1554 Hesten i spesialpedagogiske tiltak

Godkjent for 8–14 timer  |  5–21 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Deltakerne skal få innsikt i lover og planverk som er knyttet opp mot spesialpedagogiske tiltak.
 • Deltakerne skal få kunnskap og innsikt i aktuelle kompetansemål og læringsmål som ligger i å bruke hest som spesialpedagogisk tiltak, relatert til spesifikke områder (sosial kompetanse, arbeidstrening og faglige mål).
 • Deltakerne skal få ideer, kunnskap og kompetanse om hesteaktiviteter som kan inngå i et spesialpedagogisk tiltak.
 • Deltakerne skal lære om sikkerhet, etikk og hestevelferd knyttet til bruk av hest som spesialpedagogisk tiltak.
 • Deltakerne skal få lære om pedagogen sin rolle i bruk av hest som spesialpedagogisk tiltak.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Personer over 18 år som har interesse for temaet.

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Lover, forskrifter og planverk knyttet til spesialpedagogiske tiltak.

Stikkord:

 • Opplæringslove
 • Kunnskapsløftet
 • rammeplaner
 • kompetansemål
 • læringsmål
 • IOP (Individuell opplæringsplan) og vurdering.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori med forelesning. Bruk av powerpoint, samt bilder og eksempler.

Problemstillinger:

 • Hva er et spesialpedagogisk tiltak?
 • Hvilke lover og planverk ligger til grunn for spesialpedagogiske tiltak?
 • Hva kjennetegner kompetansemål og læringsmål?

2. samling
TmL: 6
Tema:
Spesialpedagogiske tiltak relatert til spesifikke ferdigheter.

Stikkord:

 • Kompetansemål
 • læringsmål
 • sosial kompetanse
 • faglige mål
 • arbeidstrening.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori med forelesning og instruksjon, med eksempler og illustrasjoner.

Problemstillinger:

 • Hva skal eleven lære?
 • Hva er sosial kompetanse og hvilke områder omfatter det?
 • Hva innebærer å sette faglige mål?
 • Hva er arbeidstrening?
 • Hvilke tiltak/mål er aktuelle innenfor de ulike områdene?

3. samling
TmL: 2
Tema:
Etikk, velferd og sikkerhet

Stikkord:

 • Hestens atferdsbehov
 • hestemateriell
 • hestens signaler
 • tilbyder sin rolle ovenfor ivaretakelse av hestevelferden.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori med forelesning, med powerpoint. Drøftning og diskusjon.

Problemstillinger:

 • Hvilket atferdsbehov har hesten?
 • Hvilket hestemateriell egner seg til hvilken bruk?
 • Hvilken rolle og hvilket ansvar har vi som tilbydere i forhold til ivaretakelse av hesten?

4. samling
TmL: 3
Tema:
Tilbyderen sin rolle ved bruk av hest som spesialpedagogisk tiltak?

Stikkord:

 • Kompetanse
 • tilbyderen sin rolle
 • samspill med mennesker med spesielle behov
 • praktiske øvelser for ivaretakelse av både hesten og eleven.

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning med teori, diskusjon og problemstillinger i plenum/to og to,

Problemstillinger:

 • Hva er en god hjelper?
 • Hvilken kompetanse bør jeg ha som tilbyder av hest som spesialpedagogisk tiltak?
 • Hva kan være hensiktsmessig i samspill med mennesker med spesielle behov?
 • Hvilke øvelser kan egne seg for å ivareta både hestevelferd og eleven?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • ”Kunnskapsløftet – Fag og læreplaner i grunnskolen”
   http://www.udir.no/Lareplaner/Kunnskapsloftet/
 • ”Utvikling av sosial kompetanse – En veileder for skolen”. http://www.udir.no/PageFiles/35221/Veil_Sos_kompetanse.pd
 • Deltakerne vil i tillegg få en litteraturliste med ytterligere titler og materiell som kan være interessante relatert til kursets tema.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Formell kompetanse og/eller erfaring med bruk av hest som spesialpedagogisk tiltak.

Utfyllende opplysninger

Kurset retter seg mot personer som skal i gang med, har, jobber med eller vurderer å benytte seg av et spesialpedagogisk tilbud med bruk av hest. Det vil ikke være behov for kunnskap og ferdigheter om hest og ridning/kjøring for å delta på kurset. Kurset vil ikke ta for seg spesifikke diagnoser. Men det vil bli brukt eksempler i undervisningen knyttet til ulike diagnoser, og deltakerne står fritt til å spørre instruktøren om problemstillinger i forhold til spesifikke diagnoser.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.