1563 Moser i kalkområder

Mål:

 • Øke kunnskapen om moser i dårlig underøkte områder i Agder.
  • Gi økt artskunnskap og lære å finne fram til viktige områder for moser i kalkområder i fjellet.
  • Gi økt interesse for moser i Agder

Målgruppe:

Agder Botaniske Forening, kurset vil være åpent for alle interesserte.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 30

Timer uten lærer: 10

Tema:

Feltregistrering av moser, finne fram til typiske kalkrevende arter av moser. Bruk moser som indikatorer for kalk og verdifulle områder for biologisk mangfold.

Stikkord:

Innsamlingsteknikk, hva skal noteres (økologi), hvordan stedfeste (bruk av GPS), lage etiketter, hvordan ivare ta moser for dokumentasjon på et naturhistorisk museum.

Arbeidsform og gjennomføring:

Veiledning, praktisk innsamling og artsbestemmelse i felt. Etterarbeid med kontrollbestemmelse, etikettering mm.

Problemstillinger:

Hvordan finne fram til viktige områder for moser i kalkområder i høyfjellet? Kan vi finne gode indikatorarter bl.a. blant karplanter, eller er det mulig å finne gode indikatorarter blant mosene?

2. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 5

Tema:

Etterarbeid, klargjøre innsamlet materiale for innlegging i et herbarium ved et naturhistorisk museum (Oslo/Kristiansand)

Stikkord:

Nedlasting av koordinater fra GPS, bruk av dette til etikettering og klargjøring for innlegging i Artsdatabanken.

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag. Veiledning, praktisk arbeid.

Problemstillinger:

Hvorfor kartlegge og dokumentere mosemangfold? Hvor finne ut hva som er kjent om utbredelse og økologi om moser? Påvirkningfaktorer, beite, klima, endringer i bruk av områder.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Bladmossor: Sköldmossor - blåmossor. Bryophyta: Buxbaumia - Leucobryum Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna.
Hallingbäck, Hedenäs, Lönnell och Weibull, ArtDatabankenTomas Hallingback Mossor En felthåndbok

Krav til lærer/instruktør:

Gode kunnskaper i artsbestemmelse og økologi om moser.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Bladmossor: Kompaktmossor - kapmossor. Bryophyta: Anoectangium - Orthodontium Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna.
Rolf, Maria (red), ArtDatabanken

Opplegg for evaluering:

Lage evalueringsskjema som deles ut til deltagere på slutten av kurset.