1511 Grønt fokus- i offentlige rom og nærmiljø.

Mål:

Deltakerne skal få erfaring med å ta i bruk ubenyttede områder i nærmiljøet, og skape et triveligere uteareal med grønne blikkfang, vakre farger og gode dufter. De skal også få muligheten til å erfare at vakre omgivelser kan ha en positiv innvirkning på oss mennesker i mellom.

Målgruppe:

hagelagets medlemmer og ellers alle med interesse for grønne omgivelser.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Denne studiesirkelen vil strekke seg over mange uker og inneha både idemyldringer, søknadsbehandling og mye praktisk arbeid.

1. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Muligheter, arealavgrensning og arbeidskapasitet.

Stikkord:

Kartlegge områder man har lyst til å forskjønne, der hvor det ferdes mye mennesker som f.eks. skoler, kommunale bygg, bussholdeplasser, rundkjøringer, parker og etc.

Arbeidsform og gjennomføring:

Idemyldring i gruppe.

Problemstillinger:

Hva er realistisk å klare og gjennomføre i forhold til ønsker, ideer og antall deltakere og deres arbeidskapasitet? Er vi mange nok, bør vi dele oss? Har vi evt. mulighet for å så planter selv

2. samling

Timer uten lærer: 4

Tema:

Valg av satningsområder. Evt. utarbeide skisse.

Stikkord:

Planteplan, jordsmonn, plantevalg, vekstbetingelser, lysforhold, farger, former, nytte/pryd.

Arbeidsform og gjennomføring:

Befaring på utvalgte satsningsområder.

Problemstillinger:

Hvilke planter ønsker vi oss på de utvalgte stedene? Hvilke planter egner seg? Hva passer sammen? Finnes det allerede beplantning på stedet eller rundt som må tas hensyn til?

3. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Økonomi og arbeidsfordeling.

Stikkord:

Søke økonomisk støtte fra andre lag og foreninger, kommune, næringsliv og enkeltpersoner. Sende oppfordring til hagelagets medlemmer om å bidra med planteoverskudd fra egne hager. Søke gartnerier/planteforhandlere om bidrag til prosjektet. Evt. bestille frø hos planteforhandler.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teoretisk arbeid i gruppe.

Problemstillinger:

Hvor kan vi hente økonomisk og materielt bidrag.

4. samling

Timer uten lærer: 4

Tema:

Praktisk arbeid.

Stikkord:

Så, spa opp overskuddsplanter i hverandres hager, eller hos andre som er villige til å gi bort. Forberede bed/plantested, jordforbedring og luke. Planting.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk arbeid i gruppe.

Problemstillinger:

Har vi tilstrekkelig med planter og nok arbeidskraft?

5. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Pass og stell av plantene.

Stikkord:

Vanning, luking, gjødsling, fjerne visne blomster/blad.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk arbeid.

Problemstillinger:

Sykdomstegn/konsekvens av for dårlig plass i forhold til jord, lys, fukt etc.

6. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Pass og stell av plantene

Stikkord:

Vanning, luking, gjødsling, fjerne visne blomster/blad

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk arbeid.

Problemstillinger:

Sykdomstegn/konsekvens av for dårlig plass i forhold til jord, lys, fukt etc

7. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Pass og stell av plantene

Stikkord:

Vanning, luking, gjødsling, fjerne visne blomster/blad

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk arbeid

Problemstillinger:

Sykdomstegn/konsekvens av for dårlig plass i forhold til jord, lys, fukt etc

8. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Pass og stell av plantene

Stikkord:

Pass og stell av plantene

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktidk arbeid.

Problemstillinger:

Sykdomstegn/konsekvens av for dårlig plass i forhold til jord, lys, fukt etc

9. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Evaluering.

Stikkord:

Erfaringsdeling. Hva har deltakerne lært/erfart under samling 5,6,7,8? Har plantene fått riktig plass i forhold til jordsmonn, lys, skygge, tørke og vann? Vi ser på hva som gikk rett og hva som gikk galt, og vurderer mulighetene til å videreføre kurset som et prosjekt i årene fremover. Evt. respons fra omgivelsene.

Arbeidsform og gjennomføring:

Erfaringsutveksling og diskusjon.

Problemstillinger:

Har vi lykkes med prosjektet, evt. tilbakemeldinger fra publikum.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Norsk Hagetidend nr 10 2012! Geriljaparken på Manglerud.
Beate Slipher: Den store uteromsboka.
Hageselskapets sortsliste.
Hageselskapets grunnbok: Trivsel i hagen. Jane Schul: Hvilke plante hvor?
Materiell for deltakerne slik som frø, potter, jord og gjødsel kjøpes inn etter hvert som det trengs.

Opplegg for evaluering:

Se Samling 9.