1575 Merkekurs - del 2 og 3

Godkjent for 8–16 timer  |  4–10 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi grunnleggende og god kunnskap i ulike forhold rundt tilrettelegging, merking, skilting og gradering av turruter med utgangspunkt i Merkehåndboka.

Kompetansemål: Deltakerne skal beherske og kjenne til prinsipper for;

  • Merking, skilting og gradering i henhold til gitte retningslinjer i Merkehåndboka
  • Informasjonstiltak (fysisk og digitalt) knyttet til turruter i henhold til gitte retningslinjer i Merkehåndboka
  • Tilretteleggingstiltak knyttet til turruter i henhold til gitte retningslinjer i Merkehåndboka

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som skal skilte og merke turruter og tilrettelegge for turruter.

Innhold

1. samling
TmL: 8
Tema:
Merkekurs del 2.\Tilrettelegging, merking, skilting og gradering av turruter

Stikkord:
Teori:\ Rydding\ Tilrettelegging barmark\ Tilrettelegging kyststier\ Tilrettelegging sykkelruter\ Tilrettelegging ruter på snø\ Symboler\ Gradering\ Merking\ Skilt og skilting\ Kart, kompass, GPS\ Registrering på kart\

Praksis:\ Rydding Gradering Merking Skilt og skilting Registering på kart

Arbeidsform og gjennomføring:
Teoretisk gjennomgang av aktuelle kapitler i Merkehåndboka, med stor vektlegging på diskusjon og involverte kursdeltakere. Størstedelen av kurstiden vil være praktisk arbeid nær kursplassen. Deltakerne blir fordelt på kurslederne og utfører ulikt praktisk tilretteleggingstiltak. Om forholdene ligger til rette, vil postene rulleres på. Læringsarenaen vil være reelle plasser der resultatet vil bli stående etter kursslutt.

2. samling
TmL: 8
Tema:
Merkekurs del 3.\Tilretteleggingstiltak

Stikkord:
Teori:\ Oppsummering og avslutning\

Praksis:\ Rydding av ruter\ Tilrettelegging myr og våte områder\ Kryssing av elv\ Kryssing av gjerder\ Varding\ Merking\ Skilting\ Tilrettelegging for sykkel\ Tilrettelegging ruter på snø\ Kvisting\ GPS sporing\

Arbeidsform og gjennomføring:
I all hovudsak praktisk tilrettelagt kurs. Deltakerne fordeler seg med kursledere i små grupper, og gjennomfører en hel dag med tilretteleggingstiltakt i naturen. det vil bli vektlagt lengre perioder med samme oppgave enn på merkekurs del 2. Gjerne en oppgave hele dagen.

UTFYLLENDE OPPLYSNINGER
Merkekurs del 1, 2 og 3: I forbindelse med ny versjon av Merkehåndboka er det utarbeidd et kurs i tilrettelegging, merking, skilting og gradering, heretter kalt Merkekurs.\ Dette er ment som et tilbud til medlemsforeningene i DNT og ellers de som ser seg nytte av kurset. Deler av kurset inngår som en del av den obligatoriske kursingen aktører i Turskiltprosjektet skal gjennom.\

Merkekurset kan gjennomføres på flere måter, men det anbefales og er her lagt opp som et helgekurs med noe teori og mye praktisk arbeid. Kurset kan også gjennomføres som kveldskurs over tre kvelder pluss en hel dag. Kurset er fleksibelt slik at det i størst mulig grad kan tilpasses deltakerne sine ønsker og geografiske forhold. Likevel er det med en generell del, slik at en får et helhetlig bilde over temaet.\

Inndeling\ Merkekurset er delt opp i tre deler, og det oppfordres til å gjennomføre delene som en helhet.\

•Del 1 Grunnlag, forutsetninger og planlegging av turruter.\ •Del 2 Rydding, tilrettelegging, merking, skilting og gradering av turruter.\ •Del 3 Praktisk del\

Det blir lagt vekt på tilpassede kurs. Derfor består del 2 og del 3 av en del valgfrie moduler. Det er bare rom for grundig gjennomgang av en modul pr del, men det vil være mulig med litt undervisning i de andre modulene også. Dette gjør at kurset kan forandres etter lokale behov år for år. Se kursinnholdet for utfyllende informasjon om de ulike modulene.\

Merkekurs del 2:\ Kursdelen tar en hel dag, og dag to i et helgekurs. Alternativt kan den gjennomføres over to kvelder. Se vedlagt powerpointpresentasjon og kursinnhold for mal og manus. Kursdelen tar for seg side 40 – 100.\

Kursdelen har en teoretisk del og en praktisk del. Det vil også være mulig å velge tema tilpasset kurset. Da går en generelt gjennom kapitlene i Merkehåndboka og deretter ytterligere vektlegger de delene en ønsker. Se inndelingen over. Den praktiske delen består i å prøve ut ulike deler av tilrettelegging. Viktig med flere øvelser.\

Det er viktig å tilpasse kurset til de deltakerne som er til stede. Kursleder må på forhånd få vite hva slags prosjekt deltakerne skal gjennomføre. Merkehåndboka tar for seg ulike teknikker som gjør at det blir vanskelig innen gitte tidsrammer å gå grundig gjennom alle delene. Eksempelvis er det ikke hensiktsmessig å gå grundig gjennom varding på fjellet hvis deltakerne i stor grad skal merke og skilte nærområdet i lavlandet.\

Merkekurs del 3:\ Denne delen er en praktisk del. I et helgekurs er dette del 3. Kursdelen kan også gjennomføres som en dagssamling. Det blir lagt opp til en lengre tur i et område som uansett skal tilrettelegges. Det kan være varding og remerking i fjellet, tilrettelegging for ruter på snø, GPS sporing, tilretteleggingstiltak over våte områder osv. Her er det også mulig å kombinere flere øvelser. Dagen er ment som en arbeidsdag der en over lengre tid arbeider med samme tema.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Deltaker: Hele Merkehåndboka Pensum for del 2 er side 40 - 100 Kurspakken som finnes på http://www.merkehandboka.no/merkekurs/

Lærer: Merkehåndboka Vedleggene til Merkehåndboka på http://www.merkehandboka.no/merkehandboka/?drawer=merkehandboka*Vedlegg

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Gjennomført kurslederkurs i regi av Den Norske Turistforening, 8 timer.

Utfyllende opplysninger

Se innhold

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.