1486 Handlingsplan og org. utvikling

Mål:

Gjennom en kursrekke få innsikt og kunnskap om programsatsing i egen organisasjon, kompetanseoppbygging i fagsaker og naturvernmessig tematikk gjennom forelesninger og/eller bruk av Naturvernskolen.
Gi kunnskap og ferdigheter i å legge handlingsplaner for prioriterte satsingsområder og organisasjonsutvikling i frivillige organisasjoner.

Målgruppe:

Alle med interesse av naturvern og miljøsaker, særlig tilpasset medlemmer i NNV

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Tema avgrense og spesifiseres ved søknad om tilskudd.
Aktuelle tema kan være: (tidsbruken justeres i forhold til valg av tema.
Fiskeri, havbruk og nye marine næringer
Naturglede og reiseliv
Organisasjonsutvikling
Samarbeid og alliansebygging
Mineralnæringen
Fornybar Energi
Petroleum
Andre næringer

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Hundre år for Norsk Natur !

Stikkord:

Naturvernarbeid i nåtid, fortid og framtid med spissing mot valgt tema og lignende saker

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning. Hva sier Naturvernskolen om tema. Idedugnad og drøfting. Bruk av PC

Problemstillinger:

Tidligere erfaringer med tema og lignende saker.

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Kunnskapsinnhenting. Handlingsplan.

Stikkord:

Studiearbeid - hvordan lage en handlingsplan?
Hva er utfordringen?
Hva vil vi oppnå?
Hvordan skaffer vi kunnskapen vi trenger?
Hva kan skape naturglede i planarbeidet?

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning. Hva sier Naturvernskolen om tema. Idedugnad og drøfting. Bruk av PC

Problemstillinger:

Konklusjoner dokumenteres i skjema for Handlingsplan.
Presentasjon av konklusjoner og forankring i organisasjonen

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Plan for iverkseting av handlingsplan.

Stikkord:

Hva skal vi konkret gjøre?
Mår skal det gjennomføres?
Hvem skal delta?
Hvem skal lede den videre planlegging og gjennomføring?
Hvem tar ledelsen?

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning. Hva sier Naturvernskolen om tema. Idedugnad og drøfting. Bruk av PC

Problemstillinger:

Konklusjoner dokumenteres i skjema for Handlingsplan.
Presentasjon av konklusjoner og forankring i organisasjonen

4. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Gjennomføringsfasen og detaljplaner

Stikkord:

Har vi det utstyr, de personer og de ressurser som skal til?
Søknad om tilskudd?
Kan vi samarbeide med noen?

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning. Hva sier Naturvernskolen om tema. Idedugnad og drøfting. Bruk av PC

Problemstillinger:

Konklusjoner dokumenteres i skjema for Handlingsplan.
Presentasjon av konklusjoner og forankring i organisasjonen

5. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Øving og befaring i forbindelse med naturopplevelser og naturglede.

Stikkord:

Skaffe kunnskap om stedet, møteplasser og aksjonsområdet.
Hvordan skape naturglede?

Arbeidsform og gjennomføring:

Hva sier Naturvernskolen om naturopplevelse og naturglede. Idedugnad og drøfting. Bruk av kart og Naturbasen.

Problemstillinger:

Evaluering av planprosessen
Justering av konklusjoner dokumenteres i skjema for Handlingsplan.

Litteratur/materiell for deltakerne:

1. Naturvernskolen http://naturvernforbundet.no/skolen/
2. Styringsdokumenter og arbeidsprogram i organisasjonen
3. Offentlige dokumenter om saken

Krav til lærer/instruktør:

1. Ha kunnskap om studieforbund, formidling/pedagogikk/ ha kjennskap til data
2. Ha erfaring og kunnskap om NNV

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

1. Studieforbundet natur og miljø, nettsiden http://naturogmiljo.no/
2. Naturvernskolen http://naturvernforbundet.no/skolen/
3. Styringsdokumenter og arbeidsprogram i organisasjonen
4. Offentlige dokumenter om saken

Opplegg for evaluering:

Enkel evaluering:
1. Jeg har lært ........
2. Jeg er overrasket over .........
3. Jeg vil vite mer om ..........
4. Jeg vil engasjere meg ............