1565 Florakartlegging.

Mål:

Lære deltagerne å kartlegge på et kvalitetsnivå som tilfredsstiller Artsobservasjoner.no.

Målgruppe:

Botanikkinteresserte personer med grunnleggende botanisk kompetanse.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Samfunnet har behov for personer som er kvalifisert til å kartlegge floraen. Kartleggingen kan deretter bli en del av grunnlaget for arealforvaltning av ulike slag.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Informasjon om opplegget som er planlagt gjennomført. De gjelder topografi, geologi, alle vekster og spesielle vekster som er viktig for området i tillegg til kjente forekomster av aktuelle vekster.

Stikkord:

Oppsummerer arbeidet fra tidligere år. Presentasjon av kartlegging, innsamling, pressing, etikettering og kartleggingsmetodikk. Bruk av GPS og utarbeida kartmateriale. Utvalg av rødlistearter, svartlistearter og oversikt over vekster totalt i området.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning, samtale eventuelt gruppearbeid.

Problemstillinger:

Stort kunnskapsbehov hos deltagerne. Kort tid til gjennomgang. Kvalitetssikring av materialet

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Informasjon om dagens kartlegging på morgen. Om kvelden etterarbeid etter dagens tur.

Stikkord:

Felles informasjon. Svar på spørsmål. Oppfølging av tema nevnt på første møte. Gjennomgang av blomstergrupper som gras, halvgrasfamilien.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning, individuelt arbeid og arbeid i grupper. Tilgjengelig kursleder som kan gi veiledning.

Problemstillinger:

Oppfølging av kvaliteten på kartleggingsarbeidet. Oppfølging av hver enkelt deltager.

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Informasjon om dagens kartlegging. Om kvelden etterarbeid etter dagens tur.

Stikkord:

Felles informasjon. Svar på spørsmål. Oppfølging av tema nevnt over.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning, individuelt arbeid og arbeid i grupper.

Problemstillinger:

Kvalitet på bestemmelser. Oppfølging av hver enkelte deltagere.

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Informajon om dagens kartlegging. Om kvelden etterarbeid etter dagens tur.

Stikkord:

Felles informasjon. Svar på spørsmål.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning, individuelt arbeid og samarabeid i grupper.

Problemstillinger:

Få oversikt over innsamlingen som er foretatt. Kvalitetssikre data som er lagt inn. Oppfølging av hver enkelt deltager.

5. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Felles kartleggingsdag til utvalgt lokalitet.

Stikkord:

Informasjon om utvalgt lokalitet. Planter som det er aktuelt å finne, evt lete etter. Organisering av deltagere og avgrense området som de ulike gruppene skal arbeide i. Evaluering av kartleggingsarbeidet.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning. Kartlegging utført i grupper.

Problemstillinger:

Kvalitetssikring av kartleggingsarbeidet og innsamling av belegg. Oppfølging av deltagerne.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Floraer av ulike slag, utarbeida kartmateriale, Artsobservasjoner

Krav til lærer/instruktør:

Person med god botanisk kompetanse.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Samme som over, men større utvalg av floraer.

Opplegg for evaluering:

Opplegget evalueres sammen med deltagerne siste dagen. Det arrangeres også et kurs med ferdigstilling av materialet der det også evalueres.