1566 Oppformering av bier/avleggere

Mål:

  • Birøkterne skal kunne produsere avleggere til eget bruk og for salg.
    • Fokus på å lære om de klimatiske utfordringene i Nord-Norge, vårutviklingen og nødvendigheten med spekulasjonsforing m.t.p. avleggerproduksjon.
    • Lære om sammensetting av doble avleggere, to-dronningsystem, innvintring.

Målgruppe:

Birøktere med noe erfaring fra tidligere.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Dette kurset er en del av «Prosjekt kompetanse og utvikling av bi-røkt i Nord-Norge 2014» der hovedfokus er utfordringer knyttet til birøkten nord for sperrelinja som ble flyttet til midten av Nord-Trøndelag. Birøkten i nord må bli selvgående m.t.p. produksjon av bifolk og dronninger.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Vårutvikling og spekulasjonsforing

Stikkord:

Reservedronninger, to-dronningkuber, utjevning av kuber, miljøfaktorer som fremmer vårutvikling.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori med forelesning

Problemstillinger:

Hvordan stimulere til tidlig og god egglegging? Hvordan gjøre bruk av overvintrede reservedronninger? Hva skal til for å optimalisere utviklingen av bifolk?

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Avleggere

Stikkord:

Når?, ulike varianter, innføring av dronninger, foring

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori

Problemstillinger:

Hvordan få til så sterke avleggere at de er overvintringsdyktige?

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Vurdering av et bifolk

Stikkord:

Bistyrke, forsituasjon, gemytt, yngelmengde

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis

Problemstillinger:

Faktorer som kan fremme utviklingen av et bi-folk. Hva kan birøkteren bidra med?

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Innvintring av avleggere/ to-dronningskuber

Stikkord:

Når starte innvintring, innvintre som to-dronningskuber

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori / dialog med erfaringsutveksling

Problemstillinger:

Hvordan optimalisere forholdene for overvintring av avleggere?

Litteratur/materiell for deltakerne:

«Ingars sis birøkt» av Roar Ree Kirkevold
Annet tilgjengelig materiell fra Norges Birøkterlag

Krav til lærer/instruktør:

Erfaren birøkter som har praktisert oppformering av bier/ avleggerproduksjon. Instruktør må også ha forståelse for de klimatiske utfordringer birøkten i Nord-Norge påvirkes av.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Div fagmateriell utarbeidet av Norges birøkterlag

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema fra Studieforbundet natur og miljø