150 Jegerprøven

Godkjent for 30 timer  |  4–50 deltakere  | 

Læringsmål

Obligatorisk jegerprøvekurs må gjennomføres og eksamen må bestås for å bli registrert i Jegerregisteret. Slik registrering er en forutsetning for å utøve jakt, felling eller fangst i Norge. Kurset gir deltakerne forståelse og forutsetning for å utvikle gode holdninger til jakt og jaktutøvelse, samt grunnkunnskap om human og sikker jakt, våpen og skyting, arter, lovverk og jakt- og fangstutøvelse.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle over 14 år som ønsker å ta Jegerprøven

Innhold

Kurset skal være på 30 timer. Den obligatoriske undervisningen skal gjennomføres ved ett av tre alternativer:

1) Jegerprøvekurset over to langhelger

Fredag (3 t) Samling 1 Lørdag (6 t) Samling 2+3 Søndag (6 t) Samling 4 Fredag (3 t) Samling 5 Lørdag (6 t) Samling 6 + 7 Søndag (6 t) Samling 8 + 9

2) Jegerprøvekurset over fem hele sammenhengende dager, der den obligatoriske undervisningen hver dag skal gjennomføres innenfor tidsrommet fra 08.00 til 18.00.

Dag 1 (6 t) Samling 1+5 Dag 2 (6 t) Samling 2+3 Dag 3 Samling 4 (6 t) Dag 4 (6 t) Samling 6+7 Dag 5 (6 t) Samling 8+9

3) Jegerprøvekurset over ni dager

Dag 1 (3 t) Samling 1 Dag 2 Samling 2 (3 t) Dag 3 (3 t) Samling 3 Dag 4 (6 t) 4 Samling Dag 5 (3 t) Samling 5 Dag 6 (3 t) Samling 6 Dag 7 (3 t) Samling 7 Dag 8 (3 t) Samling 8 Dag 9 (3t) Samling 9 

Samling 1 – Jakt og holdninger. 3 timer undervisning. Samlingen har obligatorisk oppmøte på kurs
Samling 2 – Våpen og våpenlovgivningen. 3 timer undervisning. Samlingen har obligatorisk oppmøte på kurs.
Samling 3 – Human og sikker jakt i praksis. 3 timer undervisning der kandidatene skal gjennom en feltløype med obligatoriske praktiske øvelser. Samlingen har obligatorisk oppmøte på kurs. Det er krav om minimum en instruktør pr 10 deltakere på kurs. Hjelpeinstruktører trenger ikke autorisasjon som jegerprøveinstruktør, men må ha god kompetanse om læringsmål og praktiske problemstillinger. Det er ikke krav om praktisk skyting denne dagen, men momentene under skal gjennomgås.
Samling 4 – Skyting med hagle og rifle. 6 timer undervisning ute. Samlingen har obligatorisk oppmøte på kurs. Det er krav om minimum en instruktør pr 5 deltakere på kurs. Hjelpeinstruktører trenger ikke autorisasjon som jegerprøveinstruktør, men må ha god kompetanse om læringsmål og skyting.
Samling 5 – Artskunnskap. 3 timer undervisning. Ved fravær fra undervisning må det leveres dokumentasjon med bestått test fra e-læring for samlingen.
Samling 6 – Lover og forskrifter. 3 timer undervisning. Ved fravær fra undervisning må det leveres dokumentasjon med bestått test fra e-læring for samlingen.
Samling 7 – Jaktformer. 3 timer undervisning. Ved fravær fra undervisning må det leveres dokumentasjon med bestått test fra e-læring for samlingen.
Samling 8 – Ettersøk av skadet vilt. 3 timer undervisning. Ved fravær fra undervisning må det leveres dokumentasjon med bestått test fra e-læring for samlingen.
Samling 9 – Håndtering av felt vilt. 3 timer undervisning. Ved fravær fra undervisning må det leveres dokumentasjon med bestått test fra e-læring for samlingen.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Se forøvrig undervisningsplan fra Miljødirektoratet.

Samling 1:
Power Point (PP) fra www.nacl.no
Lovdata.no

Samling 2:
PP fra www.nacl.no
Lovdata.no
Diverse jaktvåpen
Film i forbindelse med Regler for sikker jaktutøvelse
Film i forbindelse med Skyteteknikk

Samling 3:
Våpen
Pappdyr, figurer

Samling 5:
Kjever, gevir, beitespor, klauver, tenner, fangstredskap, pels, preparater, fjær, nebb, føtter, silhuetter

Samling 6:
Lovdata.no
PP fra www.nacl.no

Samling 7:
PP fra www.nacl.no

Samling 8:
PP fra www.nacl.no

Samling 9:
Dødt vilt der det er praktisk mulig
PP fra www.nacl.no

Bøker kan kjøpes i bokhandel eller gjennom NJFFs butikk ved hevendelse telefon 66792200 eller nettbutikk se

http://www.njffbutikken.no/no/artiklar/kunnskap/jegerprven/index.html

Organisering og arbeidsmåter

Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Til samling 3 skal deltakerne få en introduksjon til feltløype. Her er det krav om maksimalt 10 deltakere pr. instruktør.
Til samling 4 skal deltakerne skyte med hagle og rifle. Her er det et krav om maksimalt 5 deltakere pr. instruktør.

Studieplan Miljødirektoratet:
http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/tema/jakt_og_fiske/Studieplan_jegerprovens_obligatoriske_kurs2017.pdf

Undervisningsplan Miljødirektoratet:
http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/tema/jakt_og_fiske/Ny%20Undervisningsplan%20jegerpr%C3%B8ven%202017.pdf

Krav til lærer/instruktør

Autorisert jegerprøveinstruktør

Avsluttende prøve/eksamen

Alle jegerprøvekandidater har gjennomgått en 30 timers opplæring før de får gå opp til jegerprøveeksamen.

Utfyllende opplysninger

Rekkefølgen på dagene i de ulike gjennomføringsalternativene kan endres dersom lokale forhold tilsier det.
Kombinasjoner mellom ulike alternativ er ikke tillatt ved gjennomføring.
E-læring
Miljødirektoratet har utarbeidet e-læring til alle samlingene. E-læringa kan brukes som en repetisjon av eller
som et supplement til undervisningen.
Fraværsregler
Samling 1, 2, 3 og 4 har obligatorisk oppmøte på kurs. Jegerprøvekandidater som ikke kan delta på en eller
flere av disse samlingene, må ta de manglende delene ved et annet kurs.
Kandidaten kan ha fravær fra undervisning på inntil 2 samlinger, men bare fra samling 5, 6, 7, 8 eller 9.
Ved fravær skal kandidaten levere dokumentasjon til instruktøren for bestått test fra e-læringa for denne
samlingen.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.