1693 Skadefelling av fredet rovvilt

Godkjent for 8–27 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Lære om skadefelling og lisensfelling av fredet rovvilt.
 • Lære om forvaltning av fredet rovvilt og rovviltets biologi.
 • Lære om artenes adferd
 • Lære om jakt på artene
 • Lære om aktuelle skyteøvelser for de forskjellige artene
 • Lære om skuddplassgransking og ettersøk for artene
 • Lære om organisering av kommunale skadefellingslag og mediehåndtering

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Jegere med interesse for skade og lisensfelling.

Innhold

1. samling
TmL: 10
Tema:
Rovdyrenes biologogi og adferd, det offentliges rolle ved skadefelling/lisensjakt, mediehåndtering, rovvilthund.

Stikkord:

 • Registrering, info, kursopplegg
 • Biologi og atferd hos våre store rovdyr
 • Politiets rolle ved skadefelling/ ettersøk rovdyr/ faunakriminalitet
 • Fylkesmannens rolle ved skadefelling/ ettersøk av rovvilt.
 • SNO’s rovviltkontakt. Skadesaker, erfaringer fra arbeidet med kadaver, samspillet med fellingslag og dyreeiere, kadaverdokumentasjon underveis i prosessen.
 • SNO s håndtering av skuddplass ved skadefelling og lisensfelling.
 • Mediehåndtering
 • Hund,løshund eller sporhund
 • Luktdiskriminering, sporing av rovvilt

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori, foredrag med spørsmål, video.

2. samling
TmL: 9
Tema:
Organisering av kommunale skadefellingslag, erfaringer, skyteinstruksjon

Stikkord:

 • Organisering av kommunale rovviltlag
 • Erfaringer fra skadefelling
 • Samarbeid ved skarpe oppdrag
 • Håndtering av aktivisterksjonister
 • Bjørnekalibre/bjørnekuler
 • ” Bjørneskytterens ABC»
 • Våpen og mekanismer
 • Tilpasning av jaktgeværet
 • Instruksjon skytestilling
 • Bjørneskytterens «ABC» i praksis
 • Instruksjon i skyting, hurtig og sikker skyting på korte avstander.
 • Trening på skyeoppgaver
 • Testskyting m/skyting på løpende rovvilt og oppdukkende rovviltfigurer

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori, foredrag med spørsmål, video. Instruksjon ute, egentrening med veiledning.

Problemstillinger:
VIKTIG. Alle MÅ ha innskutt våpen på forhånd

3. samling
TmL: 8
Tema:
Pratisk organisering av kommunale fellingslag, skuddplassgransking,skyting

Stikkord:

 • Kommunalt fellingslag,Intern kommunikasjon, Avtaler, Instruks, Planlegging
 • Skuddplassgransking/Demonstrasjon
 • Skuddplassgransking i praksis
 • Ettersøk, Praktiske øvelser
 • Skyting mot forskjellige rovviltfigurer og oppdukkende rovviltfigurer
 • Skyteprøve (Bjørnepasset)
 • Evaluering – Kursbevis- Avslutning

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori, foredrag med spørsmål, video. Instruksjon ute, egentrening med veiledning

Problemstillinger:
VIKTIG. Alle MÅ ha innskutt våpen på forhånd

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Lovverk om jakt, felling og lovverk rundt rovdyrforvaltning

Litteratur/materiell for deltakerne:

 • NJFFs rovvilthefter
 • Minnepenn med aktuelt lovverk og instrukser
 • Rifle med ammunisjon (minst 100 skudd)
 • Hørselvern
 • Klær og sko til utebruk
 • Noen hunder til bruk i instruksjon

Organisering og arbeidsmåter

Teori, foredrag med spørsmål, video.

-Trening med rifle (Raske repetisjoner fra skuldra)\ -Innskyting av rifle.

Krav til lærer/instruktør

 • Instruktører med erfaring fra skadefelling.
 • Skytekompetanse
 • Hundekompetanse

 

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.