1685 Ettersøksdommer- oppdatering

Mål:

Utdanne ettersøksdommere for å møte de nye reglene om utdanning av ettersøksekvipasjer som trer i kraft fra og med 1.4.2016.

Målgruppe:

Band- og løshunddommere, samt kandidater som har trent og ført egen hund til 2. premie på blodsporprøve.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Tidsbruk til eksamen er ikke støtteberettiget etter voksenopplæringsloven og trekkes fra ved rapportering av kurset.

1. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Praktisk kurs i blodspordømming ifm terminfestet samlet blodsporprøve

Stikkord:

Dommerelever og aspiranter skal sammen med en erfaren ettersøksdommer, bedømme flere ekvipasjer (hund og fører) under et blodspor, og deretter skrive kritikk, som leveres til prøveledelsen.

Arbeidsform og gjennomføring:

Opplæring i praktisk bedømmelse av blodspor ekvipasje, og skrive kritikk, sammen med erfaren ettersøksdommer

Problemstillinger:

Lære seg å "lese" ulike hunder og rasers adferd når de finner og følger et kunstig utlagt blodspor, for å kunne bedømme dem og skrive kritikk, som skal regisreres hos NKK. Ekvipasjene skal ofte godkjennes som ettersøkshunder. Dette er hunder som er opplært og trenet til å lede jegeren fram til det skadde viltet slik at det så snart som mulig kan avlives på en human og sikker måte.

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Dommerkurs - teori

Stikkord:

Gjennomgang av teorien for å bli en ettersøksdommer. Regelverket på området, etiske retningslinjer, samt skrive kritikk på bedømmingen av ekvipasjene.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori i lokaler, med lærer og avsluttende prøve.

Problemstillinger:

Hvordan bedømme og skrive kritikk slik at ekvipasjene blir korrekt bedømt? Kunnskap om hvorfor det er viktig med human og sikker avliving av hjortevilt.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Kursmateriell bestilt via Norske Elghundklubbers Forbund.

Krav til lærer/instruktør:

Ettersøksdommer som har dømt jevnt i minst 10 år.

Opplegg for evaluering:

Tilbakemelding fra elever og aspiranter. Kursledelsen evaluerer kurset, for å se eventuelle forbedringspotensialet.