1615 Voksenlederkurs

Mål:

Bidra til å øke kompetansen for voksenledere innenfor ledelse av barn og unge på arrangementer

Målgruppe:

Voksenressurser og eldre ungdommer som skal lede unge

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 60 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer uten lærer: 2

Tema:

Bli kjent og intro

Stikkord:

Leders rolle, tillitsbygging, forventninger

Arbeidsform og gjennomføring:

Samtale

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Psykososial førstehjelp

Stikkord:

Deltagerne skal få en grunnleggende forståelse av rollen som støttende medmenneske i slike situasjoner. Deltagerne skal få kunnskap om hvordan en kritisk hendelse kan ramme.

1. VÆR nærværende Deltagerne skal få kunnskap om fysisk og psykisk nærvær. Deltagerne skal få kjenneskap til hvordan en kan forholde seg empatisk i møte med mennesker som har blitt utsatt for en kritisk hendelse.

2. LYTT oppmerksomt Deltagerne skal få kunnskap om hvordan å lytte med en aktiv og støttende holdning. Deltageren skal få trening på aktiv lytting.

3. AKSEPTER ulike reaksjoner Deltagerne skal få kunnskap om normale reaksjonsmønstre i unormale situasjoner. Deltagerne skal få en forståelse for hvordan de best kan møte forskjellige reaksjoner.

4. GI omsorg og praktisk hjelp Deltagerne skal få en forståelse for betydningen av alminnelig omsorg og praktisk hjelp. Deltagerne skal få innsikt i hvordan de kan avdekke behov og bistå med hjelp. Deltagerne skal få innsikt i hvilken type holdninger og handlinger det er viktig å ta med seg inn i rollen som Røde Kors aktør i møte med mennesker i kritiske situasjoner. Deltakerne skal få innsikt i hva man som hjelper bør unngå å si eller gjøre i møte med en berørt.

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag

3. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Erfaringsutveksling

Stikkord:

Håndtering av situasjoner, tips og triks, småskader, konsekvenser av regelbrudd

Arbeidsform og gjennomføring:

Samtale og rollespill

4. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Norsk Grunnkurs Førstehjelp

Stikkord:

Kjeden som redder liv Medisinsk nødtelefon Undersøkelse og førstehjelp ved akutt sykdom Hjerte-/lungeredning til voksne og barn Fremmedlegemer i luftveiene hos voksne og barn Førstehjelp ved trafikkulykker og dagliglivets ulykker

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag

Litteratur/materiell for deltakerne:

Kurshefter for Psykososial førstehjelp og Grunnkurs Førstehjelp

Krav til lærer/instruktør:

Godkjent instruktør i Norsk Grunnkurs Førstehjelp og i Psykososial førstehjelp

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Instruktørhefte NGF og Psykososial

Opplegg for evaluering:

Skjemautfylling