169 Plantekunnskap

Godkjent for 4–30 timer  |  4–18 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

* Deltakerne skal lære navn på planter som er funnet ved gjennomførte ekskursjoner.
* Deltakerne skal arbeide med å være oppmerksomme på detaljer i landskapet og ved planter spesielt.
* Deltakerne skal innøve metoder for bestemmelse av planter
* Deltakerne skal bruke metodene for bestemmelse av planter

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som er interessert i planter og bestemmelse og navn på blomster

Innhold

  • Arbeide med bestemmelse av planter i familie, slekt og art.
  • Bestemmelsen foregår gjennom ekskursjoner som går til ulike landskapstyper.
  • Planter som blir funne under ekskursjonen blir i fellesskap bestemt til art så ofte som mulig.
  • Det arbeides med hvordan mer kunnskap om plantene kan skaffes til veie.
  • Det utarbeides en liste over funn.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Floraer i bokform eller på nett.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Gruppearbeid
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Samtidig elektronisk kommunikasjon
* Arbeidet foregår i hovedsak ute i felt med etterarbeid for å sikre arbeidet som er gjort i løpet av dagen.
* Det velges ut landsskap i forhold til eksisterende kunnskap som utgangspunkt for neste læringsøkt.
* Mange ønsker å fotografere for å kunne arbeide videre med bestemmelse av arter seinere. Dokumentasjon gjennom fotografering demonstrerer. Bildene gir grunnlag for etterarbeid

Krav til lærer/instruktør

Person/personer med tilstrekkelig grunnleggende artskunnskap.

Utfyllende opplysninger

Timetallet vil avhenge av antall ekskursjoner som gjennomføres.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.