1634 Kart og kompass for turledere

Mål:

Få en teoretisk gjennomgang i bruk av kart og kompass og to dager med varierte praktiske oppgaver for å øke innsikten og ferdigheten i bruk av kart og kompass.

Målgruppe:

Turledere

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Kart og kompass

Stikkord:

 • Kompasset
  Lære om kompasset sine enkelte deler og lære de forskjellige ting man kan gjøre ved hjelp av kompasset.
 • Kartet
  Lære om kartets formål/målsetting og oppbygging. Forstå kartets tegnforklaringer. Lære om hva kart i forskjellig målestokk vil si for vår bruk av kartet. Forstå kartets forskjellige bruk av farger. Forstå viktigheten av koter, og hvordan de tegnes, for å kunne lese terreng gjennom kartet. Viktigheten av kartets oppdateringstidspunkt (årstall). Forstå angivelse av koordinater i både geografisk og UTM sammenheng, og å kunne angi riktige koordinater i en nødsituasjon. Lære seg å bruke all den informasjonen man finner i et kart på en god måte.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis

2. samling

Timer med lærer: 9

Tema:

Orientering

Stikkord:

 • Orientering
  Her legger vi vekt på at deltagerne skal lære seg å orientere etter kart i forskjellige målestokker. Forskjellige målestokker av kart inneholder helt forskjellig informasjon. Man trenger øving for å få på plass forståelsen av at forskjellige målestokker gjør at man må tenke forskjellig om avstander, gangtider, kontrollpunkter med mer. Hvordan orientere i skogsterreng? Hvordan orientere i tåke og dårlig sikt. Under orienteringen ønsker vi at den/de som har ansvaret for orienteringen skal være turleder, altså lede de øvrige som en gruppe turdeltagere. Dermed får man også en gjennoppfrisking av det å tenke turledelse (informasjon til gruppen, væremåte/framtoning, pauser, mat/drikke, holde gruppen samlet, påkledning, pakking/bæring av ryggsekk, litt tanker rundt førstehjelp, jobb-/ansvarsdelegering med mer).

Det blir mye trening på det å ta ut kompasskurs, veivalg, bruk av kompass og kartpunkter i skogsterreng og/eller tåke/dårlig sikt. Sikre kontrollpunkter, terrengformasjoner, karttegn og annen rellevant kartinformasjon og hvordan vi bruker dette i forbindelse med trygg orientering og fornuftige veivalg.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis

3. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Evaluering

Stikkord:

 • Evaluering
  Vi vil forsøke å gi hver enkelt deltager en oppfølging/evaluering på hva vedkommende er sterk på, og hva vedkommende med fordel kan trene mer på. Vi tror det er viktig at kursdeltagerne får en evaluering fra oss i etterkant for større bevissthet på hva som er nødvendig å trene spessielt på – at man får med seg en arbeidsoppgave som kan bidra til at man raskt kommer seg ut og trener kart og kompass/orientering igjen.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis

Litteratur/materiell for deltakerne:

Orienteringskart

Krav til lærer/instruktør:

Godkjent kursleder fra DNT sentralt

Opplegg for evaluering:

Se samling 3.