1423 Kartlegging av biologisk mangfold

Godkjent for 4–21 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gjøre kursdeltagerne i stand til å kartlegge plantelivet i fjellet. Det skal legges vekt på vekster (planter, mose, lav, sopp) og spesielle økologiske forhold i fjellet. Deltagerne skal også utvise en åpenhet mot andre deler av biologisk mangfold.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Medlemmer og andre interesserte som ønsker å lære mer om kartlegging av vekster i fjellet.

Innhold

1. samling
TmL: 3
TuL: 6
Tema:
Gjennomgang av eksisterende materiale angående topografi, geologi og kjente artsforekomster i de aktuelle områdene.

Stikkord:
Aktuelle biotoper, arter, planlegging av turer, innsamling av belegg, bruk av GPS. Korte introduksjoner om ulike tema.

Arbeidsform og gjennomføring:
Samtale med innledere. Gjennomføre planlagt tur.

Problemstillinger:
Hvordan få oversikt over aktuelle arter som kan forventes, vegetasjonstyper/naturtyper, over viktige delelementer i planlegging og gjennomføring av turer med målsetting om kartlegging?

2. samling
TmL: 3
TuL: 6
Tema:
Artsobservasjoner i felt. Arbeide med ulike innfallsvinkler til hvordan identifisere arter og kvalitetssikre artsobservasjoner.

Stikkord:
Artskunnskap/identifisering av arter, kartfesting/bruk av GPS, belegg ved bilde eller innsamling av materiale. Innlegging av funn i Artsobservasjoner.no.

Arbeidsform og gjennomføring:
Samtale. Fordeling av oppgaver så alle får utføre forskjellige oppgaver. Læring gjennom praktisk øvelser.

Problemstillinger:
Hvordan kvalitetssikre artsobservasjoner? Hvilke krav bør et bilde som skal fungere som dokumentasjon på en artsregistrering ha? Hvilke opplysninger om økologi og voksested må registreres i felt?

3. samling
TmL: 1
TuL: 2
Tema:
Innlegging av funn i Artsobservasjoner.no

Stikkord:
Praktisk bruk av Artsobservasjoner.no. Bearbeide data for innlegging.

Arbeidsform og gjennomføring:
Læring gjennom praktiske øvelser. Veiledning i bruk av dataverktøy.

Problemstillinger:
Kvalitetssikring av registreringer. Praktisk bruk av dataverktøy.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Norsk rødliste for arter, webside for Artsobservasjoner, tilgjengelige floraer, topografiske kart, geologiske kart.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Formell eller uformell kompetanse innen de ulike områdene.

Utfyllende opplysninger

Studieplanen er tenkt gjennomført ved et sammenhengende helgekurs (fredag kveld til søndag).