1672 Utdannelse/trening- turkoordinator

Mål:

Å utdanne og trene turkoordinatorer til å håndtere typiske situasjoner med grupper på vannet, på trygt og sikkert vis.
I tillegg vil deltakerne lære om behovsavdekking og evaluering i forbindelse med turkoordinering

Målgruppe:

Kajakkpadlere som vil ta ansvaret for kajakkturer i regi av DNT Drammen og Omegn.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 10-20 deltakere for å møte behovet ift. annonserte turer. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Det er behov for minst 2 koordinatorer på hver tur. Det er derfor vi satser på å ha så mange deltakere – vi vil ikke slite dem ut i løpet av sesongen. Team- building/samarbeidsaspektet er en viktig del av helgesamlingen.

1. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 2

Tema:

Behovsavdekking og tilbakemelding fra (kommende) koordinatorer.

Stikkord:

Status, behov, resurser

Arbeidsform og gjennomføring:

Gruppediskusjoner som skal resultere i en handleplan, utdannelses- og vervebehov.

Problemstillinger:

Hvor er vi/status? Hva har endret seg i gruppen/omverdenen? Hvilke behov har vi for neste sesong?

2. samling

Timer med lærer: 16

Tema:

Trening og kompetanseutvikling innen padling, redning og turledelse.

Stikkord:

Kajakk teknikk, sikkerhet, redning, formidling, felles regler, struktur.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk trening i kajakk, teori og diskusjoner/oppgaveløsning i grupper.

Problemstillinger:

Hvordan bli trygg og sikker koordinator? Hvordan holde oversikt over grupper? Planlegging og avvikling av turer. Hvordan håndtere nød-/krisesituasjoner?

3. samling

Timer med lærer: 6

Timer uten lærer: 6

Tema:

Evaluering, oppsamling av erfaringer, innspill til revidering av kurs.

Stikkord:

Evaluering, tilbakemeldinger, revidering, planlegning

Arbeidsform og gjennomføring:

Gruppediskusjoner og styrte diskusjoner.

Problemstillinger:

Hva var godt/mindre godt? Hva skal vi endre? Har vi handlet korrekt? Hvordan kan vi bli enda bedre?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Vi har laget en hjemmeside med 30+ sider og dokumenter med «best practice» inne padling, sikkerhet, rutiner og tilbakemeldinger. Se: koordinator.turglede.org (alternativt: http://www.turglede.org/koordinator)

Krav til lærer/instruktør:

Hovedansvarlig: erfaren padler og formidler med våttkort som min. «Aktivitetsleder» fra Norges Padleforbund.
Andre ressurser: God erfaring inne relevante områder ved deltakelse som underviser.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Samme hjemmeside som over samt relevant supplerende litteratur.

Opplegg for evaluering:

3. samling er sesongevaluering. Løpende evaluering på selve kurset (samling #2)