1473 Organisasjonen og tillitsvalgte i Dnh

Godkjent for 8–10 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære tillitsvalgte om organisasjonen og hvordan de best kan gjennomføre oppgavene som de er blitt valgt til

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Nye tillitsvalgte, men også som oppfrisking for andre tillitsvalgte

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Fakta om Dnh. Vedtekter. Organisasjonsoppbygging

Stikkord
Visjon, mål og strategiplaner
Gjennomgang av sentrale vedtekter
Normalvedtekter for fylkesavdelinger og lokallag
Organisasjonen: Representantskapet, Landsstyret, administrasjonen, fylkesavdelinger, lokallag

Arbeidsform og gjennomføring
Litt opp til kursleder, men foredrag om organisasjonen, gruppearbeid om spørsmålene og plenumsdiskusjoner med felles oppsummering kan være en fin innføring til temaet.

Problemstillinger
1. Hva er – og hva burde fylkesavdelingens plass og betydning være?
2. Hva er – og hva burde lokallagets plass og betydning være?
3. Evt. hvor selvstendige er/ burde lokallag og fylkesavdelinger være?

2. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Praktisk drift av fylkesavdelinger og av lokallag

Stikkord
Årshjul.
Drift av fylkesavdelinger: Om fylkesleddet, styrearbeid i fylket, styre og rep. møte i fylket
Drift av lokallaget: Om lokalleddet, styrearbeid i lokallaget, styre og rep. møte i lokallaget. Hagelagsmøter. Årsmøtet.

Arbeidsform og gjennomføring
Foredrag. Gruppearbeid. Diskusjoner. Felles oppsummering

Problemstillinger
1. Hvordan drives fylkesavdelingen/lokallaget i forhold til vedtektene?
2. Hvordan drives fylkesavdelingen/lokallaget i forhold til de daglige arbeidsoppgavene?
3. Tenk igjennom: Hva er best – faste oppgaver eller rullering av enkelte funksjoner? Delegering av oppgaver fra leder? Annet?

3. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Nettportal, nettvett, mediekunnskap light: Formidling og tekst, bruk av bilder og kilder, medlemsregister og publisering av nyheter.

Stikkord
Nettportal, sosiale medier, medlemsarkiv, bruksanvisninger

Arbeidsform og gjennomføring
Instruksjon om nettportal, gruppearbeid/individuelt arbeid

Problemstillinger
1. Hvilken plattform er best i fylkes-/hagelagssammenheng - nettportal eller konkurrerende sosiale medier som Facebook?
2. Hvilke endringer er det naturlig at lokallag gjør i medlemsregisteret og hvilke burde gjøres sentralt?

4. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Markedsføring og profilering. Medlemspleie.

Stikkord
Markedsføring og profilering, merkevarebygging, medlemspleie, nettportal, sosiale medier, lokalavis

Arbeidsform og gjennomføring
Gruppearbeid hvor man utveksler erfaringer, evt. foredrag hvis det er mange nye. Felles oppsummering og diskusjon.

Problemstillinger
1. Hvordan blir vi bedre på formidling og åpen kommunikasjon?
2. Hvordan kan vi gjøre oss synlige i nærmiljø og på nett?

5. samling
Timer med lærer: 1
Tema
Rapportering og tidsfrister. Hedersbevisninger og diplomer. Skjemaer og maler.

Stikkord
Enkle og oversiktlige rutiner
Rutiner for Fylkesavdelinger
Rutiner for lokallag
Programårboken ”Hva skjer”
Årets hagelag/ Hageselskapets hagekulturpris
Hederstegn m. Diplom/ Æresmedlemskap
Om skjema og maler.

Arbeidsform og gjennomføring
Felles gjennomgang, selvstendig søk? finne fram til opplysninger i nettportalen, oppsummering.

Problemstillinger
Hvordan finne igjen informasjonen når man trenger den?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

«Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet» på www.hageselskapet.no
Litteratur som omhandler organisasjonsarbeid
Litteratur som omhandler medier/budskap
Hageselskapets vedtekter. Siste års ”Hva skjer ”. www.hageselskapet.no
Ideelt sett: Tilgang til nettet (evt. felles gjennomgang med prosjektor)
Brukermanualer i nettportalen

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Utfyllende opplysninger

Kurset er lagt opp som et kurs med 5 samlinger, evt. som et dagsseminar

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.