1528 Nordområdekonferansen

Mål:

Fremme kunnskap om og ungdommens deltagelse i, debatten om hvordan man skal skape en bærekraftig utvikling i Nord-Norge, og hva som trengs for at nordområdesatsingen skal foregå på naturens premisser.

Målgruppe:

Studenter og ungdommer i Nord-Norge.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 25 til 45 deltakere.

1. samling

Timer med lærer: 4

Timer uten lærer: 1

Tema:

Olje i Arktis

Stikkord:

Olje i Arktis, ulykkesrisiko, klimaendringer, klimaforskere, Greenpeace, Snøhvit og Goliat

Arbeidsform og gjennomføring:

Innledning fra Jan Gunnar Winther (Polarinstituttet) om klimaendringer og Arktis, Erlend Tellnes (Greenpeace) om olje i Arktis, Geir Iversen (Geir mot Goliat) om Goliat-feltet og Arnstein Vestre (Natur og Ungdom). Det vil også være aksjonsforberedelser til en aksjon på lørdag.

Problemstillinger:

Hvilke risikoer er forbundet med oljeboring i Arktis? Hva har oljeboring å si for klima? Hvilke falske forhåpnonger gir olje- og gassindustrien om en langvarig vekst i Nord-Norge?

2. samling

Timer med lærer: 5

Timer uten lærer: 3

Tema:

Alternativer til petroleum i Nord-Norge

Stikkord:

Vindkraft, grønne utdannelser, debatt, aksjon,

Arbeidsform og gjennomføring:

Paneldebatt med Helga Perdersen (AP), Ingeborg Steinholt (Rødt), Arnstein Vestre (NU) og Kjell Gievær (Petro Artic), og innledninger fra Norwea og Troms Kraft.

Problemstillinger:

Hvordan legge prinsippet om bærekraft til grunn for nordområdesatsingen? Hvilke alternativer finnes til petroleum i Nord-Norge?

3. samling

Timer med lærer: 4

Timer uten lærer: 0

Tema:

Nordområdesatsing

Stikkord:

Sametingets visjoner, gruveindustri, fiskens potensiale i nord,

Arbeidsform og gjennomføring:

Innledninger fra Råfisklaget, Davvin (miljøgruppe på UiT) og fagarbeider i NU om gruvedrift og fra en Sametingsrepresentant

Problemstillinger:

Hvilket potensiale ligger i fiskerinæringen i nord? Hvilke problemer medfører den forventede gruveboomen i nord? Hva er Sametingets visjoner for nordområdesatsingen?

Krav til lærer/instruktør:

God kjennskap til fagfelt de skal snakke om. Gjennom Natur og Ungdoms store nettverk vil vi sikre nettopp dette.

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema for deltagerne, samt en internevaluering av arrangementet.