1417 Trinn 2: Treningsprogrammet

Mål:

Kursets mål er å gjøre deltakerne i stand til å bruke treningsprogrammet i Norges speiderforbund, herunder speidermetoden, veiledning og andre tilgjengelige verktøy og hjelpemidler til å planlegge og gjennomføre gode speidermøter og turer for egen enhet.

Målgruppe:

Alle kursmodulene kan tas av ledere og rovere. Deltakerne tar kurset tilpasset enheten de tilhører. Deltakere som har gjennomført kurset tidligere, bør ved bytte av enhet gjennomføre minimum modul 3 for den nye enheten.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Modulene 1 og 2 kan gjennomføres felles for alle enheter. Modul 3 og 4 gjennomføres separat dersom dette er hensiktsmessig.
Patruljesystemet skal brukes under hele kurset.
Staben oppfordres til å utnytte de læringsmulighetene som ligger i programpunkter mellom modulene som (leirbål, Scouts Own, matlaging, lek osv.).
Det legges opp til at kurset og /eller kursmodulene har egen åpning og avslutning med bruk av rammer og symbolikk, og refleksjoner rundt bruk av dette.
Kurset bør gjennomføres over en helg (fredag kveld – søndag ettermiddag).
Kurset kan også gjennomføres i separate moduler.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Modul 1: Speidermetoden og Treningsprogrammet

Stikkord:

Skal gi deltakerne forståelse for hvorfor og hvordan vi bruker treningsprogrammet og speidermetoden

Arbeidsform og gjennomføring:

For at deltakerne skal få en god innføring og en god forståelse av speidermetoden må elementene gjennomgås grundig. Her er det viktig å fokusere på en kombinasjon av en praktisk gjennomføring med diskusjon der det faller naturlig. Under hvert punkt i speidermetoden går vi inn på emner som er aktuelle for det gitte punktet, disse emnene dekkes i noen tilfeller grundigere senere i kurset.

Problemstillinger:

Treningsprogrammet:
Bakgrunnen for treningsprogrammet – utvikling av hele mennesket.
Helheten i treningsprogrammet – mål, metoder og aktiviteter/programelementer.
Progresjon i treningsprogrammet fra bever til rover.
Gjennomgang av alle programelementene og muligheter og utfordringer knyttet til dem.
Hjelpemidler til treningsprogrammet (speiderbasen, loggbøker, programplakatene osv).

Gjennomgang av elementene i speidermetoden:
Forpliktelse gjennom lov og løfte
Learning by doing
Bruk av patruljesystemet
Friluftsliv
Samfunnsengasjement
Symbolikk, rammer og lek
Progresjon i aktiviteter og ferdigheter
Medbestemmelse og ansvar

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Modul 2: Egen enhet

Stikkord:

Gi deltakerne dypere forståelse for speiderarbeid i egen enhet.

Arbeidsform og gjennomføring:

Hva som kjennetegner speidere i enheten. Arbeidsform i enheten (utviklingsmål, patruljeinndeling, grad av selvstendighet, særpreg). Speidermetoden i enheten.

Problemstillinger:\\

 1. Innhold koloni (Bever).
  Mål for arbeidet i kolonien
  Koloniens arbeidsform og organisering
  Koloniens særpreg
  Aldersgruppens særtrekk

Rammearbeid i kolonien:
Forskjellige typer rammer
Viktigheten av rammer for beverarbeidet?
Mulige rammer for bruk i kolonien med vekt på beverrammen.
Eksempel på åpning og avslutning av møter og turer i kolonien, eller på annen bruk av seremonier og rammer på møter og turer.

Læring gjennom lek:
Kunnskap om hvordan bruke lek for å oppnå læring
Ulike typer leker og hvordan de brukes

Medbestemmelse og ansvar:
Hvordan og hvorfor involvere speiderne i planlegging i kolonien

Friluftsliv:
Viktigheten av utemøter i kolonien.

 1. Innhold flokk (småspeider).
  Mål for arbeidet i flokken
  Flokkens arbeidsform og organisering
  Flokkens særpreg
  Aldersgruppens særtrekk

Rammearbeid i flokken:
Forskjellige typer rammer.
Viktigheten av rammer for flokkarbeidet.
Mulige rammer for bruk i flokken med vekt på jungelrammen.
Eksempel på åpning og avslutning av møter og turer i flokken eller annen bruk av seremonier og rammer på møter og turer.

Læring gjennom lek:
kunnskap om hvordan bruke lek for å oppnå læring
ulike typer leker og hvordan de brukes

Medbestemmelse og ansvar - hvordan og hvorfor involvere speiderne i planlegging i flokken.

Friluftsliv – viktigheten av utemøter i flokken.

 1. Innhold for tropp (Speider).
  Mål for stifinner- og vandrerarbeidet.
  Aldersgruppenes særtrekk

Troppens arbeidsform og organisering:
Patruljesystemet i troppen. Hvordan sette sammen patruljer.
Organisering av stifinner/vandrer-delingen - delt tropp eller samlet tropp
Store og små tropper
Førerpatruljens sammensetting og funksjon.

Bruk av symbolikk og rammer i troppsarbeidet.
Patruljesærpreg.
Learning by doing i troppen.

Progresjon i troppen:
Tilrettelegging for faglig og personlig utvikling for den enkelte speider.
forståelse for og praktisk tilrettelegging av progresjonen fra stifinner til vandrer

Medbestemmelse og ansvar i troppen:
speidernes behov for involvering
førerpatruljearbeid som forutsetning for godt troppsarbeid
lover og retningslinjer som gjelder medbestemmelse for speidere i NSF (deltakelse på gruppeting og speiderforum)
Speidernes muligheter til å delta på troppsting, gruppeting, korpsting, kretsting, speiderforum og speiderting

 1. Innhold roverlag.
  Mål for arbeidet i roverlaget
  Lagets arbeidsform, organisering og særegenheter.
  Aldersgruppens muligheter og utfordringer - hvordan motivere rovere?

Støtte og hjelp til roverlag og roverarbeid i gruppa, kretsen og forbundet:
Rovervenn/rovermentor.
kretsen/roverombudet.
Roverarrangementer.

Medbestemmelse og ansvar i roverlaget:
Lovene som gjelder for roverlag § 2-2-8 og § 2-2-11 (NSFs lover).
Ansvar i gruppa, kretsen eller forbundet som er et viktig steg for å nå målene for arbeidet i laget (Tjeneste).
Norges speiderforbunds organisering og muligehter for rovere til å påvirke beslutninger i forbundet (Roverforum, Roversambandet, speidertinget, kretsting, gruppeting).

Symbolikk, rammer, lek i roverlaget:
Særpreg i laget
Aspirantperiode
Roveropptagelse
Hvordan man lager gode tradisjoner og et godt arrangement.
Læring gjennom lek - ulike typer leker og hvordan de brukes.

Internasjonal speiding:
WAGGGS og WOSM
Internasjonale arrangementer og muligheter

Prosjektarbeid som arbeidsmetode i laget:
Fordeler med prosjektarbeid som arbeidsform
Valg av prosjekter og prosjektledere.
Kjenne til ulike typer prosjekter og prosjektverktøy.

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Planlegging i egen enhet - teori og praksis

Stikkord:

Planlegging og møteoppbygning

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori om planlegging og praktisk erfaring i planlegging. Planlegging med utgangspunkt i treningsprogrammet. Eksempler på planlegging og gjennomføring av tradisjonelle speideraktiviteter og -seremonier.

Problemstillinger:

Tradisjonell møteoppbygning.
Planleggingshjelpemidler.
Foreldre som ressurs.
Planlegging av en terminliste på 1/2 eller 1 år planlegging med utgangspunkt i treningsprogrammet.
Planlegging av et møte og en tur med utgangspunkt i treningsprogrammet.
Fleksibel planlegging og håndtering av uventede situasjoner.
Gjennomføring og evaluering av en del av et møte eller tur.
Tradisjonelle seremonier som Scouts Own, leirbål m.m

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Veiledning

Stikkord:

Gir deltakerne innblikk i og erfaring med veiledning som metode i speiderarbeidet.

Arbeidsform og gjennomføring:

Kurset skal bestå av både teori og praktisk arbeid, gjerne tilpasset gruppens deltakere. I løpet av kurset bør deltakerne få tid til å reflektere over egen læring og erfaringer. Avklar forventninger til kurset før aktivitetene settes i gang, og ta dem opp igjen ved kursets slutt. Deltakerne bør deles inn i patruljer, gjerne ved hjelp av en ”bli-kjent” aktivitet, dersom de ikke allerede kjenner hverandre eller er delt inn i patruljer fra før. Hvis modul 2 kjøres uavhengig av de andre modulene bør den følge ”vanlig” oppsett, med en åpning og en avslutning.

Problemstillinger:

Veiledningsbegrepet slik det brukes i NSF.
Sammenlikning av veiledning med andre former for hjelp eller undervisning.
Veilederens rolle.
Personlige egenskaper.
Spørsmålsstilling.

Kommunikasjon- og metoder for praktiske oppgaver og veiledning av medledere og peffer. Gjennomgang av grunnleggende begreper i ledelse i NSF.
Ulike veiledningsstrategier.
Praktisk øvelse i veiledning

Ulike refleksjonsverktøy

Krav til lærer/instruktør:

Ansvarlig for gjennomføring av kurset skal være oppnevnt av krets eller forbund som ledertrener i NSF.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Ledelse i NSF
Trinn 2 - Kursplan

Opplegg for evaluering:

Mal for evaluering kan fås hos forbundskontoret.