1402 Sammen sa du? Ja, samvirke!

Godkjent for 8 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Økt kunnskap og bevissthet om landbrukssamvirke, samt videreføre debatten om landbrukssamvirke i et framtidsretta perspektiv.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Bønder over hele landet

Innhold

1. samling
TmL: 2
TuL: 2
Tema:

 • Utgangspunktet for etablering av landbrukssamvirke.
 • Hvorfor er landbrukssamvirket like viktig i dagens landbruk sett i forhold til konkurransen fra andre aktører i næringsmiddelindustrien?

Stikkord:
Samarbeid i form av samvirke:

 • Samvirke som organisasjonsform.
 • Samvirkeprinsippene. Stå sterkere i krevende marked.
 • Sikre langsiktig eierskap.

Landbrukssamvirkets oppgave som markedsregulator:

 • Landbrukssamvirkets mottaksplikt sett i forhold til andre aktører i næringsmiddelindustrien.
 • Opprettholde norsk matproduksjon over hele landet.

Arbeidsform og gjennomføring:
2 timer forelesning om tema, 2 timer diskusjon med utgangspunkt i debattspørsmålene i informasjons-/debattheftet.

Problemstillinger:
Konkurransen mellom landbrukssamvirket og andre aktører i næringsmiddelindustrien. Hvorfor er det viktig å opprettholde et sterkt landbrukssamvirke?

2. samling
TmL: 2
TuL: 2
Tema:
Maktkampen i verdikjeden for mat. Bondemakt eller kjedemakt?

Stikkord:

 • Dagligvarekjeder integrerer bakover i verdikjeden fra jord til bord.
 • Samvirke som organisasjonsform motvirker denne "trenden".
 • Opprettholdelse av sterke samvirkeforetak i landbruket avgjørende i denne sammenheng.

Arbeidsform og gjennomføring:
2 timer forelesning om tema, 2 timer diskusjon med utgangspunkt i debattspørsmålene i informasjons-/debattheftet

Problemstillinger:

 • Dagligvarekjedene har begynt å integrere bakover i verdikjeden for å få mer makt i verdikjeden fra jord til bord.
 • Hvorfor er landbrukssamvirket helt avgjørende for bonden og norsk landbruk i denne sammenheng?

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Informasjons-debattheftet "Sammen sa du? Ja, samvirke" Heftet kan bestilles på post@smabrukarlaget.no

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold. 

Krav til lærer/instruktør

Instruktør bør ha grunnleggende kunnskap om landbrukssamvirke både i et historisk, dagsaktuelt og framtidsretta perspektiv.

Avsluttende prøve/eksamen

Etter endt kursopplegg skal arrangør av kurset evaluere kursets innhold og effekt skriftlig, og sende tilbakemeling på e-post til samvirke@smabrukarlaget.no

Utfyllende opplysninger

Fordelingen av timeantall satt opp til undervisning og påfølgende diskusjon kan vurderes alt etter ønske og behov. Kritiske spørsmål og påfølgende debatt ønskes vektlagt.