1490 Størst, eldst, klokast?

Mål:

Deltagerne skal lære om møteledelse, årsmøte, motivasjon, rekruttering og respekt.
De skal lære gjennom å ta opp og diskutere ulike problemstillinger på disse temaene og utveksle ideer og erfaringer fra klubbene sine.

Målgruppe:

Medlemmer og voksne i 4H

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Bli kjent med gruppen og kurset

Stikkord:

Introduksjon: Hvem er jeg, hvorfor står jeg her? Hva skal vi igjennom i dag?
Bli kjent; navnelek.
Forventninger til dagen og regler
Årsmøte; Gjennomgang se på dagsordenen.
Til slutt; innlegg, replikk, delegat, observatør

Arbeidsform og gjennomføring:

Summegruppe, øvelser, informasjon/forelesning

Problemstillinger:

Hvordan bli kjent med hverandre?
Hva er ditt mål for kurset?
Årsmøte hva er det, og hvorfor har vi det?

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Motivasjon, respekt og samarbeid

Stikkord:

Motivasjon: Rekruttering,cv-bygging, belønning, godt miljø, mer ansvar
Respekt; Ydmykhet, hvordan gjøre seg fortjent til gjensidig respekt, hvordan kan vi gi tillit/ ansvar?
Samarbeid; Ulike personligheter, hvor mange bør sitte i et styre og hvem?

Arbeidsform og gjennomføring:

Summegruppe, øvelser, informasjon/forelesning

Problemstillinger:

Hvorfor er vi med i 4H? Hva må vi gi, og hva får vi igjen for å være med?
Hvem sitter i et klubbstyre,sammensetning, hvordan kan de fungere best mulig?

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Møteledelse

Stikkord:

Oppsett av møtestruktur; Ingen "utenomsnakk", tør å gi vekk ansvar,se ut som en har kontroll.
Diskusjon; argumentasjon, kroppsspråk, kommuniasjon, ordvalg.
Effektivitet: møteledelse,finne "tidstyven", hvor bir det tiden?

Arbeidsform og gjennomføring:

Summegruppe, øvelser, informasjon/forelesning

Problemstillinger:

Hvordan få til et velfungerende møte?

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Samarbeidsorganisasjoner, nettsider og informasjon

Stikkord:

Samarbeidsorganisasjoner: hvem er de, forventninger, samarbeid.
Nettsider; hva er tilgjengelig, hvem kan bruke de, hvordan kan de brukes?
Informasjon; Hvordan fungerer informasjonsflyten i klubben, 4H Hordaland, 4H Norge?

Arbeidsform og gjennomføring:

Summegruppe, øvelser, informasjon/forelesning

Problemstillinger:

Hvilke samarbeidsorganisasjoner har 4H? Hva forventer vi av de, hva forventer de av oss?
Hvilke nettsider er tilgjengelig, og hvordan kan vi bruke de på best mulig måte?

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Veien videre, evaluering

Stikkord:

Spørsmål, oppsummering, avklaring av forventninger.
Har vi oppnådd det vi forventet? Kan vi bruke noe av dette i klubben vår, slik at den vil fungere bedre?

Arbeidsform og gjennomføring:

Summegruppe, evaluering.

Problemstillinger:

Har vi oppnådd det vi forventet?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Prosjektheftet; Arbeid i klubbstyre

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Prosjektheftet; Arbeid i klubbstyre
Året rundt - hefte for leder og klubbrådgiver

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema