1554 Hesten i spesialpedagogiske tiltak

Mål:

- Deltakerne skal få innsikt i lover og planverk som er knyttet opp mot spesialpedagogiske tiltak.
- Deltakerne skal få kunnskap og innsikt i aktuelle kompetansemål og læringsmål som ligger i å bruke hest som spesialpedagogisk tiltak, relatert til spesifikke områder (sosial kompetanse, arbeidstrening og faglige mål).
- Deltakerne skal få ideer, kunnskap og kompetanse om hesteaktiviteter som kan inngå i et spesialpedagogisk tiltak.
- Deltakerne skal lære om sikkerhet, etikk og hestevelferd knyttet til bruk av hest som spesialpedagogisk tiltak.
- Deltakerne skal få lære om pedagogen sin rolle i bruk av hest som spesialpedagogisk tiltak.

Målgruppe:

Personer over 18 år som har interesse for temaet.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 21 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset retter seg mot personer som skal i gang med, har, jobber med eller vurderer å benytte seg av et spesialpedagogisk tilbud med bruk av hest. Det vil ikke være behov for kunnskap og ferdigheter om hest og ridning/kjøring for å delta på kurset. Kurset vil ikke ta for seg spesifikke diagnoser. Men det vil bli brukt eksempler i undervisningen knyttet til ulike diagnoser, og deltakerne står fritt til å spørre instruktøren om problemstillinger i forhold til spesifikke diagnoser.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Lover, forskrifter og planverk knyttet til spesialpedagogiske tiltak.

Stikkord:

Opplæringsloven, Kunnskapsløftet, rammeplaner, kompetansemål, læringsmål, IOP (Individuell opplæringsplan) og vurdering.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori med forelesning. Bruk av powerpoint, samt bilder og eksempler.

Problemstillinger:

- Hva er et spesialpedagogisk tiltak?
- Hvilke lover og planverk ligger til grunn for spesialpedagogiske tiltak?
- Hva kjennetegner kompetansemål og læringsmål?

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Spesialpedagogiske tiltak relatert til spesifikke ferdigheter.

Stikkord:

Kompetansemål, læringsmål, sosial kompetanse, faglige mål, arbeidstrening.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori med forelesning og instruksjon, med eksempler og illustrasjoner.

Problemstillinger:

- Hva skal eleven lære?
- Hva er sosial kompetanse og hvilke områder omfatter det?
- Hva innebærer å sette faglige mål?
- Hva er arbeidstrening?
- Hvilke tiltak/mål er aktuelle innenfor de ulike områdene?

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Etikk, velferd og sikkerhet

Stikkord:

Hestens atferdsbehov, hestemateriell, hestens signaler, tilbyder sin rolle ovenfor ivaretakelse av hestevelferden.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori med forelesning, med powerpoint. Drøftning og diskusjon.

Problemstillinger:

Hvilket atferdsbehov har hesten?
- Hvilket hestemateriell egner seg til hvilken bruk?
- Hvilken rolle og hvilket ansvar har vi som tilbydere i forhold til ivaretakelse av hesten?

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Tilbyderen sin rolle ved bruk av hest som spesialpedagogisk tiltak?

Stikkord:

Kompetanse, tilbyderen sin rolle, samspill med mennesker med spesielle behov, praktiske øvelser for ivaretakelse av både hesten og eleven.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning med teori, diskusjon og problemstillinger i plenum/to og to,

Problemstillinger:

- Hva er en god hjelper?
- Hvilken kompetanse bør jeg ha som tilbyder av hest som spesialpedagogisk tiltak?
- Hva kan være hensiktsmessig i samspill med mennesker med spesielle behov?
- Hvilke øvelser kan egne seg for å ivareta både hestevelferd og eleven?

Litteratur/materiell for deltakerne:

”Kunnskapsløftet – Fag og læreplaner i grunnskolen”.
http://www.udir.no/Lareplaner/Kunnskapsloftet/

”Utvikling av sosial kompetanse – En veileder for skolen”.
http://www.udir.no/PageFiles/35221/Veil_Sos_kompetanse.pdf

Deltakerne vil i tillegg få en litteraturliste med ytterligere titler og materiell som kan være interessante relatert til kursets tema.

Krav til lærer/instruktør:

Formell kompetanse og/eller erfaring med bruk av hest som spesialpedagogisk tiltak.

Opplegg for evaluering:

Eget evalueringsskjema benyttes