1693 Skadefelling av fredet rovvilt

Mål:

Lære om skadefelling og lisensfelling av fredet rovvilt.
- Lære om forvaltning av fredet rovvilt og rovviltets biologi.
- Lære om artenes adferd.
- Lære om jakt på artene.
- Lære om aktuelle skyteøvelser for de forskjellige artene.
- Lære om skuddplassgransking og ettersøk for artene.
- Lære om organisering av kommunale skadefellingslag og mediehåndtering.

Målgruppe:

Jegere med interesse for skade og lisensfelling.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 20 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

-Trening med rifle (Raske repetisjoner fra skuldra)
-Innskyting av rifle.

1. samling

Timer med lærer: 10

Tema:

Rovdyrenes biologogi og adferd, det offentliges rolle ved skadefelling/lisensjakt, mediehåndtering, rovvilthund.

Stikkord:

- Registrering, info, kursopplegg
- Biologi og atferd hos våre store rovdyr
- Politiets rolle ved skadefelling/ ettersøk rovdyr/ faunakriminalitet
- Fylkesmannens rolle ved skadefelling/ ettersøk av rovvilt.
- SNO’s rovviltkontakt. Skadesaker, erfaringer fra arbeidet med kadaver, samspillet med fellingslag og dyreeiere, kadaverdokumentasjon underveis i prosessen.
SNO s håndtering av skuddplass ved skadefelling og lisensfelling.
- Mediehåndtering
- Hund,løshund eller sporhund
- Luktdiskriminering, sporing av rovvilt

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori, foredrag med spørsmål, video.

2. samling

Timer med lærer: 9

Tema:

Organisering av kommunale skadefellingslag, erfaringer, skyteinstruksjon

Stikkord:

- Organisering av kommunale rovviltlag
- Erfaringer fra skadefelling
- Samarbeid ved skarpe oppdrag
- Håndtering av aktivisterksjonister
- Bjørnekalibre/bjørnekuler
-” Bjørneskytterens ABC»
- Våpen og mekanismer
- Tilpasning av jaktgeværet
- Instruksjon skytestilling
- Bjørneskytterens «ABC» i praksis
- Instruksjon i skyting, hurtig og sikker skyting på korte avstander.
- Trening på skyeoppgaver
- Testskyting m/skyting på løpende rovvilt og oppdukkende rovviltfigurer

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori, foredrag med spørsmål, video. Instruksjon ute, egentrening med veiledning.

Problemstillinger:

VIKTIG. Alle MÅ ha innskutt våpen på forhånd

3. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Pratisk organisering av kommunale fellingslag, skuddplassgransking,skyting

Stikkord:

- Kommunalt fellingslag,Intern kommunikasjon, Avtaler, Instruks, Planlegging
- Skuddplassgransking/Demonstrasjon
- Skuddplassgransking i praksis
- Ettersøk, Praktiske øvelser
- Skyting mot forskjellige rovviltfigurer og oppdukkende rovviltfigurer
- Skyteprøve (Bjørnepasset)
- Evaluering – Kursbevis- Avslutning

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori, foredrag med spørsmål, video. Instruksjon ute, egentrening med veiledning

Problemstillinger:

VIKTIG. Alle MÅ ha innskutt våpen på forhånd

Litteratur/materiell for deltakerne:

NJFFs rovvilthefter
Minnepenn med aktuelt lovverk og instrukser
Rifle med ammunisjon (minst 100 skudd)
Hørselvern
Klær og sko til utebruk
Noen hunder til bruk i instruksjon

Krav til lærer/instruktør:

Instruktører med erfaring fra skadefelling.
Skytekompetanse
Hundekompetanse

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Lovverk om jakt, felling og lovverk rundt rovdyrforvaltning

Opplegg for evaluering:

Egen evaluering siste dag.