1679 Bokprosjektet

Mål:

Å lage ei bok med tittelen "Fikser alt!", med historier om korleis ungdom i alderen 15-25 år og har løyst ei utfordring i lokalsamfunnet eller i eigne liv gjennom erfaringar dei har fått i 4H.
Å lære metoder og arbeidsformer i ei prosjktgruppe.
Å klare å få ferdig boka på tampen av 2015.

Målgruppe:

Ungdomar mellom 14 og 18 år

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

10 deltakarar + 3 i ei prosjektgruppe som vil leie arbeidet med boka.

Eventuelle merknader:

10 forfattarar i alderen 14-18 år vil stå bak boka saman med ei prosjektgruppe.

1. samling

Timer med lærer: 15

Tema:

Å skrive godt og interessant. Ideprosessar.

Stikkord:

Bli kjent med måla i prosjektet. Skrivekurs og sjangerlære. Idedugnad rundt boka. Intervjuteknikk og praktisk arbeid med tekst og intervju. Planlegge eigenarbeid knytt til det individuelle 4H-prosjekt til kvar enkelt deltakar.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning. Idemyldring. Praktisk arbeid med rettleiing.

Problemstillinger:

Korleis skrive godt og interessant for ungdom? Kva vil vi fylle boka med? Korleis gjere eit intervju? Korleis kan eg bidra til boka?

2. samling

Timer med lærer: 15

Tema:

Foto og fotoredigering. Vidare arbeid med tekstar og andre bidrag til boka.

Stikkord:

Korleis ta gode bilete og korleis redigere? Kva har vi gjort på eiga hand mellom første og andre samling? Vidare idemyldring rundt kva meir vi vil ha i boka.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesing. Idemyldring. Praktisk arbeid med tekst og foto under rettleiing.

Problemstillinger:

Kva er eit godt motiv? Korleis kan bilete fortelje ei historie? Korleis redigere bilete? Kan teknikken hjelpe oss? Korleis bruke foto saman med tekst eller fortelje via foto?

3. samling

Timer med lærer: 15

Tema:

Idear til grafisk utforming. Design av ei bok. Sluttføring av bidraga til boka.

Stikkord:

Grafisk utforming / design av boka. Korleis skal sluttproduktet sjå ut? Design og målgruppe. Introduksjon til 4H sin grafiske profil. Vidare arbeid med individuelle bidrag til boka.

Problemstillinger:

Korleis skal boka sjå ut reint grafisk? Korleis er designet med å bygge opp under tematikken? Kva må vi gjere i tida framover for å komme i mål med prosjektet?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Vi vil nytte nokre eksterne lærarar og desse vil ta med fagstoff til bolkane om tekstskriving, foto og design. Deltakarane vil nytte 4H Norge sitt nye digitale prosjektverktøy i prosessen.

Krav til lærer/instruktør:

Vi vil til kvar samling ha med ein ekstern lærar innan dei tre emna tekstskriving, foto og design. Resten av samlingane blir styrt av ei prosjektgruppe på tre som alle har erfaring og/eller utdanning innan media.

Opplegg for evaluering:

Vi vil evaluere på slutten av kvar samling og oppmode deltakarane om å ta kontakt med prosjektgruppa om dei har innspel også mellom samlingane. Kvar deltakar vil skrive ein rapport om arbeidet sitt knytt til 4H-prosjektet, og vi vil samle desse i ein felles rapport om korleis deltakarane har jobba i prosjektet og kva dei har lært.