161 Kryptogam-kurs

Godkjent for 4–20 timer  |  4–40 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære økologi, systematikk og artsbestemmelse hos en utvalgt kryptogam-gruppe (f.eks. sopp, moser eller lav). Bli i stand til å identifisere vanlige arter innen valgt gruppe. Kunne bruke felles faglige interesser for å utvide nettverk og bli litt kjent med andre med samme interesse.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle naturinteresserte, men først og fremst nybegynnere som ønsker å lære mer.

Innhold

  • Forelesning om økologi og systematikk hos de aktuelle artsgruppene
  • Gjennomgang av vanlige arter og deres kjennetegn
  • Demonstrasjon av utdelte arter på laboratorium
  • Ekskursjon for å finne de aktuelle artene
  • Innsamling av eget materiale som artsbestemmes under veiledning
  • Mikroskopering
  • Registrere funn i artsobseravsjoner

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Lavflora, moseflora, soppbok eller annen relevant litteratur.

Nettressurser.

Organisering og arbeidsmåter

Veiledning med instruktør/lærer, forelesning, demonstrasjon og  praktisk trening/arbeid.


Kurset er todelt, med teorigjennomgang, eventuelt inkludert demonstrasjoner på laboratoriet, og ekskursjon(er) med demonstrasjoner og innsamling av eget materiale.

Krav til lærer/instruktør

Tilstrekkelig kunnskap om den aktuelle artsgruppen

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen eksamen

Utfyllende opplysninger

Det anbefaler å gjennomføre kurset 100% fysisk hvis mulig.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.