1541 Vi lager leir

Mål:

Lære å planlegge og arrangere/gjennomføre en leir.

 • Planlegging:
  • Lære å lage hovedrammer for leiren
  • Lære om økonomistyring
  • Lære om teknisk planlegging og koordinering
 • Gjennomføring:
  • Lære systemer for delegering
  • Lære systemer for detaljgjennomføring
  • Lære å del og sluttevaluere.

Målgruppe:

Aldersgruppen 16-24 år.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset tar sikte på å lære hvordan man lager en sommerleir. Planlegging og organisering av leiren står i fokus. Deltakerne skal sitte igjen med kunnskaper som gjør de kompetente til å forstå prosessen og kjenne til fallgruver.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Forventninger til kurset og idèmyldring

Stikkord:

Det settes først opp en plan der alle forteller om sine forventninger til kursets innhold. Her får alle sjansen til å ytre hva de vil kurset skal inneholde. Etter dette skal det gjøres en idemyldring med fokus på sted for leiren og hvilke ulike komiteer en leir bør ha. Det skal også gjennomgås hvilke kanaler man kan bruke for promotering av leiren. Sosiale medier, annonser og videosnutter.

Arbeidsform og gjennomføring:

Samtaler i plenum

Problemstillinger:

Hvor skal leiren være? Fordeler/ulemper med dette leirstedet?
Hva slags komiteer bør vi ha? Egen komité for mat, kiosk, tekniskansvarlig, presse, underholdning, aktiviteter, transport og leirkomité.

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Komitéarbeid

Stikkord:

Etter dette deles deltakerne inn i grupper, der alle gruppene får hvert sitt tema. Teamene er de ulike komiteene og deres ansvarsområder. Alle gruppene skriver en stillingsinstruks for hver komité de har ansvaret for. De kommer også med forslag til hvilke ressurspersoner man kan ha i komiteen sin.

Arbeidsform og gjennomføring:

Gruppearbeid

Problemstillinger:

Hva slags ansvarsområder skal komiteene ha, og hvem skal ha ansvaret for disse?

3. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Bestille underholdning og scenerigg- praktisk oppgave.

Stikkord:

Deltakerne deles inn i nye grupper, og alle gruppene har en leder, en økonomiansvarlig, bookingansvarlig og en sekretær. Alle gruppene får samme oppgave- å sette opp program for underholdning på leiren, og bestille et underholdningselement for kveldsunderholdning på leiren. Budsjettet er på 250 000 kr. Hver av gruppene oppretter en Facebookgruppe der de får utdelt oppgaveteksten. Alle avgjørelser skal sendes på mail via Facebook til kursleder, som godkjenner eller underkjenner gruppas forslag. Det er på forhånd oppgitt flere muligheter for underholdning, men jo lenger tid gruppa bruker på å bestemme seg for underholdningen, jo flere tvister dukker opp underveis. Noen artister er blitt syke, andre har dobbeltbooka seg, og nedprioriterer derfor 4H-leiren. Dette handler om å vise hvor usikkert markedet er, og gir deltakerne ansvaret for å finne nye alternativer.

Arbeidsform og gjennomføring:

Gruppearbeid

Problemstillinger:

Hvordan få budsjettet til å strekke til?
Hva gjør vi når det skjer endringer i planene?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Facebook og instagram

Krav til lærer/instruktør:

Bør ha arrangert leir tidligere.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Vi lagar leir, hefte fra 4H Norge.

Opplegg for evaluering:

Individuell evaluering ved hjelp av skjema.