnleggende forutsetninger for sikker klatring og være godt kjent med metodesett og tankegang for sikring og redning på klatreklippe sommerstid.
- Deltakerne skal vise at de har alminnelig god utholdenhet og klatreteknikk samt forutsetninger for å ta vare på seg selv og andre under skiftende forhold.
- Deltakerne skal ha grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen naturvennlig ferdsel.
- Kurset skal anspore til refleksjon over instruktørenes formidlerrolle og ansvar.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Personer som ønsker å bli godkjent klatreinstruktør, etter Nasjonal Standard.

Innhold

1. samling
TmL: 48
Tema:
Metodekurs klatring

Stikkord:

 • Bevegelsesteknikk og bruk av personlig utstyr
 • Bevegelsesteknikk og bruk av personlig utstyr forutsettes å ligge innenfor det deltakerne behersker fra før. Temaene kan berøres dersom det viser seg nødvendig for å bevisstgjøre dem på spesielle momenter. Hjelm skal brukes på kurset.
 • Taulagsrutiner; klatring, taurop, rappell
 • Temaet omfatter taulagskontrakten (gjensidig ansvar), rutiner på standplass, ved leding, topptauing, rappell, klemknutegang og flertaulengders ruter, samt taurop. Kommunikasjon i taulaget under vanskelige forhold bør berøres. Temaet kan med fordel gjennomgås under en flertaulengders klatretur med påfølgende rappeller.
 • Valg og bruk av sikringsmidler og sikringsmetoder

Det anbefalte metodesettet gjennomgås. Deltakerne bør vise gode egenferdigheter i bruk av klatre- og sikringsutstyr, og få forståelse for enkeltdelenes funksjon i sikringskjeden. Følgende berøres spesielt:

 • Valg av sikringsmidler og personlig utstyr, kjennskap til kursutstyr
 • Bruk av ulike typer sikringsmidler under ulike forhold
 • Muligheter for og konsekvenser av feilbruk, slitasje og svikt
 • Valg og bruk av sikringsmetoder (enkelt- og dobbelttau)
 • Forhold til metoder brukt på innevegg og boreboltklatring
 • Forskjellen mellom dynamiske og statiske sikringsmetoder
 • Bruk og vurdering av ulike bremseprinsipper og taubremser
 • Gjennomgang av sikringskjeden, inkludert aktuelle knuter.
 • Tauteori, krefter i sikringskjeden og konsekvenser for sikringsarbeidet
 • Krav til standplasser, rappellfester og topptaufester
 • Rigging og vurdering av kursstandplasser
 • Vurdering og plassering av sikringer på led
 • Orden i utstyret
 • Hensyn til natur i valg av sikringsmidler og sikringsmetoder
 • Emnene kan gjennomgås i forbindelse med leding /standplassarbeid samt kameratredning, med vekt på å presentere innlæringsmetoder. Betydningen av god metodekjennskap og oversiktlige metoder skal vektlegges.

Kameratredning
Basismetoder for kameratredning gjennomgås:

 • Avbinding av tau og frigjøring fra standplass
 • Klemknutegang
 • Ulike metoder for å omplassere en skadd person
 • Rigging av taljer og heising
 • Sikkerhetsmessige hensyn og prioritering av innsats under redning\ Emnet bør legges opp i et bratt treningsfelt med rikelige naturlige forankringsmuligheter.
 • Kjennskap til den organiserte redningstjenesten\ Temaet kan tas opp i forbindelse med kameratredningsøvelsene. Det bør fokuseres på tidsfaktor, varslingsrutiner og hvordan taulaget kan fungere sammen med redningstjenesten.
 • Førstehjelp
 • Elementær førstehjelp må gjennomgås hvis deltakerne ikke behersker dette. Ellers berøres de mest vanlige skadetyper og tilstander i fjellet, opptreden på skadested, varsling samt å ta vare på skadet. Nedkjøling og nødbivuakk bør vies spesiell oppmerksomhet.

Naturvennlig ferdsel:
Gjennom kurset skal kursdeltakerne få en forståelse for hva som ligger i NFs arbeid for naturvennlig ferdsel.

Veilederrollen
Veilederrollen er ikke tema for metodekurset, men deltakerne bør gjøres kjent med hva som er en klatreinstruktørs ansvar og oppgaver, hvilke egenskaper som er viktige i veilederrollen og hva som forventes for å bestå et veilederkurs.

Andre tema:
Dette er emner som kan tas opp i situasjoner ute eller som presentasjoner på kveldsøkter, i pauser eller når det er naturlig ute på tur.

 • Risikofaktorer og ulykkesårsaker i klatring og fjellsport
 • Orientering i fjellet, grunnleggende om kart og kompass.
 • Klær, mat og drikke.
 • Man kan ikke gå dypt inn i alle tema her. En del av teoriemnene egner seg godt for selvstudium.
 • Det bør presenteres anbefalt litteratur for slikt selvstudium.
 • Arbeidsform og gjennomføring:
 • Gjennom øvelser og klatring skal standard metodesett, taulagsrutiner og sikkerhetskrav gjennomgås.

Problemstillinger:
RAMMEN PÅ KURSET:
Gjennom øvelser og klatring skal standard metodesett, taulagsrutiner og sikkerhetskrav gjennomgås. Deltakerne må samtidig gis begrunnet og nyansert tilbakemelding på sin egen praksis. En sentral del av kurset er en full gjennomgang av de viktigste metodene innen kameratredning.
Deltakerne skal få mest mulig egenpraksis i sikringsmetodikk og kameratredning. De skal først og fremst få anledning til å lære mest mulig. Kurset skal ikke bære preg av eksaminasjon eller testing. De skal motiveres til å være aktive.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

-

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Godkjent NF instruktør nivå 2, klatring.

Avsluttende prøve/eksamen

Deltakerne skal få en løpende, muntlig tilbakemelding underveis i kurset. Etter endt kurs skal deltakerne få en skriftlig og muntlig vurdering som gir konkret veiledning til videre egenutvikling. Deltakere med manglende forståelse for sikkerhet og/eller utilstrekkelig egenferdighet i veggen, må få konkret beskjed om hva som må forbedres før eventuell videre utdanning. De konkrete vurderingene skal føres inn på evalueringsskjema i kandidatens loggbok.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.