1403 Villblomsttur

Mål:

Planlegge og gjennomføre en tur for personer som gjerne vil lære mer om blomster og planter. Kurset har som mål å gjøre turledere mer bevist på hva som skal til for at en tur kan gi noe til ulike deltagere.

Målgruppe:

Alle blomster og naturinteresserte

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Det vil bli flere deltagere på selve turen enn på studiearbeidet forøvrig.

1. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Planlegge en tur som passer for ulike deltagergrupper.

Stikkord:

Turmål, parkering, annonsering, skilting, fordeling av oppgaver.

Arbeidsform og gjennomføring:

Gjennomgang av tidligere erfaringer med denne typen tur. Innhenting av opplysninger fra andre om det er aktuelt. Framvisning av en oversikt over planter som finnes på den aktuelle traseen.

Problemstillinger:

Tilgjengelighet. Får alle parkert? Er det mulig å bruke offentlig kommunikasjon? Hva trengs av materiell?

2. samling

Timer uten lærer: 4

Tema:

Selve turen.

Stikkord:

Turledelse. Fordeling av oppgaver. Eventuell justering av planer dersom det er svært er mange eller svært få deltagere. Motivere for å ta bilder.

Arbeidsform og gjennomføring:

Gjennom gang av ulike planter og biotoper i grupper eller i fellesskap. Svare på spørsmål.

Problemstillinger:

Det kan være vanskelig å nå alle dersom det blir mange deltagere.

3. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Oppsummering.

Stikkord:

Hva gikk bra? Hva kan bli bedre. Skrive rapport fra turen. Legge inn observasjoner i Artsobservasjoner.

Arbeidsform og gjennomføring:

Samtale og praktisk arbeid gjennom å legge inn observasjoner i Artsobservasjoner.

Problemstillinger:

Det kan være nødvendig å skaffe en person som kan legge inn observasjoner.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Det er aktuelt med ulike floraer. Det er fint om flere har med floraer, slik at deltagerne kan øve seg i å bruke disse.

Krav til lærer/instruktør:

Kunnskaper om planter i det aktuelle området. Kunnskap om innlegging av observasjoner i Artsobservasjoner.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Ulik botanisk litteratur.