1588 Leiar i friluft

Godkjent for 8 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Bli ein tryggare leiar i friluft.
 • Lære om kva verktøy, kunnskap og refleksjonar treng du som leiar born og unge i friluft.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Vaksne og ungdom over 15 år som har eller ynskjer å ta lederskap i nær-friluftsliv

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Bli ein tryggare leiar: Kva kan me forhindre?

Stikkord:
Kunnskap og refleksjonar rundt leiarrolla når ein tek med seg born og unge på småturar og enkelt friluftsliv. Forankring til eigne erfaringar og kva behov deltakaren opplever i eigen kvardag.

Arbeidsform og gjennomføring:
Idemyldring om forventningane til kurset, gjennomgang av heftet leiar i friluft utarbeidd av 4H Norge, diskusjonsoppgåve

Problemstillinger:
Kva utfordringar møter me i nær-friluftlivet? ROS-analyse: Kva verktøy kan ein utarbeide til bruk i forkant av aktivitetar for å redusere risiko: utan at det vert ubrukelege i praksis? ROS analyse

Kva nivå av kunnskap, ferdigheter og forberedelser skal ein ha for å ta ansvaret for ein tur? Kva forventar foreldre som sender borna sine med oss på tur?


2. samling
TmL: 2
Tema:
Utemåltidet og fysisk aktivitet

Stikkord:

 • Korleis kan ein lage sunn mat frå bunnen av på naturmøteplassen
 • Mat og aktivitet heng saman: organisering av uteleikar

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk økt med frivillig gruppeinndeling etter interesse

Problemstillinger:

 • Å lage mat frå bunnen av tek mykje tid. Eller gjer det det? Og er det eit problem-eigentlig? Utemat som aktivitet i seg sjølv. Dyrking på leirplassen.
 • Korleis setje i gong ein uteleik utan mykje utstyr tilgjengeleg

3. samling
TmL: 3
Tema:
Praktisk førstehjelp, bearbeiding etter uhell.

Stikkord:

 • Samarbeid med røde kors: Kva utfordringar kan me møte med born i nær-friluftsliv?
 • Kva er typisk tilgjengeleg utstyr på ein tur og kva bør du ha med deg: ta i bruk det du har rundt deg når uhellet er ute. Blødende skader, øyeskade, spjelking, brannskade, når og hvordan bruke 113, skjerme dei andre borna i gruppa, korleis snakke om uhellet med borna og korleis bruke dine hjelpere til å få bearbeidd hendelsen sjølv.

Arbeidsform og gjennomføring:
Case: Får utfordringar og utstyr, prøve sjølv.

Problemstillinger:

 • Me ser igjen på problemstillingane, no frå ein meir praktisk vinkling: Kva utfordringar møter me i nær-friluftlivet? Forslag til løysingar.
 • Kor mykje hjelp er det i eit førstehjelpskrin? Kva bør me ha med oss, både i skrinet og av kunnskapar? Etterarbeid etter eit uhell.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Vert utarbeidd lokalt frå 4H Norge

For lærer/instruktør:

 • Div materiell frå 4H Norge

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Godkjent av fylkeskontoret

Avsluttende prøve/eksamen

Møte i styringsgruppa dagen etter kurset

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.