1682 Landbrukspolitikken i endring - lokale utfordringer

Godkjent for 8–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Bli bedre skolert i norsk landbrukspolitikk og kjent med endringer som er på gang.

Forstå hvilke konsekvenser den nye politikken har lokalt og kunne utfordre lokalpolitikere foran høstens kommunevalg på saker som er av betydning for det lokale landbruket.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Medlemmer og sympatisører av Norges Bonde- og Småbrukarlag

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Landbrukspolitikken i et historisk perspektiv

Stikkord:
Hva har vært bærebjelker i norsk landbrukspolitikk - hvilke endringer (politiske og strukturelle står vi overfor i dag.

Problemstillinger:
Er det plass for mindre bruk i framtida? Hvordan sikre et bærekraftig landbruk både for miljøet og for bonden?

2. samling
TmL: 4
Tema:
Jordbruksoppgjøret

Stikkord:
Organisasjonenes krav og statens tilbud.

Problemstillinger:
Hvilke signaler gir dette for framtida til norsk landbruk, - Store og små bruk? Er effektiviseringskravene bærekraftige?

3. samling
TmL: 4
Tema:
Kvinner i landbruket

Stikkord:
NBS har gjennomført et stort prosjekt om dette temaet. Hva er gjort? Hva har man funnet ut?\ Hvilke problemstillinger reiser seg for kvinner i landbruket?

Problemstillinger:
Hvordan er det for jenter som ønsker å benytte seg av odelsretten? Hvilke begrensninger formelle og uformelle møter disse?

4. samling
TmL: 4
Tema:
Jordvern og vern av kulturlandskapet

Stikkord:
Nedbygging av matjord, vern av det gamle seterlandskapet, beiterett, rovdyrpolitikk

Problemstillinger:
Hva slags arealplaner foreligger i kommunen? Hvordan samsvarer disse med landbrukets interesser?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

NOU 2015:1 Produktivitet - grunnlag for vekst og velferd

Rapporten «Et landbruk uten kvinner», som er en kartlegging av kvinners motivasjon, muligheter og utfordringer i landbruket

Kommuneplanens arealdel

Organisering og arbeidsmåter

Foredrag og diskusjon

Krav til lærer/instruktør

Særlig innsikt i gjeldende tema. Evne til formidling og skape refleksjon

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.