150 Jegerprøven

Godkjent for 30 timer  |  4–50 deltakere  | 

Læringsmål

Jegerprøvekurset skal gi deltakerne forståelse og forutsetning for å utvikle gode holdninger til jakt og jaktutøvelse, samt grunnkunnskap om human og sikker jakt, våpen og skyting, arter, lovverk og jakt- og fangstutøvelse. Fullført og godkjent kurs gir deltakeren mulighet til å gå opp til jegerprøveeksamen.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som ønsker å ta Jegerprøven, forutsatt at de minst fyller 14 år det året kurset gjennomføres.

Innhold

Se studieplan og andre aktuelle instrukser vedr gjennomføring av jegerprøvekurset og jegerprøven, fastsatt av Miljødirektoratet.

Se Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst  (Lovdata)

 Merk at jegerprøvekurs gjennomført for eller i samarbeid med forsvaret eller skoleverket IKKE er tilskuddsberettiget!

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Se innhold

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold!

Merk at den obligatoriske undervisningen enten skal gjennomføres over to langhelger, eller på dagtid (08-18) over fem sammenhengende dager, eller over 9 ganger. Vi har ikke anledning til å gi unntak fra gjennomføringsmodellene beskrevet i studieplanen.

Krav til lærer/instruktør

Kurslærer skal være autorisert jegerprøveinstruktør

Avsluttende prøve/eksamen

Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Eksamen arrangeres av kommunen i henhold til Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 10 Jegerprøveeksamen

Utfyllende opplysninger

Jegerprøvekurset består av 30 timer obligatorisk undervisning, fordelt på 9 samlinger. Miljødirektoratet har utarbeidet e-læring til alle samlingene. E-læring kan brukes som en repetisjon av, eller som et supplement til undervisningen. Samling 1, 2, 3 og 4 har obligatorisk oppmøte på kurs. Jegerprøvekandidater som ikke kan delta på en eller flere av disse samlingene, kan ta de manglende delene ved et annet kurs. Kandidaten kan ha fravær fra undervisning på inntil 2 samlinger, men bare fra samling 5, 6, 7, 8 eller 9. Ved fravær skal kandidaten levere dokumentasjon til instruktøren for bestått test fra e-læringa for denne samlingen.

Merk at kurs gjennomført for eller i samarbeid med forsvaret eller skoleverket IKKE er tilskuddsberettiget!

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.