1499 Arbeid i lokallag

Godkjent for 8–21 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Få kjennskap til verving og synleggjering av lokallaget gjennom planlegging på internett og telefon.
Kunne delta på styremøte ved at rutinar, lovar og reglar gjennomgåas.
Få innsikt i oppgåver til det enkelte styreverv ved å ha gjennomgått eksempel og tenkte scenarie.
Få innsikt i kva styret skal gjere for å fungere best mogleg, med vekt på planlegging og økonomi.
Kunne administrere val.
Kunne lage ein årsplan og gjennomføre eit årsmøte.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Styremedlemmar og andre lokallagsmedlemmar

Innhold

1. samling
TuL: 5
Tema:
Styremøte

Stikkord:
Korleis fungerer eit styre? Saksliste og saker som skal takast opp.

Arbeidsform og gjennomføring:
Styremøte/kurskveld, med gjennomføring av eit styremøte der vi legg vekt på ulike enkeltoppgåver i styret.

Problemstillinger:
Formålsparagraf, lover og vedtekter.

2. samling
TuL: 3
Tema:
Verving og stand (1+3+1 time)

Stikkord:
Vi skal lære å leggje tilrette for verving og stand gjennom planlegging på internett, telefon og i møte.

Planlegging:
Vi drøftar ulike verkemidlar for å verve. Kva kan vi bruke? Kva treng ein for å gjennomføre ein stand? Kva menneskelege ressursar kan ein dra nytte av? Gjennomføring. Evaluering på internett, telefon og i møte.

Arbeidsform og gjennomføring:
Vi planlegg og gjennomfører eit arrangement.

Problemstillinger:
Klarer alle å få deltatt via internett og telefonkontakt? Kva forventningar har vi? Klarer vi å gjennomføre det? Får vi vervet nokon? Kva lærte vi av dette? Er det noko som kan vidareførast?

3. samling
TuL: 3
Tema:
Styrets arbeidsform

Stikkord:

 • Leiar/nestleiar
 • Sekretær
 • Kasserar
 • Styremedlem

Arbeidsform og gjennomføring:
Styremøte/kurskveld, med gjennomføring av eit styremøte der vi legg vekt på ulike enkeltoppgåver i styret.

Problemstillinger:
Val, valkomité og årsmøte.

4. samling
TuL: 3
Tema:
Planlegging/årsplan

Stikkord:
Kva skal til for å datofeste eit arrangement? Kva type arrangement kan passe i et hagelag?

Arbeidsform og gjennomføring:
Diskusjon og praktisk arbeid

Problemstillinger:
Feriar, andre viktige hendingar, kostnader, budsjett, prisar

5. samling
TuL: 3
Tema:
Årsmøteplanlegging

Stikkord:

 • Saker som skal med til årsmøte
 • Val
 • Vedtekter
 • Møte-og diskusjonsleing
 • Praktisk gjennomføring

Arbeidsform og gjennomføring:
Styremøte/kurskveld, med der vi legg vekt på ulike enkeltoppgåver i styret i forhold til eit årsmøte.

Problemstillinger:
Generelle regler for møter og formelle krav

6. samling
TuL: 4
Tema:
Årsmøte

Stikkord:

 • Valkomiteens arbeid.
 • Årsmøte
 • Møte- og diskusjonsleiing
 • Formelle møter: forretningsorden, avstemning.

Arbeidsform og gjennomføring:
Gjennomføring av eit årsmøte der vi legg vekt på ulike enkeltoppgåver ved gjennomføring.

Problemstillinger:
Generelle regler for møter formelle krav

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- www.hageselskapet.no ”Bakhagen”

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Kjennskap til Hageselskapet og organisasjonsarbeid.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.