1574 Merkekurs - del 1.

Mål:

Gi grunnleggende og god kunnskap i ulike forhold rundt tilrettelegging, merking, skilting og gradering av turruter med utgangspunkt i Merkehåndboka.
Kompetansemål:
Deltakerne skal beherske og kjenne til prinsipper for;

  • merking, skilting og gradering i henhold til gitte retningslinjer i Merkehåndboka
  • informasjonstiltak (fysisk og digitalt) knyttet til turruter i henhold til gitte retningslinjer i Merkehåndboka
  • tilretteleggingstiltak knyttet til turruter i henhold til gitte retningslinjer i Merkehåndboka

Målgruppe:

Alle som skal tilrettelegge turruter i sitt område.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for inntil 6 deltakere pr. kursleder. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Merkekurs del 1, 2 og 3: I forbindelse med ny versjon av Merkehåndboka er det utarbeidd et kurs i tilrettelegging, merking, skilting og gradering, heretter kalt Merkekurs.
Dette er ment som et tilbud til medlemsforeningene i DNT og ellers de som ser seg nytte av kurset. Deler av kurset inngår som en del av den obligatoriske kursingen aktører i Turskiltprosjektet skal gjennom.

Merkekurset kan gjennomføres på flere måter, men det anbefales og er her lagt opp som et helgekurs med noe teori og mye praktisk arbeid. Kurset kan også gjennomføres som kveldskurs over tre kvelder pluss en hel dag. Kurset er fleksibelt slik at det i størst mulig grad kan tilpasses deltakerne sine ønsker og geografiske forhold. Likevel er det med en generell del, slik at en får et helhetlig bilde over temaet.

Inndeling
Merkekurset er delt opp i tre deler, og det oppfordres til å gjennomføre delene som en helhet.

•Del 1 Grunnlag, forutsetninger og planlegging av turruter.
•Del 2 Rydding, tilrettelegging, merking, skilting og gradering av turruter.
•Del 3 Praktisk del

Det blir lagt vekt på tilpassede kurs. Derfor består del 2 og del 3 av en del valgfrie moduler. Det er bare rom for grundig gjennomgang av en modul pr del, men det vil være mulig med litt undervisning i de andre modulene også. Dette gjør at kurset kan forandres etter lokale behov år for år. Se kursinnholdet for utfyllende informasjon om de ulike modulene.

Merkekurs del 1: Kursdelen er ment å kunne gjennomføres første kvelden. Se vedlagt powerpointpresentasjon og kursinnhold for mal og manus. Hele Merkehåndboka ligger til grunn for kurset og det må gjennomføres en generell presentasjon av boka. Pensum for del 1 er side 1 – 39 og side 101 - 103

Det er en forutsetning at deltakerne har lest hele Merkehåndboka. Dette er viktig for at en skal ha bred kunnskap om det arbeidet en skal utføre. I starten av kurset blir det gjennomført en test i innholdet i Merkehåndboka, side 1 - 39 og side 101 – 103. Dette er ikke ment for å gi eksamenskarakter, men mer et verktøy for å bevisstgjøre deltakerne på hva som venter en i felt.

1. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Innføring, grunnlag, forutsetninger og planlegging av turruter

Stikkord:

Teori:
Innføring i Merkehåndboka
Allemannsretten og friluftsloven
Kulturminner og naturmangfoldloven
Naturvennlig tilrettelegging
Stedsnavnloven
Sikkerhet og erstatningsansvar
Avtaler og tinglysing
Motorferdsel i utmark
Bedre tilgjengelighet
Gode steder å bo og besøke
Planlegging av turruter
Grovplanlegging av ruter
Detaljplanlegging av ruter
Godkjenning og tillatelser
Vedlikehold av ruter
Evt. nedlegging av ruter

Arbeidsform og gjennomføring:

Det blir en teoretisk gjennomgang av Merkehåndboka, kapittel for kapittel. Kurslederne skal legge opp til stor grad av diskusjon rundt de ulike problemstillingene. Dette er viktig siden Merkehåndboka er en veiledende bok i god tilrettelegging, men der det vil være flere synspunkter. Deltakerne får boka utdelt på forhånd, og det forutsettes at deltakerne har forberedt seg gjennom å ha lest boka før kursstart. Det vil bli gjennomført en liten multiple choice test på slutten av kurset, med felles gjennomgang.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Hele Merkehåndboka Pensum for del 1 er side 1 – 39 og side 101 - 103 Kursinnhold i sin helhet på http://www.merkehandboka.no/merkekurs/

Krav til lærer/instruktør:

Må ha gjennomført et kurslederkurs i regi av Den Norske Turistforening. 8 timer studieplan 1576

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Merkehåndboka og vedleggene som finnes her http://www.merkehandboka.no/merkehandboka/?drawer=merkehandboka*Vedlegg

Opplegg for evaluering:

Eget evalueringsskjema