1423 Kartlegging av biologisk mangfold

Mål:

Gjøre kursdeltagerne i stand til å kartlegge plantelivet i fjellet. Det skal legges vekt på vekster (planter, mose, lav, sopp) og spesielle økologiske forhold i fjellet. Deltagerne skal også utvise en åpenhet mot andre deler av biologisk mangfold.

Målgruppe:

Medlemmer og andre interesserte som ønsker å lære mer om kartlegging av vekster i fjellet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Studieplanen er tenkt gjennomført ved et sammenhengende helgekurs (fredag kveld til søndag).

1. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 6

Tema:

Gjennomgang av eksisterende materiale angående topografi, geologi og kjente artsforekomster i de aktuelle områdene.

Stikkord:

Aktuelle biotoper, arter, planlegging av turer, innsamling av belegg, bruk av GPS. Korte introduksjoner om ulike tema.

Arbeidsform og gjennomføring:

Samtale med innledere. Gjennomføre planlagt tur.

Problemstillinger:

Hvordan få oversikt over aktuelle arter som kan forventes, vegetasjonstyper/naturtyper, over viktige delelementer i planlegging og gjennomføring av turer med målsetting om kartlegging?

2. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 6

Tema:

Artsobservasjoner i felt. Arbeide med ulike innfallsvinkler til hvordan identifisere arter og kvalitetssikre artsobservasjoner.

Stikkord:

Artskunnskap/identifisering av arter, kartfesting/bruk av GPS, belegg ved bilde eller innsamling av materiale. Innlegging av funn i Artsobservasjoner.no.

Arbeidsform og gjennomføring:

Samtale. Fordeling av oppgaver så alle får utføre forskjellige oppgaver. Læring gjennom praktisk øvelser.

Problemstillinger:

Hvordan kvalitetssikre artsobservasjoner? Hvilke krav bør et bilde som skal fungere som dokumentasjon på en artsregistrering ha? Hvilke opplysninger om økologi og voksested må registreres i felt?

3. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 2

Tema:

Innlegging av funn i Artsobservasjoner.no

Stikkord:

Praktisk bruk av Artsobservasjoner.no. Bearbeide data for innlegging.

Arbeidsform og gjennomføring:

Læring gjennom praktiske øvelser. Veiledning i bruk av dataverktøy.

Problemstillinger:

Kvalitetssikring av registreringer. Praktisk bruk av dataverktøy.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Norsk rødliste for arter, webside for Artsobservasjoner, tilgjengelige floraer, topografiske kart, geologiske kart.

Krav til lærer/instruktør:

Formell eller uformell kompetanse innen de ulike områdene.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Grundigere studier av den samme litteraturen.

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema