1574 Merkekurs - del 1.

Godkjent for 4–8 timer  |  3–6 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi grunnleggende og god kunnskap i ulike forhold rundt tilrettelegging, merking, skilting og gradering av turruter med utgangspunkt i Merkehåndboka.

Kompetansemål:
Deltakerne skal beherske og kjenne til prinsipper for;

 • merking, skilting og gradering i henhold til gitte retningslinjer i Merkehåndboka
 • informasjonstiltak (fysisk og digitalt) knyttet til turruter i henhold til gitte retningslinjer i Merkehåndboka
 • tilretteleggingstiltak knyttet til turruter i henhold til gitte retningslinjer i Merkehåndboka

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som skal tilrettelegge turruter i sitt område.

Innhold

1. samling
TmL: 8
Tema:
Innføring, grunnlag, forutsetninger og planlegging av turruter

Stikkord:
Teori:

 • Innføring i Merkehåndboka
 • Allemannsretten og friluftsloven
 • Kulturminner og naturmangfoldloven
 • Naturvennlig tilrettelegging
 • Stedsnavnloven
 • Sikkerhet og erstatningsansvar
 • Avtaler og tinglysing
 • Motorferdsel i utmark
 • Bedre tilgjengelighet
 • Gode steder å bo og besøke
 • Planlegging av turruter
 • Grovplanlegging av ruter
 • Detaljplanlegging av ruter
 • Godkjenning og tillatelser
 • Vedlikehold av ruter
 • Evt. nedlegging av ruter

Arbeidsform og gjennomføring:
Det blir en teoretisk gjennomgang av Merkehåndboka, kapittel for kapittel. Kurslederne skal legge opp til stor grad av diskusjon rundt de ulike problemstillingene. Dette er viktig siden Merkehåndboka er en veiledende bok i god tilrettelegging, men der det vil være flere synspunkter. Deltakerne får boka utdelt på forhånd, og det forutsettes at deltakerne har forberedt seg gjennom å ha lest boka før kursstart. Det vil bli gjennomført en liten multiple choice test på slutten av kurset, med felles gjennomgang.

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Se innhold:

 • Hele Merkehåndboka Pensum for del 1 er side 1 – 39 og side 101 - 103 Kursinnhold i sin helhet på http://www.merkehandboka.no/merkekurs/

For lærer/instruktør:

 • Merkehåndboka og vedleggene som finnes her http://www.merkehandboka.no/merkehandboka/?drawer=merkehandboka*Vedlegg

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Må ha gjennomført et kurslederkurs i regi av Den Norske Turistforening. 8 timer studieplan 1576

Utfyllende opplysninger

Merkekurs del 1, 2 og 3: I forbindelse med ny versjon av Merkehåndboka er det utarbeidd et kurs i tilrettelegging, merking, skilting og gradering, heretter kalt Merkekurs
Dette er ment som et tilbud til medlemsforeningene i DNT og ellers de som ser seg nytte av kurset. Deler av kurset inngår som en del av den obligatoriske kursingen aktører i Turskiltprosjektet skal gjennom.

Merkekurset kan gjennomføres på flere måter, men det anbefales og er her lagt opp som et helgekurs med noe teori og mye praktisk arbeid. Kurset kan også gjennomføres som kveldskurs over tre kvelder pluss en hel dag. Kurset er fleksibelt slik at det i størst mulig grad kan tilpasses deltakerne sine ønsker og geografiske forhold. Likevel er det med en generell del, slik at en får et helhetlig bilde over temaet.

Inndeling: Merkekurset er delt opp i tre deler, og det oppfordres til å gjennomføre delene som en helhet.

 • Del 1 Grunnlag, forutsetninger og planlegging av turruter.
 • Del 2 Rydding, tilrettelegging, merking, skilting og gradering av turruter.
 • Del 3 Praktisk del

Det blir lagt vekt på tilpassede kurs. Derfor består del 2 og del 3 av en del valgfrie moduler. Det er bare rom for grundig gjennomgang av en modul pr del, men det vil være mulig med litt undervisning i de andre modulene også. Dette gjør at kurset kan forandres etter lokale behov år for år. Se kursinnholdet for utfyllende informasjon om de ulike modulene.

Merkekurs del 1: Kursdelen er ment å kunne gjennomføres første kvelden. Se vedlagt powerpointpresentasjon og kursinnhold for mal og manus. Hele Merkehåndboka ligger til grunn for kurset og det må gjennomføres en generell presentasjon av boka. Pensum for del 1 er side 1 – 39 og side 101 - 103

Det er en forutsetning at deltakerne har lest hele Merkehåndboka. Dette er viktig for at en skal ha bred kunnskap om det arbeidet en skal utføre. I starten av kurset blir det gjennomført en test i innholdet i Merkehåndboka, side 1 - 39 og side 101 – 103. Dette er ikke ment for å gi eksamenskarakter, men mer et verktøy for å bevisstgjøre deltakerne på hva som venter en i felt.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.