1402 Sammen sa du? Ja, samvirke!

Mål:

Økt kunnskap og bevissthet om landbrukssamvirke, samt videreføre debatten om landbrukssamvirke i et framtidsretta perspektiv.

Målgruppe:

Bønder over hele landet

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Fordelingen av timeantall satt opp til undervisning og påfølgende diskusjon kan vurderes alt etter ønske og behov. Kritiske spørsmål og påfølgende debatt ønskes vektlagt.

1. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 2

Tema:

Utgangspunktet for etablering av landbrukssamvirke. Hvorfor er landbrukssamvirket like viktig i dagens landbruk sett i forhold til konkurransen fra andre aktører i næringsmiddelindustrien?

Stikkord:

Samarbeid i form av samvirke: Samvirke som organisasjonsform. Samvirkeprinsippene. Stå sterkere i krevende marked. Sikre langsiktig eierskap.
Landbrukssamvirkets oppgave som markedsregulator: Landbrukssamvirkets mottaksplikt sett i forhold til andre aktører i næringsmiddelindustrien. Opprettholde norsk matproduksjon over hele landet.

Arbeidsform og gjennomføring:

2 timer forelesning om tema, 2 timer diskusjon med utgangspunkt i debattspørsmålene i informasjons-/debattheftet.

Problemstillinger:

Konkurransen mellom landbrukssamvirket og andre aktører i næringsmiddelindustrien. Hvorfor er det viktig å opprettholde et sterkt landbrukssamvirke?

2. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 2

Tema:

Maktkampen i verdikjeden for mat. Bondemakt eller kjedemakt?

Stikkord:

Dagligvarekjeder integrerer bakover i verdikjeden fra jord til bord.
Samvirke som organisasjonsform motvirker denne "trenden".
Opprettholdelse av sterke samvirkeforetak i landbruket avgjørende i denne sammenheng.

Arbeidsform og gjennomføring:

2 timer forelesning om tema, 2 timer diskusjon med utgangspunkt i debattspørsmålene i informasjons-/debattheftet

Problemstillinger:

Dagligvarekjedene har begynt å integrere bakover i verdikjeden for å få mer makt i verdikjeden fra jord til bord. Hvorfor er landbrukssamvirket helt avgjørende for bonden og norsk landbruk i denne sammenheng?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Informasjons-debattheftet "Sammen sa du? Ja, samvirke" Heftet kan bestilles på post@smabrukarlaget.no

Krav til lærer/instruktør:

Instruktør bør ha grunnleggende kunnskap om landbrukssamvirke både i et historisk, dagsaktuelt og framtidsretta perspektiv.

Opplegg for evaluering:

Etter endt kursopplegg skal arrangør av kurset evaluere kursets innhold og effekt skriftlig, og sende tilbakemeling på e-post til samvirke@smabrukarlaget.no