1448 Biologisk mangfold i hagen

Mål

Gi deltakerne kunnskaper om hvordan man ivaretar eller stimulerer til å opprettholde biologisk mangfold i egen hage.
Gi inspirasjon til å tilrettelegge hagen for en variert og rik flora og fauna.

Målgruppe

Hageinteresserte som ønsker å lære mer om hvordan hagen kan bli et levested for mange plante- og dyrearter.

Eventuelle merknader

Studiesamlingene består av 4 samlinger med i alt 12 timer: Tre studiesamlinger hvor teorien gjennomgås og en studiesamling med besøk i hager eller andre felt som ivaretar biologisk mangfold.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Planter og jord

Stikkord

Kulturplaneter, ugras, sopp, lav, mose, jord og plantekultur, gjødsling, kompostering, vekstskifte, bruk av plantemidler.

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag, gruppearbeid, samtale.

Problemstillinger

Hva er biologisk mangfold? Trær, busker, sommerblomster, stauder, grønnsaker, frukt, bær og urter i forskjellige plantefamilier. hvordan lage variasjon med forskjellige arter, farger, høyder, bladverk, ettårige og flerårige vekster? Hvordan jorda påvirkes av kompostering, forskjellige gjødselslag og plantevernmidler. Hindre spredning av uønska arter.

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Fugler og pattedyr.

Stikkord

Biotoper, barrierer, stimulere.

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag, gruppearbeid, samtale.

Problemstillinger

Hvilke arter trives i hager eller bynære strøk? Hvordan tilrettelegge vegetasjon for forskjellige fuglearter? Hvordan bygge og henge opp fuglekasser til forskjellige arter? Fôring og valg av fôr til fugler gjennom vinteren. Hvilke pattedyr kan finnes i en hage? Tiltak for å beholde eller tiltrekke seg pattedyr i hagen.

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Innsekter og edderkoppdyr i hagen.

Stikkord

Nyttedyr og skadegjørere.

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag, gruppearbeid, samtale.

Problemstillinger

De vanligste artene. Hva er gode biotoper? Ta vare på en sjelden art.

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Hage eller annet felt tilrettelagt med tanke på biologisk mangfold.

Stikkord

Demonstrasjon, biologisk mangfold i praksis, kompostering, hagerømlinger.

Arbeidsform og gjennomføring

Besøk i hage eller felt tilrettelagt med tanke på biologisk mangfold. Deltakerne diskuterer og utveksler erfaring og kunnskap

Problemstillinger

Hva det er viktigst å være oppmerksom på? Konkurranse mellom arter. Hvordan få til god erfaringsutveksling?

Litteratur/materiell for deltakerne

Artsdatabanken. www.artsdatabanken.no
Sabima. www.sabima.no
Wilipedia. Biologisk mangfold. www.wilipedia.org

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

1. Bjärvell & Ullström. 2011. Nordens pattedyr. Gyldendal. ISBN 9788205414860
2. Bollingmo. T. 2013. Norges humler med humleskolen. Brains Media
3. Direktoratet for naturforvaltning Konvensjonen om biologisk mangfold. www.dirnat.no
4. FN- sambandet. Konvensjonen om biologisk mangfold. www.fn.no
5. Günther & Fonstad. 2006. Aschehougs store fuglebok. Aschehoug. ISBN 9788203233463
6. Holien & Tønsberg. 2008. Norsk lavflora i farger. Tapir Forlag. ISBN 9788251922500
7. Korsmos ugrashage. foto.bioforsk.no/fotoweb/ugras/no/index.fwx
8. Norges sopp- og nyttevekstforbund. www.entomologi.no
10. Norsk ornitologisk forening. www.birdlife.no
11. Sabima. www.sabima.no
12. Wikipedia. Biologisk mangfold. www.wikipedia.org

Opplegg for evaluering

Dele ut evalueringsskjema etter 2. samling. Oppsummering etter siste samling.