1486 Handlingsplan og org. utvikling

Godkjent for 8–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Gjennom en kursrekke få innsikt og kunnskap om programsatsing i egen organisasjon, kompetanseoppbygging i fagsaker og naturvernmessig tematikk gjennom forelesninger og/eller bruk av Naturvernskolen.
 • Gi kunnskap og ferdigheter i å legge handlingsplaner for prioriterte satsingsområder og organisasjonsutvikling i frivillige organisasjoner.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle med interesse av naturvern og miljøsaker, særlig tilpasset medlemmer i NNV

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Hundre år for Norsk Natur !

Stikkord:
Naturvernarbeid i nåtid, fortid og framtid med spissing mot valgt tema og lignende saker

Arbeidsform og gjennomføring:

 • Forelesning.
 • Hva sier Naturvernskolen om tema.
 • Idedugnad og drøfting.
 • Bruk av PC

Problemstillinger:
Tidligere erfaringer med tema og lignende saker.

2. samling
TmL: 4
Tema:

 • Kunnskapsinnhenting.
 • Handlingsplan.

Stikkord:

 • Studiearbeid - hvordan lage en handlingsplan?
 • Hva er utfordringen?
 • Hva vil vi oppnå?
 • Hvordan skaffer vi kunnskapen vi trenger?
 • Hva kan skape naturglede i planarbeidet?

Arbeidsform og gjennomføring:

 • Forelesning.
 • Hva sier Naturvernskolen om tema.
 • Idedugnad og drøfting.
 • Bruk av PC

Problemstillinger:

 • Konklusjoner dokumenteres i skjema for Handlingsplan.
 • Presentasjon av konklusjoner og forankring i organisasjonen

3. samling
TmL: 4
Tema:
Plan for iverkseting av handlingsplan.

Stikkord:

 • Hva skal vi konkret gjøre?
 • Mår skal det gjennomføres?
 • Hvem skal delta?
 • Hvem skal lede den videre planlegging og gjennomføring?
 • Hvem tar ledelsen?

Arbeidsform og gjennomføring:

 • Forelesning.
 • Hva sier Naturvernskolen om tema.
 • Idedugnad og drøfting.
 • Bruk av PC

Problemstillinger:

 • Konklusjoner dokumenteres i skjema for Handlingsplan.
 • Presentasjon av konklusjoner og forankring i organisasjonen

4. samling
TmL: 4
Tema:
Gjennomføringsfasen og detaljplaner

Stikkord:

 • Har vi det utstyr, de personer og de ressurser som skal til?
 • Søknad om tilskudd?
 • Kan vi samarbeide med noen?

Arbeidsform og gjennomføring:

 • Forelesning.
 • Hva sier Naturvernskolen om tema.
 • Idedugnad og drøfting.
 • Bruk av PC

Problemstillinger:

 • Konklusjoner dokumenteres i skjema for Handlingsplan.
 • Presentasjon av konklusjoner og forankring i organisasjonen

5. samling
TmL: 4
Tema:
Øving og befaring i forbindelse med naturopplevelser og naturglede.

Stikkord:

 • Skaffe kunnskap om stedet, møteplasser og aksjonsområdet.
 • Hvordan skape naturglede?

Arbeidsform og gjennomføring:

 • Hva sier Naturvernskolen om naturopplevelse og naturglede.
 • Idedugnad og drøfting.
 • Bruk av kart og Naturbasen.

Problemstillinger:

 • Evaluering av planprosessen
 • Justering av konklusjoner dokumenteres i skjema for Handlingsplan.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Naturvernskolen [http://naturvernforbundet.no/skolen/]
 • Styringsdokumenter og arbeidsprogram i organisasjonen
 • Offentlige dokumenter om saken

For lærer/instruktør:

 • Studieforbundet natur og miljø, nettsiden [http://naturogmiljo.no/]
 • Naturvernskolen [http://naturvernforbundet.no/skolen/]
 • Styringsdokumenter og arbeidsprogram i organisasjonen
 • Offentlige dokumenter om saken

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold. 

Krav til lærer/instruktør

 1. Ha kunnskap om studieforbund, formidling/pedagogikk/ ha kjennskap til data\
 2. Ha erfaring og kunnskap om NNV

Avsluttende prøve/eksamen

Enkel evaluering:

 • Jeg har lært ...
 • Jeg er overrasket over ...
 • Jeg vil vite mer om ...
 • Jeg vil engasjere meg ...

Utfyllende opplysninger

Tema avgrense og spesifiseres ved søknad om tilskudd.
Aktuelle tema kan være: (tidsbruken justeres i forhold til valg av tema)

 • Fiskeri, havbruk og nye marine næringer
 • Naturglede og reiseliv
 • Organisasjonsutvikling
 • Samarbeid og alliansebygging
 • Mineralnæringen
 • Fornybar Energi
 • Petroleum
 • Andre næringer

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.