1588 Leiar i friluft

Mål:

  • Bli ein tryggare leiar i friluft.
    • Lære om kva verktøy, kunnskap og refleksjonar treng du som leiar born og unge i friluft?

Målgruppe:

Vaksne og ungdom over 15 år som har eller ynskjer å ta lederskap i nær-friluftsliv

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Bli ein tryggare leiar: Kva kan me forhindre?

Stikkord:

Kunnskap og refleksjonar rundt leiarrolla når ein tek med seg born og unge på småturar og enkelt friluftsliv. Forankring til eigne erfaringar og kva behov deltakaren opplever i eigen kvardag.

Arbeidsform og gjennomføring:

Idemyldring om forventningane til kurset, gjennomgang av heftet leiar i friluft utarbeidd av 4H Norge, diskusjonsoppgåve

Problemstillinger:

Kva utfordringar møter me i nær-friluftlivet? ROS-analyse: Kva verktøy kan ein utarbeide til bruk i forkant av aktivitetar for å redusere risiko: utan at det vert ubrukelege i praksis? ROS analyse
- Kva nivå av kunnskap, ferdigheter og forberedelser skal ein ha for å ta ansvaret for ein tur? Kva forventar foreldre som sender borna sine med oss på tur?

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Utemåltidet og fysisk aktivitet

Stikkord:

Korleis kan ein lage sunn mat frå bunnen av på naturmøteplassen?
Mat og aktivitet heng saman: organisering av uteleikar

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk økt med frivillig gruppeinndeling etter interesse

Problemstillinger:

Å lage mat frå bunnen av tek mykje tid. Eller gjer det det? Og er det eit problem-eigentlig? Utemat som aktivitet i seg sjølv. Dyrking på leirplassen.
Korleis setje i gong ein uteleik utan mykje utstyr tilgjengeleg

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Praktisk førstehjelp, bearbeiding etter uhell.

Stikkord:

Samarbeid med røde kors: Kva utfordringar kan me møte med born i nær-friluftsliv?
Kva er typisk tilgjengeleg utstyr på ein tur og kva bør du ha med deg: ta i bruk det du har rundt deg når uhellet er ute. Blødende skader, øyeskade, spjelking, brannskade, når og hvordan bruke 113, skjerme dei andre borna i gruppa, korleis snakke om uhellet med borna og korleis bruke dine hjelpere til å få bearbeidd hendelsen sjølv.

Arbeidsform og gjennomføring:

Case: Får utfordringar og utstyr, prøve sjølv.

Problemstillinger:

Me ser igjen på problemstillingane, no frå ein meir praktisk vinkling: Kva utfordringar møter me i nær-friluftlivet? Forslag til løysingar.
Kor mykje hjelp er det i eit førstehjelpskrin? Kva bør me ha med oss, både i skrinet og av kunnskapar? Etterarbeid etter eit uhell.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Vert utarbeidd lokalt frå 4H Norge

Krav til lærer/instruktør:

Godkjent av fylkeskontoret

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Div materiell frå 4H Norge

Opplegg for evaluering:

Møte i styringsgruppa dagen etter kurset