1417 Trinn 2: Treningsprogrammet

Godkjent for 8–13 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kursets mål er å gjøre deltakerne i stand til å bruke treningsprogrammet i Norges speiderforbund, herunder speidermetoden, veiledning og andre tilgjengelige verktøy og hjelpemidler til å planlegge og gjennomføre gode speidermøter og turer for egen enhet.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle kursmodulene kan tas av ledere og rovere. Deltakerne tar kurset tilpasset enheten de tilhører. Deltakere som har gjennomført kurset tidligere, bør ved bytte av enhet gjennomføre minimum modul 3 for den nye enheten.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3
Tema:
Modul 1: Speidermetoden og Treningsprogrammet

Stikkord:
Skal gi deltakerne forståelse for hvorfor og hvordan vi bruker treningsprogrammet og speidermetoden

Arbeidsform og gjennomføring:
For at deltakerne skal få en god innføring og en god forståelse av speidermetoden må elementene gjennomgås grundig. Her er det viktig å fokusere på en kombinasjon av en praktisk gjennomføring med diskusjon der det faller naturlig. Under hvert punkt i speidermetoden går vi inn på emner som er aktuelle for det gitte punktet, disse emnene dekkes i noen tilfeller grundigere senere i kurset.

Problemstillinger:
Treningsprogrammet:
Bakgrunnen for treningsprogrammet – utvikling av hele mennesket.
Helheten i treningsprogrammet – mål, metoder og aktiviteter/programelementer.
Progresjon i treningsprogrammet fra bever til rover.
Gjennomgang av alle programelementene og muligheter og utfordringer knyttet til dem.
Hjelpemidler til treningsprogrammet (speiderbasen, loggbøker, programplakatene osv).

Gjennomgang av elementene i speidermetoden:
Forpliktelse gjennom lov og løfte
Learning by doing
Bruk av patruljesystemet
Friluftsliv
Samfunnsengasjement
Symbolikk, rammer og lek
Progresjon i aktiviteter og ferdigheter
Medbestemmelse og ansvar

2. samling
Timer med lærer: 4
Tema:
Modul 2: Egen enhet

Stikkord:
Gi deltakerne dypere forståelse for speiderarbeid i egen enhet.

Arbeidsform og gjennomføring:
Hva som kjennetegner speidere i enheten. Arbeidsform i enheten (utviklingsmål, patruljeinndeling, grad av selvstendighet, særpreg). Speidermetoden i enheten.

Problemstillinger:
Innhold koloni (Bever).
Mål for arbeidet i kolonien
Koloniens arbeidsform og organisering
Koloniens særpreg
Aldersgruppens særtrekk

Rammearbeid i kolonien:
Forskjellige typer rammer
Viktigheten av rammer for beverarbeidet?
Mulige rammer for bruk i kolonien med vekt på beverrammen.
Eksempel på åpning og avslutning av møter og turer i kolonien, eller på annen bruk av seremonier og rammer på møter og turer.

Læring gjennom lek:
Kunnskap om hvordan bruke lek for å oppnå læring
Ulike typer leker og hvordan de brukes

Medbestemmelse og ansvar:
Hvordan og hvorfor involvere speiderne i planlegging i kolonien

Friluftsliv:
Viktigheten av utemøter i kolonien.
Innhold flokk (småspeider).
Mål for arbeidet i flokken
Flokkens arbeidsform og organisering
Flokkens særpreg
Aldersgruppens særtrekk

Rammearbeid i flokken:
Forskjellige typer rammer.
Viktigheten av rammer for flokkarbeidet.
Mulige rammer for bruk i flokken med vekt på jungelrammen.
Eksempel på åpning og avslutning av møter og turer i flokken eller annen bruk av seremonier og rammer på møter og turer.

Læring gjennom lek:
kunnskap om hvordan bruke lek for å oppnå læring
ulike typer leker og hvordan de brukes

Medbestemmelse og ansvar - hvordan og hvorfor involvere speiderne i planlegging i flokken.
Friluftsliv – viktigheten av utemøter i flokken.
Innhold for tropp (Speider).
Mål for stifinner- og vandrerarbeidet.
Aldersgruppenes særtrekk

Troppens arbeidsform og organisering:
Patruljesystemet i troppen. Hvordan sette sammen patruljer.
Organisering av stifinner/vandrer-delingen - delt tropp eller samlet tropp
Store og små tropper
Førerpatruljens sammensetting og funksjon.

Bruk av symbolikk og rammer i troppsarbeidet.
Patruljesærpreg.
Learning by doing i troppen.

Progresjon i troppen:
Tilrettelegging for faglig og personlig utvikling for den enkelte speider.
forståelse for og praktisk tilrettelegging av progresjonen fra stifinner til vandrer

Medbestemmelse og ansvar i troppen:
speidernes behov for involvering
førerpatruljearbeid som forutsetning for godt troppsarbeid
lover og retningslinjer som gjelder medbestemmelse for speidere i NSF (deltakelse på gruppeting og speiderforum)
Speidernes muligheter til å delta på troppsting, gruppeting, korpsting, kretsting, speiderforum og speiderting

Innhold roverlag.
Mål for arbeidet i roverlaget
Lagets arbeidsform, organisering og særegenheter.
Aldersgruppens muligheter og utfordringer - hvordan motivere rovere?

Støtte og hjelp til roverlag og roverarbeid i gruppa, kretsen og forbundet:
Rovervenn/rovermentor.
kretsen/roverombudet.
Roverarrangementer.

Medbestemmelse og ansvar i roverlaget:
Lovene som gjelder for roverlag § 2-2-8 og § 2-2-11 (NSFs lover).
Ansvar i gruppa, kretsen eller forbundet som er et viktig steg for å nå målene for arbeidet i laget (Tjeneste).
Norges speiderforbunds organisering og muligehter for rovere til å påvirke beslutninger i forbundet (Roverforum, Roversambandet, speidertinget, kretsting, gruppeting).

Symbolikk, rammer, lek i roverlaget:
Særpreg i laget
Aspirantperiode
Roveropptagelse
Hvordan man lager gode tradisjoner og et godt arrangement.
Læring gjennom lek - ulike typer leker og hvordan de brukes.

Internasjonal speiding:
WAGGGS og WOSM
Internasjonale arrangementer og muligheter

Prosjektarbeid som arbeidsmetode i laget:
Fordeler med prosjektarbeid som arbeidsform
Valg av prosjekter og prosjektledere.
Kjenne til ulike typer prosjekter og prosjektverktøy.

3. samling
Timer med lærer: 4
Tema:
Planlegging i egen enhet - teori og praksis

Stikkord:
Planlegging og møteoppbygning

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori om planlegging og praktisk erfaring i planlegging. Planlegging med utgangspunkt i treningsprogrammet. Eksempler på planlegging og gjennomføring av tradisjonelle speideraktiviteter og -seremonier.

Problemstillinger:
Tradisjonell møteoppbygning.
Planleggingshjelpemidler.
Foreldre som ressurs.
Planlegging av en terminliste på 1/2 eller 1 år planlegging med utgangspunkt i treningsprogrammet.
Planlegging av et møte og en tur med utgangspunkt i treningsprogrammet.
Fleksibel planlegging og håndtering av uventede situasjoner.
Gjennomføring og evaluering av en del av et møte eller tur.
Tradisjonelle seremonier som Scouts Own, leirbål m.m

4. samling
Timer med lærer: 2
Tema:
Veiledning

Stikkord:
Gir deltakerne innblikk i og erfaring med veiledning som metode i speiderarbeidet.

Arbeidsform og gjennomføring:
Kurset skal bestå av både teori og praktisk arbeid, gjerne tilpasset gruppens deltakere. I løpet av kurset bør deltakerne få tid til å reflektere over egen læring og erfaringer. Avklar forventninger til kurset før aktivitetene settes i gang, og ta dem opp igjen ved kursets slutt. Deltakerne bør deles inn i patruljer, gjerne ved hjelp av en ”bli-kjent” aktivitet, dersom de ikke allerede kjenner hverandre eller er delt inn i patruljer fra før. Hvis modul 2 kjøres uavhengig av de andre modulene bør den følge ”vanlig” oppsett, med en åpning og en avslutning.

Problemstillinger:
Veiledningsbegrepet slik det brukes i NSF.
Sammenlikning av veiledning med andre former for hjelp eller undervisning.
Veilederens rolle.
Personlige egenskaper.
Spørsmålsstilling.

Kommunikasjon- og metoder for praktiske oppgaver og veiledning av medledere og peffer. Gjennomgang av grunnleggende begreper i ledelse i NSF.
Ulike veiledningsstrategier.
Praktisk øvelse i veiledning
Ulike refleksjonsverktøy

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Ledelse i NSF. Trinn 2 - Kursplan

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Ansvarlig for gjennomføring av kurset skal være oppnevnt av krets eller forbund som ledertrener i NSF.

Utfyllende opplysninger

Modulene 1 og 2 kan gjennomføres felles for alle enheter. Modul 3 og 4 gjennomføres separat dersom dette er hensiktsmessig.\ Patruljesystemet skal brukes under hele kurset.\ Staben oppfordres til å utnytte de læringsmulighetene som ligger i programpunkter mellom modulene som (leirbål, Scouts Own, matlaging, lek osv.).\ Det legges opp til at kurset og /eller kursmodulene har egen åpning og avslutning med bruk av rammer og symbolikk, og refleksjoner rundt bruk av dette.\ Kurset bør gjennomføres over en helg (fredag kveld – søndag ettermiddag).\ Kurset kan også gjennomføres i separate moduler.