161 Kryptogam-kurs

Godkjent for 8-14 timer  |  5-40 deltakere

Mål, læringsmål

Gi deltagerne en innføring i økologi, systematikk og artsbestemmelse hos en utvalgt kryptogam-gruppe (f.eks. sopp, moser eller lav).

 • Gjøre deltagerne i stand til å identifisere vanlige arter innen valgt gruppe.

 • Bruke felles faglige interesser for å utvide nettverk og bli litt kjent med andre med samme interesse.

Målgruppe og forkunnskaper

Alle naturinteresserte, men først og fremst nybegynnere som ønsker å lære mer.

Kursinnhold

Samling 1: teorigjennomgang (2 timer)

 • forelesning om økologi og systematikk hos den aktuelle artsgruppa
 • gjennomgang av vanlige arter og deres kjennetegn
 • kan kombineres med demonstrasjon av utdelte arter på laboratorium

Samling 2: ekskursjon (6 timer)

 • ekskursjon til en aktuell lokalitet for praktisk demonstrasjon av vanlige arter, inkludert deres kjennetegn og økologi
 • innsamling av eget materiale som artsbestemmes under veiledning

Dersom det er aktuelt, kan det legges til en tredje samling (6 timer) for bestemmelse av arter som krever mer arbeid, for eksempel mikroskopering.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Forelesning
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Kurset er todelt, med teorigjennomgang, eventuelt inkludert demonstrasjoner på laboratoriet, og ekskursjon med demonstrasjoner og innsamling av eget materiale.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Tilstrekkelig kunnskap om den aktuelle artsgruppen

Læringsressurser

Lavflora, moseflora, soppbok eller annen relevant litteratur

Kvalifiserende/test/eksamen

Ingen eksamen

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.