1597 Steinbed/fjellhage

Mål:

Få kjennskap til planter som passer for steinbed, kunne så og ale opp disse plantene.
Få grunnleggende kunnskaper om hvordan man bygger opp et steinbed og vedlikeholder dette.

Målgruppe:

Hagelagsmedlemmer og andre som er interessert i å bygge opp et steinbed

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer uten lærer: 2

Tema:

Bli kjent, møteopplegg. Valg av planter.

Stikkord:

Presentajon av hverandre, presentasjon av møteprogram, fastsettelse av møtedatoer.
Kjennetegn for steinbedplanter. Valg av planter gruppen vi vil studere nærmere. Bestilling av frø via nettet.

Arbeidsform og gjennomføring:

Diskusjon hvor ringens leder sørger for at alle deltar. Bruke data/nettet.

Problemstillinger:

Hvilke kriterier setter vi for at vi skal kalle det en steinbedplante? Finne planter som egner seg for lokale forhold?

2. samling

Timer uten lærer: 2

Tema:

Såing, prikling og stell av småplanter, teori og praksis.

Stikkord:

Jordblanding, bruk av perlite, evnt. frostbehandling av frø (sertifisering), temperaturer for spiring, lys, vann. Blande jord og så frø.

Arbeidsform og gjennomføring:

Diskutere problemstillinger bygget på medl. egne erfaringer + støttelitteratur. Så i fellesskap.

Problemstillinger:

Hva bør spire inne, hva kan vi sette ut under plast? Hva gjør vi når de første spirene kommer? Når bør vi prikle?

3. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Oppbygging og stell av fjellhagen

Stikkord:

Anlegge bed, hvordan bruke stein, jordforhold, samplanting, gjødsling vanning og luking.

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag med bilder i samarbeid med hagelaget. På møte er også andre hageinteresserte innvitert

Problemstillinger:

Hvordan bruker vi stein i bedet.

4. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Mitt steinbed

Stikkord:

Plassering, bruk av stein, valg av planter

Arbeidsform og gjennomføring:

Alle deltakerne får presentere sitt steinbedprosjekt, diskusjon og samtaler om disse

Problemstillinger:

Hvor er det best å anlegge bedet? Stein i bunn eller på toppen? Hva slag type stein egner seg? Hvordan skape et harmonisk bed med stein og planter?

5. samling

Timer uten lærer: 2

Tema:

Besøke en fjellhage

Stikkord:

Hvordan er bedet er anlagt?
Hvilke planter er valgt?

Arbeidsform og gjennomføring:

Hagevandring hvor man diskuterer løsninger

Problemstillinger:

Virker bedet harmonisk?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Nettsider om emnet f.eks: www.stauder.net/ steinbed.htm og www.solhagen.no/steinbed.stauder.html Gruppen velger selv en bok om steinbedplanter som benyttes som oppslagsverk..

Krav til lærer/instruktør:

Solid erfaring fra anlegg av steinbed og arbeid med steinbedplanter i egen hage

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema deles ut