1565 Florakartlegging.

Godkjent for 4–50 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære deltagerne å kartlegge på et kvalitetsnivå som tilfredsstiller Artsobservasjoner.no.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Botanikkinteresserte personer med grunnleggende botanisk kompetanse.

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Informasjon om opplegget som er planlagt gjennomført. De gjelder topografi, geologi, alle vekster og spesielle vekster viktig for Østfold. og kjente forekomster av aktuelle vekster.

Stikkord:

 • Oppsummerer arbeidet fra tidligere år. Presentasjon av kartlegging, innsamling, pressing, etikettering og kartleggingsmetodikk.
 • Bruk av GPS og utarbeida kartmateriale.
 • Utvalg av rødlistearter, svartlistearter og oversikt over vekster totalt i området.

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning, samtale eventuelt gruppearbeid.

Problemstillinger:

 • Stort kunnskapsbehov hos deltagerne.
 • Kort tid til gjennomgang.
 • Kvalitetssikring av materialet

2. samling
TmL: 4
Tema:
Informasjon om dagens kartlegging på morgen. Om kvelden etterarbeid etter dagens tur.

Stikkord:

 • Felles informasjon.
 • Svar på spørsmål.
 • Oppfølging av tema nevnt på første møte.
 • Gjennomgang av blomstergrupper som gras, halvgrasfamilien.

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning, individuelt arbeid og arbeid i grupper. Tilgjengelig kursleder som kan gi veiledning.

Problemstillinger:

 • Oppfølging av kvaliteten på kartleggingsarbeidet.
 • Oppfølging av hver enkelt deltager.

3. samling

TmL: 4
Tema:
Informasjon om dagens kartlegging. Om kvelden etterarbeid etter dagens tur.

Stikkord:

 • Felles informasjon.
 • Svar på spørsmål.
 • Oppfølging av tema nevnt over.

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning, individuelt arbeid og arbeid i grupper.

Problemstillinger:

 • Kvalitet på bestemmelser.
 • Oppfølging av hver enkelte deltagere.

4. samling
TmL: 3
Tema:
Informajon om dagens kartlegging. Om kvelden etterarbeid etter dagens tur.

Stikkord:

 • Felles informasjon.
 • Svar på spørsmål.

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning, individuelt arbeid og samarabeid i grupper.

Problemstillinger:

 • Få oversikt over innsamlingen som er foretatt.
 • Kvalitetssikre data som er lagt inn.
 • Oppfølging av hver enkelt deltager.

5. samling
TmL: 8
Tema:
Felles kartleggingsdag til utvalgt lokalitet.

Stikkord:

 • Informasjon om utvalgt lokalitet.
 • Planter som det er aktuelt å finne, evt lete etter.
 • Organisering av deltagere og avgrense området som de ulike gruppene skal arbeide i.
 • Evaluering av kartleggingsarbeidet.

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning. Kartlegging utført i grupper.

Problemstillinger:

 • Kvalitetssikring av kartleggingsarbeidet og innsamling av belegg.
 • Oppfølging av deltagerne.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Floraer av ulike slag, utarbeida kartmateriale
- Artsobservasjoner

For lærer/instruktør:
- Samme som over, men større utvalg av floraer.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Person med god botanisk kompetanse.

Avsluttende prøve/eksamen

Opplegget evalueres sammen med deltagerne siste dagen. Det arrangeres også et kurs med ferdigstilling av materialet der det også evalueres.

Utfyllende opplysninger

Samfunnet har behov for personer som er kvalifisert til å kartlegge floraen. Kartleggingen kan deretter bli en del av grunnlaget for arealforvaltning av ulike slag.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.